От Матфея святое благовествование/ЦС

Перейти к навигацииПерейти к поиску

От Матфея святое благовествование
Из цикла «Библия (Синодальный перевод)».


Глава 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28


СВЯЩЕ'ННОЕ _Е=V\ГЛIЕ

По бlгословeнію С™ёйшагw Патріaрха Моск0вскагw и3 всеS Руси2 Пjмена

(л. а~)

ЖИТIЕ` СТ~А'ГW _Е=V\ГЛI'СТА МАТFЕ'А,

t сwфр0ніа.

Матfeй, и4же и3 леvjй, ґпcлъ t мытарeй, во їудeи пeрвый вёровавшихъ рaди t њбрёзаніz, є3v\гліе хrт0во писмены2 и3 глаг0лы є3врeйскими сочини2, невёдомому по си1хъ во є3'ллинское сіE прел0жшу: є3врeйское же дaже до днeсь є3'сть въ книгохрани1тельницэ кесарjйской, t памфjла мyченика тщaтельнw ўстр0ившейсz. Мнё же t назwрewвъ, въ верjи сmрjйстэй сіE ўпотреби1вшихъ, в0лz подадeсz сегw2 преписaніz: и4мже є3'сть и3звёстно вёдати, ћкw и3дёже бы є3v\глjстъ и3ли2 t лицA своегw2, и3ли2 t лицA гDа нaшегw ї}са хrтA и3 сп7са, свидётєльства ўпотреби1лъ дрeвнихъ писaній, не послёдовати в0ли седми1десzтъ толк0вникwвъ, но є3врeйской: t ни1хже двA сyть n'на: И#з\ъ є3гv'пта воззвaхъ сн7а моего2: и3, Ћкw назwрeй наречeтсz. (л. а~ њб.)

СТ~О'Е _Е=V\ГЛIЕ W\Т МАТFЕ'А.

ГлавA а~.

Подложeніе.

Сэчeніе. а~: Ћкw ї}съ є3'сть мессjа, сп7съ по њбэщaнію nц7є1мъ бhвъ. }_і: W= хrт0вэ рождeніи.

ГлавA в7.

а~: Волсви2, начaтокъ jґзhкwвъ, р0ждшагосz цRS їудewвъ и4щутъ. f7: И# sвэзд0ю предводsщею њбрэтaютъ. а~_і: И# покланsютсz є3мY, дaры приносsще. G: И#'рwдово ковaрство. s7_і: И# дэтоубіeніе. G_і: I=Hсифово со nтрочaтемъ, и3 мRjею бэжaніе во є3гv'петъ. f7_і: И# возвращeніе въ зeмлю ї}леву. к~в: И# tшeствіе въ предёлы галілeйскіz.

ГлавA G.

а~: I=waннова пр0повэдь. д7: _О=дeжда и3 пи1ща. є~: Крещeніе. }: Плоды2 покаsніz. _і~: Сэки1ра при к0рени лежи1тъ. в7_і: Лопaта и3 плeвы. G_і: Хrт0съ крести1выйсz.

ГлавA д7.

а~: Хrт0съ и3скуси1выйсz. д7: Писaніемъ діaвола и3скуси1телz побэждaетъ. а~_і: ЃгGли є3мY слyжатъ. в7_і и3 з~_і: Проповёдуетъ покаsніе. }_і: Звaніе петрA и3 ґндрeа. к~а: I=aкwва, и3 їwaнна. к~г: Проповёдуетъ є3v\гліе, и3 и3сцэлsетъ немwщнhz.

ГлавA є~.

G: Нёцыи блажeнніи. G_і: А=пcли, с0ль земли2. д7_і: И# свётъ мjра. д7_і: Грaдъ верхY горы2 лежaщъ. є~_і: Свэти1льникъ. s7_і: ДэлA дHбраz. к~а: Что2 є3'же ўби1ти; к~г: Ћкw трeбэ є3'сть примири1тисz брaту. к~з: Прелюбодёйство. к~f: _О='ко (л. в7) и3ли2 десни1ца соблажнsющаz. lа: W\тпущeніе. lг: _Е='же весьмA не каsтисz. м~г: Люб0вь и3 врагHвъ.

ГлавA s7.

а~: Ми1лостынz. є~: Моли1тисz. д7_і: W=ставлsти брaту. s7_і: П0стъ. f7_і: Сокр0вищствовати. к~д: БGъ, и3 маммHна. lг: Подобaетъ и3скaти пeрвэе цrтвіz б9іz, и3 прaвды є3гw2.

ГлавA з~.

а~: Не суди1ти бли1жнzгw. s7: Не давaти с™†z псHмъ. G_і: ВратA тёснаz и3 ширHкаz. є~_і: Подобaетъ внимaти t лжепрор0кwвъ. }_і: Плоды2 дрeвъ. к~д: Созидazй на кaмени. к~s: И# на песцЁ.

ГлавA }.

в7: Прокажeнный њчи1стивыйсz. є~: Вёра стоначaльника. а~_і: Jґзhкwвъ звaніе. д7_і: Тeща петр0ва nгнежег0ма. f7_і: Кни1жникъ ї}су послёдовати хотsй. к~д: Трyсъ вeлій въ м0ри. к~и: ДвA дeмwнствуеміи. lа: Дeмwни въ стaдо свинeй tшeдшіи.

ГлавA f7.

в7: Разслaбленный и3сцэлёвшій. є~: ГрэхHвъ њставлeніе. f7: Звaніе матfeа. _і~: Грёшницы и3 мытари2 со ї}сомъ возлежaтъ. з~_і: Віно2 н0вое. }_і: Дщeрь начaльника воскрeсшаz. к~: Кровоточaщаz. к~и: ДвA слэпцA вёрующіи воспрозирaютъ. lв: Дeмwнствуемый, глухjй. lг: Жaтва и3 дёлатели.

ГлавA _і~.

а~: Даровaніе и3сцэлeній. G: А=пcли, и3 и4хъ и3менA. є~: Посылaютсz проповёдати є3v\гліе. G_і: Ми1ръ. д7_і: W\ттрzсeніе прaха. s7_і: Ск0рбь. к~в: Терпёніе до концA. к~г: Гонeніе и3 бэжaніе. к~и: W\т кjихъ подобaетъ боsтисz, и3 не боsтисz. к~f: ДвA врабі‰. l: Власы2 главы2. lв: И#сповёданіе њ хrтЁ пред\ъ человёки. lд: Ми1ръ, мeчь. lє: Разлучeніе. lз: Люблeніе р0ждшихъ, и3 ч†дъ. lи: Кrтъ. lf: Погуби1ти дyшу. м~: Пріeмлющіи хrтA.

ГлавA а~_і.

в7: I=waннъ посылaетъ двA ўченикA. з~: Свидётельство хrт0во (л. в7 њб.) њ їwaннэ. G_і: Зак0нъ и3 прор0цы. }_і: Хrт0съ и3 їwaннъ. к~а: Хорази1нъ, виfсаjда, капернаyмъ. к~є: W\ткровeніе є3v\гліа, младeнцємъ бhвшее. к~и: Звaніе труждaющихсz и3 њбременeнныхъ.

ГлавA в7_і.

а~: О_у=ченицы2 клaсы терзaюще. з~. Ми1лость, жeртва. _і~: РукA сухaz. в7_і: Въ суббHтахъ добро2 подобaетъ твори1ти. к~в: Дeмwнствуемый, слэпhй и3 глухjй. к~є: Цaрство раздёльшеесz на сS. lа: На д¦ъ хулA. lг: Дрeво д0брое и3 гнил0е. lд: Рождє1ніz є3хjднwвъ. м~а: Нінеvjтzне. м~в: Цари1ца ю='жскаz. м~и: Кто2 м™и, и3 кто2 брaтіz хrт0вы;

ГлавA G_і.

G: При1тча сёющагw. а~_і, lд: Чесw2 рaди въ при1тчахъ глаг0лаше ї}съ; }_і: При1тчи и3ноглаг0ланіе. к~д: При1тча плeвелъ. к~s: И# и3ноглаг0ланіе є3S. lа: При1тча зeрна горчи1чна. lг: Квaса. м~д: Сокр0вища сокровeннагw. м~є: Би1сера многоцённагw. м~з: Нeвода. н7д: Назwрeи њ ї}сэ соблажнsющіисz.

ГлавA д7_і.

а~: И#'рwдова слaва њ ї}сэ. G: I=waннъ кrти1тель чесw2 рaди въ темни1цу всади1сz; _і~: W=безглавлsетсz. G_і: W\тх0дитъ ї}съ въ пyсто мёсто. є~_і: W= пzти2 хлёбэхъ, и3 двою2 рhбу. к~г: Моли1тва ї}сова. к~д: Корaбль ґпcлwвъ њбуревaемь t в0лнъ. к~и: Пeтръ маловёрный. ls: Касaютсz њмeтэ ри1зы ї}совы.

ГлавA є~_і.

G: Предaніе nтє1цъ. в7_і: Соблaзнъ. G_і: Сaдъ и3скоренsемый. д7_і: Слэпjи слэпцє1въ настaвницы. }_і: Сeрдце. к~в: ЖенA хананeа. к~s: Хлёбъ ч†дъ: пси2. к~и: Вeліz вёра хананeи. lв: Хлёби сeдмь и3 мaлw рhбицъ. ls: Благодарeніе.

ГлавA s7_і.

д7: Знaменіе їHны прор0ка. s7: Квaсъ фарісewвъ и3 саддукewвъ. в7_і: О_у=чeніе и4хъ. G_і: Слaва человёкwвъ њ сн7э человёчестэмъ. з~_і: Вёра, даровaніе б9іе. f7_і: Ключи2 цrтва нбcнагw. (л. G) к~а: ПредречE ї}съ смeрть свою2. к~д: W\тврещи1сz себE, и3 взsти кrтъ. к~є: Погуби1ти и3 спасти2 дyшу.

ГлавA з~_і.

а~: Преwбражeніе ї}сово. є~: Сн7а б9іz подобaетъ слyшати. _і~: И#ліA кто2; з~_і: Невёріе ўченикHвъ. к~: Си1ла вёры. к~а: Моли1тва и3 п0стъ. к~г: ПредречE хrт0съ свою2 смeрть. к~д: Дaнь даeтъ.

ГлавA }_і.

а~: Кто2 б0лій во цrтвіи нбcнэмъ; є~: Пріsти nтрочA. s7: Соблазни1ти. з~: Соблaзны. _і~: ЃгGли nтрочaтъ. в7_і: _О=вцA поги1бшаz. є~_і: W=бличи1ти брaта согрэши1вшаго. к~а: Коли1кощи подобaетъ њставлsти брaту; к~г: Цaрь совопрошazсz њ сл0вэ съ рабы2 свои1ми.

ГлавA f7_і.

G: W\тпусти1ти женY. з~: Дaти кни1гу tпусти1тельную. в7_і: Скопцы2. G_і: _О=трочaта ї}су принє1сшаzсz. з~_і: _Е=ди1нъ бGъ бlгъ: подобaетъ соблюсти2 зaпwвэди. к~а: Совершeнъ. к~г: Ћкw неуд0бь богaтый вни1детъ въ цrтво нбcное. к~s: О_у= бGа вс‰ возмHжна сyть. к~з: Вс‰ њстaвити, и3 послёдовати хrтY.

ГлавA к~.

а~: Домовладhка ўмзди1вый дёлатели въ віногрaдъ. є~_і: _О='ко лукaво. з~_і: ПредречE ї}съ смeрть свою2. к~: Прошeніе мaтере њ сынёхъ зеведeевыхъ. к~в: Чaша и3 крещeніе. к~и: Служeніе сн7а человёча. l: ДвA слэпцA.

ГлавA к~а.

а~: Хrт0съ всёдый на nслS, во їерусали1мъ грzдeтъ. в7_і: И#змeщетъ и3з\ъ хрaма продаю1щыz и3 купyющыz. G_і: Д0мъ моли1твы. f7_і: Смок0вница и3зс0хшаz. к~є: Крещeніе їwaнново. к~и: Кто2 творsй в0лю б9ію. lв: Мытари2 и3 блудники2. lг: Віногрaдъ б9ій. lи: Дёлатели непрaведніи, сhна домовладhки ўби1вше. м~в: Кaмень краеуг0льный. (л. G њб.)

ГлавA к~в.

в7: Брaцы сhна царeва. f7: Jґзhкwвъ звaніе. а~_і: _О=дeжда брaчнаz. s7_і: Кинс0нъ кeсаревъ. к~г: Совзыскaніе саддукewвъ и3 ї}са њ воскресeніи мeртвыхъ. lв: БGъ, бGъ живhхъ. ls: Зaповэдь вели1каz. lз: Люб0вь б9іz. lf: И# бли1жнzгw. м~а: Совзыскaніе ї}са и3 фарісewвъ њ хrтЁ, чjй є3'сть сн7ъ;

ГлавA к~г.

в7: Кни1жницы ўчaщіи лю1ди по зак0ну мwmсeову, кjи; G, до lг: Ви1ды лицемёріz фарісewвъ. є~: храни1лища, nмeты. s7: Первовозлеж†ніz. з~: Цэлов†ніz. }: _Е=ди1нъ настaвникъ нaсъ хrт0съ. а~_і: И#нhхъ слугA. G_і: Заключaющіи цrтво нбcное. д7_і: Поzдaющіи д0мы вдови1цъ. є~_і: W=бходsщіи м0ре и3 сyшу, є3'же сотвори1ти є3ди1наго пришeльца. s7_і: Клsтисz. к~г: W=десsтствующіи sє1ліz. к~є: W=чищaющіи внBшнzz. к~з: Гр0би повaпленніи. к~f: Гр0бы прор0кwвъ ўкрашaющіи. lг: Рождє1ніz є3хjднwвъ. lз: К0кошъ и3 птенцы2.

ГлавA к~д.

в7: Разорeніе хрaма. G: Знaменіе пришeствіz хrт0ва. в7_і: Беззак0ніе ўмн0жившеесz. к~д: Лжехрjсти и3 лжепрор0цы. к~f: Знaменіе скончaніz вёка. lа: ЃгGли трубsщіи. lв: Смок0вница. lз: Дни2 нHевы. м~в: Подобaетъ б0дрствовати. м~є: Рaбъ вёрный. м~и: Рaбъ sлhй. н7а: Разсэчeтсz.

ГлавA к~є.

а~: Дeсzть дёвъ. G_і: Подобaетъ б0дрствовати. д7_і: Талaнты рабHмъ прeданныz. к~д: Рaбъ лукaвый и3 лэни1вый. lа: Кjй послёдній сyдъ. lд: W=деснyю благословeнніи. м~а: W=шyюю проклsтіи.

ГлавA к~s.

G: Совэщaніе їудewвъ, да ї}са ўдержaтъ лeстію. з~: А=лавaстръ мv'ра многоцённагw. д7_і: I=yда предаsй ї}са, пріeмлетъ три1десzть срeбреники. к~s: Тaинство с™hz вeчери. lд и3 _кс~f: Пeтръ tвергaетсz гDа. lи: I=}съ печaленъ до смeрти. (л. д7) м~з: Лобзaніемъ предаeтсz. н7з: Къ каіaфэ tв0дитсz. _кс~д: Ћкw хrт0съ є3'сть, и3сповёдуетъ. _кс~з: Поруговaетсz и3 досаждaетсz. _о~є: Петр0во покаsніе.

ГлавA к~з.

в7: Предаeтсz ї}съ пілaту свsзанъ. є~: I=yда предaтель ўдави1сz. f7_і: ЖенA пілaтова. к~: Варaвву просsщымъ їудewмъ tпущaетъ пілaтъ. к~д: Рyцэ ўмывaетъ. к~f: I=}съ тeрніемъ вэнчaетсz. lв: Сjмwнъ кmринeй. lє: Распинaетсz ї}съ. lи: И# съ ни1мъ двA разб0йника. lf: Досаждaетсz. н7: W=ставлsетъ д¦ъ. н7а: ЧудесA ўмeршу ї}су бы6вшаz. н7з: I=Hсифъ t ґрімаfeа. н7f: Погребaетсz ї}съ. _кс~г: Гр0бъ ї}совъ запечaтоваетсz съ кустwдjею.

ГлавA к~и.

а~: Жєны2 зрsтъ гр0бъ ї}совъ. в7: ЃгGлъ. f7: I=}съ jґви1выйсz женaмъ. в7_і: ЛжA стaрцwвъ. }_і: Посылaютсz ўченицы2 проповёдати. (л. д7 њб.)

ВЭ1ДОМО БУ'ДИ, ЋКW ЧЕТЫ'РЕ СУ'ТЬ _Е=V\ГЛIА,

и3 нижE мн0жае си1хъ, нижE ўмaленэе.

Понeже четhре њбдeржніи дyхове, и3 четhре є3v\гліа, всю1ду дhшуще нетлёніе, и3 жив0тнэ возгрэвaюще человёки: t ни1хже ћвэ є3'сть, ћкw сэдsй на херувjмэхъ ћвльсz человёкwмъ, ћкоже речE дв7дъ, дадE нaмъ четверо_обрaзно є3v\гліе. И#'бо херувjми четhре ли1ца и4мутъ, и3 ли1ца и4хъ n'бразы смотрeніz сн7а б9іz. И#'бо под0бное львY, дёльное и3 цaрское, и3 владhчнее начертaетъ. Под0бное же тельцY, свzщеннослужeбное и3 свzщeнническое jґвлsетъ. Человэкови1дное же, воплощeніе написyетъ. Под0бное же nрлY, нашeствіе с™aгw д¦а jґвлsетъ. (л. є~)

СКАЗА'НIЕ,

%<пріeмлющее всегw2 лёта число2 є3v\гльское, и3 є3v\глjстwмъ пріsтіе, tкyду начинaютъ, и3 до гдЁ стaютъ.%>

Вёдомо да є3'сть, ћкw чтeтсz рsдъ t їwaнна с™aгw є3v\гліа въ недёлzхъ седми1хъ, считaемыхъ t вели1кіz недёли пaсхи, рaзвэ нёкоихъ трeхъ днeй. W\т матfeа же с™0е є3v\гліе чтeтсz t понедёльника по н7-цэ, ћже є3'сть с™aгw д¦а, до пzткA по воздви1женіи кrтA, њбх0дитсz же въ седми1цэхъ седминaдесzтихъ: и4хже ќбw є3динунaдесzть недёлю, и4мать t матfeа на всsкъ дeнь чт0мое є3v\гліе. W\т седми1цъ же двоюнaдесzть, є3'же t мaрка є3v\гліе въ пzти1хъ днeхъ показyz, ћкw въ суббHты и3 недBли, пaки матfeй чтeтсz, до скончaніz седмыzнaдесzть седми1цы. И# ќбw седмьнaдесzть седми1цъ, суббHтъ и3 недёль т0кмw и4мутъ, за є3'же мали1жды читaтисz седмьнaдесzтимъ седми1цамъ матfeевымъ: но ѓще бyдетъ внyтрь пaсхи. Ѓще бо внЁ пaсха бyдетъ, никaкоже, си1рэчь, х0щетъ читaтисz и3 сіS седмаzнaдесzть седми1ца: возвращaйсz вспsть, и3 tню1дуже х0щеши, чти2 пsть днeй. Ѓще бо за є3'же не сни1зитисz пaсцэ, не достaнетъ и3 въ луцЁ суббHтъ и3 недёль: и3 чтeтсz тaмw сіS недёлz матfeева, ћже є3'сть ханаанhнz, прeжде закхeевы. W\т луки1 же с™0е є3v\гліе чтeтсz, t начaла въ понедёльникъ, по воздви1женіи кrтA: и3сп0лнь во всёхъ седми1цахъ двунaдесzтихъ: t начaла же G_і седми1цы, чтeтсz t мaрка въ пsть днjй: въ суббHту же и3 недёлю пaки лукA. W\т мaрка же с™0е є3v\гліе, ў`бо ќбw чтeтсz посредЁ матfeа и3 луки2, пр0чее же во с™yю четыредесsтницу, въ суббHты и3 недёли. (л. є~ њб.)

БУ'ДИ ЖЕ ВЭ1ДОМО,

%<ћкw начинaетсz на с™yю пaсху їwaннъ, зачaло а~:%>

Въ начaлэ бЁ сл0во: и3 тaкw держи2 рsдъ до недёли пzтьдесsтныz. И# начинaетсz матfeй, въ понедёльникъ }, зачaло _о~є, и3 вт0рникъ, зачaло _і~: и3 тaкw держи2 рsдъ до недёли а~_і. И# начинaетсz мaрко, въ понедёльникъ в7_і недёли, зачaло в7: Пріи1де ї}съ t назарeта: и3 тaкw держи2 рsдъ до недёли з~_і. сіS недёлz з~_і чтeтсz въ мaркэ напреди2, въ недёлzхъ лукинhхъ, понедёльникъ з~_і недёли, зачaло м~и: и3 тaкw держи2 рsдъ до з~_і недёли. И# начинaетсz лукA въ понедёльникъ по воздви1женіи, зачaло _і~: И#'рwдъ четвертовлaстникъ: и3 тaкw держи2 рsдъ до недёли в7_і: ґ понедёльникъ G_і недёли, прейди2 въ мaрка, на зачaло lг: и3 тaкw держи2 рsдъ, дaже до суббHты мzсопyстныz.

ГDи ї}се хrтE, сн7е є3динор0дный безначaльнагw твоегw2 nц7A, рeклъ є3си2 пречи1стыми твои1ми ўсты2: ћкw без\ъ менE не м0жете твори1ти ничт0же. ГDи м0й гDи, вёрою њб\ъeмъ въ души2 моeй и3 срdцэ тоб0ю речє1ннаz, припaдаю твоeй блaгости, помози1 ми грёшному, сіE желaнное мн0ю начeнъ њ тебЁ сам0мъ, и3 наверши1ти. Сицевhz рaди надeжды прочитaти д0лжно є3'сть с™0е є3v\гліе на кjйждо дeнь. Глаг0летъ хrт0съ: n'гнь пріид0хъ воврещи2 на зeмлю. Снэдaтеленъ же сeй вeщи лукaвагw є3стествA, и4же и3 вжещи1сz вск0рэ х0щетъ, си1рэчь, є3v\гльское проповёданіе, є3'же n'бразомъ nгнS њчищaетъ и3 погублsетъ согрэшє1ніz вёрующихъ. (л. s7)

_Е='ЖЕ W\Т МАТFЕ'А СТ~А'ГW _Е=V\ГЛIА ГЛАВЫ^.

[а~] W= волсвёхъ.

[в7] W= и3збіeнныхъ n'трочищехъ.

[G] Пeрвый їwaннъ проповёда цrтво нбcное: въ луцЁ, є~.

[д7] Начaло ўчeніz сп7си1телева.

[є~] W= блажeнныхъ: въ луцЁ, з~_і.

[s7] W= прокажeннэмъ: въ мaркэ, д7: въ луцЁ, в7_і.

[з~] W= с0тницэ: въ луцЁ, }_і: во їwaннэ, s7.

[}] W= тeщи петр0вэ: въ мaркэ, в7: въ луцЁ, f7.

[f7] W= и3сцэлёвшихъ t разли1чныхъ неду^гъ: въ мaркэ, G: въ луцЁ, _і~.

[_і~] W= неповелённэмъ въ слёдъ и3ти2: въ луцЁ, lг.

[а~_і] W= запрещeніи водaмъ: въ мaркэ, _і~: въ луцЁ, к~г.

[в7_і] W= двои1хъ бэснyющихсz: въ мaркэ, а~_і: въ луцЁ, к~д.

[G_і] W= трудовaтэмъ: въ мaркэ, є~: въ луцЁ, G_і: во їwaннэ, з~.

[д7_і] W= матfeи мытари2: въ мaркэ, s7: въ луцЁ, д7_і.

[є~_і] W= дщeри ґрхісmнагHговэ: въ мaркэ, в7_і: въ луцЁ, к~є.

[s7_і] W= кровоточи1вэй: въ мaркэ, G_і: въ луцЁ, к~s.

[з~_і] W= двои1хъ слэпцeхъ.

[}_і] W= бэснyющемсz.

[f7_і] W= послaніи дванaдесzтихъ: въ мaркэ, } и3 д7_і: въ луцЁ, s7_і и3 к~з.

[к~] W= п0сланныхъ t їwaнна: въ луцЁ, к~.

[к~а] W= и3мyщемъ сyху рyку, въ мaркэ, з~: въ луцЁ, є~_і.

[к~в] W= бэсн0мъ и3 нэм0мъ слэп0мъ: въ луцЁ, lf.

[к~г] W= просsщихъ знaменіz: въ луцЁ, м~а.

[к~д] W= при1тчахъ: въ мaркэ, f7: въ луцЁ, к~в и3 м~в.

[к~є] W= їwaннэ, и3 и4рwдэ: въ мaркэ, є~_і. (л. s7 њб.)

[к~s] W= пzти2 хлёбэхъ, и3 двою2 рhбу: въ мaркэ, s7_і: въ луцЁ, к~и: во їwaннэ, }.

[к~з] W= морстёмъ хождeніи: въ мaркэ, з~_і: во їwaннэ, f7.

[к~и] W= преступлeніи зaповэди б9іz: въ мaркэ, }_і.

[к~f] W= хананeи: въ мaркэ, f7_і.

[l] W= и3сцэлёвшихъ нар0дэхъ.

[lа] W= седми1хъ хлёбэхъ: въ мaркэ, к~а.

[lв] W= квaсэ фарісeйстэмъ: въ мaркэ, к~в: въ луцЁ, м~д.

[lг] W= кесарjйстэмъ вопрошeніи: въ мaркэ, к~д: въ луцЁ, к~f.

[lд] W= преwбражeніи ї}совэ: въ мaркэ, к~є: въ луцЁ, l.

[lє] W= бэснyющемсz на н0вы мёсzцы: въ мaркэ, к~s: въ луцЁ, lа.

[ls] W= просsщихъ дідрaхма.

[lз] W= помышлsющихъ, кто2 є3'сть б0лій; въ мaркэ, к~з: въ луцЁ, lв.

[lи] W= стЁ nвeцъ при1тча.

[lf] W= д0лжнэмъ тм0ю тал†нтъ.

[м~] W= вопрошaющихъ, ѓще лёпо є3'сть tпущaти жєны2; въ мaркэ, к~и.

[м~а] W= вопр0шшемъ богaтэмъ ї}са: въ мaркэ, к~f: въ луцЁ, _кс~г.

[м~в] W= наsтыхъ дёлателехъ.

[м~г] W= сhну зеведewву: въ мaркэ, l.

[м~д] W= двою2 слэпцY: въ мaркэ, lа: въ луцЁ, _кс~д.

[м~є] W= nслsтэ и3 жребцЁ: въ мaркэ, lв: въ луцЁ, _кс~и: во їwaннэ, д7_і.

[м~s] W= слэпhхъ и3 хромhхъ.

[м~з] W= и3зс0хшей смок0вницэ: въ мaркэ, lг.

[м~и] W= вопр0шшихъ гDа ґрхіерє1й и3 стaрєцъ: въ мaркэ, lє: въ луцЁ, _кс~f.

[м~f] W= двою2 сhну при1тча.

[н7] W= віногрaдэ при1тча: въ мaркэ, ls: въ луцЁ, _о~.

[н7а] W= звaнныхъ на брaки: въ луцЁ, н7д.

[н7в] W= вопрошeніи њ кинс0нэ: въ мaркэ lз: въ луцЁ, _о~а.

[н7г] W= саддукeехъ: въ мaркэ, lи: въ луцЁ, _о~в. (л. з~)

[н7д] W= зак0нникэ: въ мaркэ, lf: въ луцЁ, lє.

[н7є] W= вопрошeніи ї}совэ, кaкw сн7ъ дв7довъ є3'сть хrт0съ; въ мaркэ, м~: въ луцЁ, _о~г.

[н7s] W= nкаsніи кни6жникъ и3 фарісє1й: въ луцЁ, м~г.

[н7з] W= кончи1нэ: въ мaркэ, м~в: въ луцЁ, _о~є.

[н7и] W= дни2 и3 часЁ: въ мaркэ, м~г.

[н7f] W= десzти1хъ дёвахъ.

[_кс~] W= пріeмшихъ талaнты.

[_кс~а] W= пришeствіи хrт0вэ.

[_кс~в] W= помaзавшей гDа мv'ромъ: въ мaркэ, м~д: въ луцЁ, к~а: во їwaннэ, в7_і.

[_кс~г] W= ўгот0ваніи пaсхи: въ мaркэ, м~є: въ луцЁ, _о~s.

[_кс~д] W= n'бразэ тaйнэмъ: въ мaркэ, м~s.

[_кс~є] W= предaніи ї}совэ: въ мaркэ, м~s.

[_кс~s] W= tметaніи петр0вэ: въ мaркэ, м~з: къ луцЁ, _о~и.

[_кс~з] W= раскazніи їyдинэ.

[_кс~и] W= и3спрошeніи тэлесE гDнz: въ мaркэ, м~и: въ луцЁ, п7в: во їwaннэ, }_і. (л. з~ њб.)

Fеофmлaкта ґрхіепcкпа б0лгарскагw

ПРЕДИСЛО'ВIЕ,

_Е='ЖЕ W\Т МАТFЕ'А СТ~А'ГW _Е=V\ГЛIА.

И#'же ќбw прeжде зак0на, n'ни бжcтвенніи мyжіе не писaньми и3 кни1гами просвэщaхусz, но чи1стъ и3мyще смhслъ, д¦а сіsніемъ просвэщaхусz, и3 тaкw б9іz вёдzху хотBніz, самомY n'ному бесёдующу тBмъ ўсты2 ко ўстHмъ. Так0въ бЁ нHе, ґвраaмъ, и3 їсаaкъ и3 їaкwвъ, и3 мwmсeй. Понeже и3знемог0ша человёцы, и3 недост0йни бhша просвэщaтисz и3 ўчи1тисz t с™aгw д¦а, дадE человэколю1бецъ бGъ пис†ніz, да понE си1ми воспоминaютъ тогw2 хотBніz. Си1це и3 хrт0съ ґпcлwмъ ќбw самоли1чнэ бесёдова, и3 д¦а блгdть ўч™лz тBмъ послA. И# понeже по си1хъ хотsху є3'реси прозsбнути, и3 nбhчаи нaши растли1ти, благоволи2 написaтисz благовёстіzмъ, да t си1хъ ўчи1ми и4стинэ, не прельщaемсz t л0жныхъ є3ресeй, нижE всеконeчнэ растлsтсz nбhчаи нaши. Четhре же бlговёстіz дадE нaмъ приклaднw, занE соб0рнымъ и3 верх0внымъ четhремъ добродётелемъ t си1хъ ўчи1ми є3смы2, мyжеству, мyдрости, прaвдэ и3 цэломyдрію. Мyжеству, є3гдA глаг0летъ гDь: не б0йтесz t ўбивaющихъ тёло, души1 же не могyщихъ ўби1ти. Мyдрости же, є3гдA поучaетъ: бyдите мyдри ћкw sмі‰, и3 цёли ћкw г0луби. Прaвдэ же, є3гдA ўчи1тъ: ћкоже х0щете да творsтъ вaмъ человёцы, и3 вы2 твори1те и3`мъ тaкожде. Цэломyдрію, ћкоже є3гдA tри1четъ: воззрёвый на женY, ко є3'же вожделёти тY, ўжE прелюбодёzлъ ю5 (л. }) є3'сть въ сeрдцэ своeмъ. И#'накw же сyть четhри бlговёстіz: ћкw да jґви1тъ, ћкw четhре сі‰ њбдержaтъ, си1рэчь, пред†ніz, зaпwвэди, прещє1ніz, њбэтов†ніz. И# вёровавшымъ ќбw предaніємъ, и3 зaпwвэди не хранsщымъ, бyдущими претsще мyками: хранsщымъ же вBчнаz њбэщавaюще благ†z. Благовёстіе же глаг0летсz: занE вэсти1тъ нaмъ вє1щи блaги и3 добры2 и3мyщz, си1рэчь, њставлeніе грэхHвъ, прaвду, восх0дъ на нб7сA, сыноположeніе б9іе, наслёдіе вёчныхъ бл†гъ, и3 свобождeніе t мyкъ. Вэсти1тъ же, ћкw благоуд0бнэ сі‰ пріsхомъ: є3дa бо труди1хомсz мы2 њ стzжaніи си1хъ бл†гъ; и3ли2 t свои1хъ и3справлeній сі‰ пріsхомъ; но благодaтію и3 человэколю1біемъ б9іимъ толи1кихъ бл†гъ спод0бихомсz. Четhри ќбw сyть є3v\глjсты: t си1хъ же ќбw двA, матfeй и3 їwaннъ, бsху t ли1ка дванaдесzти: двa же, мaрко и3 лукA, t седми1десzтихъ: бё же ќбw мaрко послёдователь и3 ўчени1къ петрY, лукa же пavлу. Матfeй же ќбw пeрвэе всёхъ написA є3v\гліе є3врeйскимъ z=зhкомъ, ко и3`же t є3врє1й вёровавшымъ, по nсми1хъ лётэхъ гDнz вознесeніz: преложи1 же сіE їwaннъ t є3врeйска z=зhка на є3'ллинскій, ћкоже глаг0лютъ. Мaрко же, по десzти1хъ лётэхъ хrт0ва вознесeніz, t петрA научи1всz. Лукa же по пzтинaдесzтихъ лётэхъ. I=waннъ же бGословeснэйшій по три1десzтихъ и3 двY. Глаг0лютъ бо, ћкw по смeрти n'нэхъ, взыскaвшу є3мY, принесeны бhша три2 благовёстіz, да ви1дитъ сі‰ и3 сyдитъ, ѓще и4стиннэ спи1сана сyть. _О='нъ же ви1дэвъ т†, и4стины благодaть преуказA, є3ли6ка nни2 њстaвиша, т0й понап0лни: и3 є3ли1ка сокращeннэ рёша, сeй распрострE во своeмъ благовёстіи: тёмже и3 t бGосл0віz начaтъ: понeже бо друзjи не воспомzнyша превёчное бытіE бGа сл0ва, т0й бGосл0ви сі‰: да не возмни1тсz б9іе сл0во пр0стъ человёкъ бhти, си1рэчь кромЁ бжcтвA. Матfeй њ пл0тнэмъ т0чію бытіи2 хrт0вэ бесёдуетъ: ко є3врewмъ бо писaніе, и4мже дов0льно бЁ навhкнути, ћкw t ґвраaма (л. } њб.) и3 дв7да роди1сz хrт0съ. Почивaетъ ќбw їудeй, є3гдA слhшитъ, ћкw t дв7да є3'сть хrт0съ. Но глаг0леши ми2, ћкw не довлё ли є3ди1нъ благовёстникъ; слhши, ћкw довлsше ќбw: но да покaжетсz пaче и4стина, сегw2 рaди попусти1шасz четhре написaти. _Е=гдa бо ви1диши си1хъ четhрехъ, не сшeдшихсz, нижE сёдшихъ дрyгъ со дрyгомъ, но и3н0го и4ндэ сyща, тaже написaвшихъ њ тёхже, ћкw t є3ди1нэхъ ќстъ: не ќбw ли ўдиви1шисz благовёстію и4стины, и3 речeши, ћкw t д¦а с™а глаг0лаху; И# не глаг0ли, ћкw не є3диногласyютъ во всeмъ: ви1ждь бо, въ кjихъ не є3диногласyютъ; є3дA n'въ ќбw речE, ћкw роди1сz хrт0съ: n'въ же глаг0летъ, ни2; и3ли2 ћкw n'въ ќбw, воскрeсе хrт0съ: n'въ же ни2; не бyди то2: въ нyжднэйшихъ бо и3 и4стиннэйшихъ не разликyютъ. И# ѓще въ нyжднэйшихъ и3 и4стиннэйшихъ не разликyютъ, что2 диви1шисz, ѓще въ мeньшихъ мнsтсz разликовaти; за сіe бо пaче и4стинствуютъ, ћкw ѓще по всемY є3диногласовaли бhша, вознепщевaтисz хотsше, ћкw ссэд0ша другъдрyгу, и3 ссовётовавшесz написaша, є3ли6ка написaша: нhнэ же є3ли6ка њстaви сeй, понап0лни n'нъ: и3 є3ли1ка семY и3збhсть, написA другjй: и3 сегw2 рaди мнsтсz въ нёкіихъ разликовaти: и3 сі‰ ќбw си1це. Начнeмъ же ўжE начaло кни1ги си1це: Кни1га родствA ї}са хrтA сн7а дв7дова. (л. f7)

W\Т МАТFЕ'А СТ~О'Е БЛАГОВЭСТВОВА'НIЕ

ГлавA а~.

(пнdе) (за\ч а~)%> а~ %<Кни1га{%<Недёлz пред\ъ ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nц7ъ.%>} родствA ї}са хrтA, сн7а дв7дова, сн7а ґвраaмлz. в7 А=враaмъ роди2 їсаaка. їсаaкъ же роди2 їaкwва. їaкwвъ же роди2 їyду, и3 брaтію є3гw2. G I=yда же роди2 фарeса и3 зaра t fамaры. фарeсъ же роди2 є3срHма. є3срHмъ же роди2 ґрaма. д7 А=рaмъ же роди2 ґмінадaва. ґмінадaвъ же роди2 наассHна. наассHнъ же роди2 салмHна. є~ СалмHнъ же роди2 во0за t рахaвы. во0зъ же роди2 њви1да t рyfы. њви1дъ же роди2 їессeа. s7 I=ессeй же роди2 дв7да цRS. дв7дъ же цRь роди2 соломHна t ўрjины. з~ СоломHнъ же роди2 ровоaма. ровоaмъ же роди2 ґвjа. ґвjа же роди2 ѓса. } Ѓса же роди2 їwсафaта. їwсафaтъ же роди2 їwрaма. їwрaмъ же роди2 nзjю. f7 _О=зjа же роди2 їwаfaма. їwаfaмъ же роди2 ґхaза. ґхaзъ же роди2 є3зекjю. _і~ _Е=зекjа же роди2 манассjю. манассjа же роди2 ґмHна. (л. f7 њб.) ґмHнъ же роди2 їwсjю. а~_і @I=wсjа же роди2 їех0нію, и3 брaтію є3гw2, въ преселeніе вавmлHнское@{с\х а~_і въ нёк. грeч.: @ I=wсjа же роди2 їwакjма, и3 брaтію є3гw2, їwаки1мъ же роди2 їех0нію въ преселeніе вавmлHнское@}. в7_і По преселeніи же вавmлHнстэмъ, їех0ніа роди2 салаfjилz. салаfjиль же роди2 зоровaвелz. G_і Зоровaвель же роди2 ґвіyда. ґвіyдъ же роди2 є3ліакjма. є3ліакjмъ же роди2 ґзHра. д7_і А=зHръ же роди2 садHка. садHкъ же роди2 ґхjма. ґхjмъ же роди2 є3ліyда. є~_і _Е=ліyдъ же роди2 є3леазaра. є3леазaръ же роди2 матfaна. матfaнъ же роди2 їaкwва. s7_і I=aкwвъ же роди2 їHсифа, мyжа мRjина, и3з\ъ неsже роди1сz ї}съ, глаг0лемый хrт0съ. з~_і Всёхъ же родHвъ t ґвраaма до дв7да, р0дове четыренaдесzте, и3 t дв7да до преселeніz вавmлHнскагw, р0дове четыренaдесzте, и3 t преселeніz вавmлHнскагw до хrтA, р0дове четыренaдесzте.

(за\ч в7)%> }_і %}съ хrт0во ржcтво2*%>{%<На ќтрени ржcтвA хrт0ва: I=}съ хrт0во ржcтво2%<* Сіe же и3 на а~-мъ часЁ въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва.%>} си1це бЁ: њбручeннэй ќбw бhвши м™ри є3гw2 мRjи їHсифови, прeжде дaже не сни1тисz и4ма, њбрётесz и3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. f7_і I=Hсифъ же мyжъ є3S прaведенъ сhй и3 не хотS є3S њбличи1ти, восхотЁ тaй пусти1ти ю5. к~ Сі‰ же є3мY помhслившу, сE ѓгGлъ гDнь во снЁ jґви1сz є3мY, глаг0лz: їHсифе сhне дв7довъ, не ўб0йсz пріsти маріaмъ жены2 твоеS: р0ждшее бо сz въ нeй t д¦а є3'сть с™а. к~а Роди1тъ же сн7а, и3 наречeши и4мz є3мY ї}съ, т0й бо спасeтъ лю1ди своS t грBхъ и4хъ. к~в Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное t гDа прор0комъ, глаг0лющимъ: к~г СE дв7а во чрeвэ пріи1метъ, и3 роди1тъ сн7а, и3 нарекyтъ и4мz є3мY є3мманyилъ, є3'же є3'сть сказaемо, съ нaми (л. _і~) бGъ. к~д Востaвъ же їHсифъ t снA, сотвори2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ гDнь: и3 пріsтъ женY свою2, к~є И# не знazше є3S, д0ндеже роди2 сн7а своего2 пeрвенца, и3 наречE и4мz є3мY ї}съ.

Конeцъ недёли, и3 ќтрени, и3 а~-му часY.

ГлавA в7.

(за\ч G)%> [а~] а~ %}су же%<*{%<На літургjи ржcтвA хrт0ва: I=%>}су%<* Сіe же и3 на s7-мъ часЁ, въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва.%>} р0ждшусz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, во дни2 и4рwда царS, сE волсви2 t востHкъ пріид0ша во їерусали1мъ, в7 Глаг0люще: гдё є3сть рождeйсz цRь їудeйскій; ви1дэхомъ бо sвэздY є3гw2 на вост0цэ, и3 пріид0хомъ поклони1тисz є3мY. G Слhшавъ же и4рwдъ цaрь, смути1сz, и3 всS їерусали1ма съ ни1мъ. д7 И# собрaвъ всS первосвzщeнники, и3 кни1жники людскjz, вопрошaше t ни1хъ: гдЁ хrт0съ раждaетсz; є~ _О=ни1 же рек0ша є3мY: въ виfлеeмэ їудeйстэмъ. тaкw бо пи1сано є3'сть прор0комъ: s7 И# ты2 виfлеeме землE їyдова, ничи1мже мeньши є3си2 во владhкахъ їyдовыхъ: и3з\ъ тебe бо и3зhдетъ в0ждь, и4же ўпасeтъ лю1ди моS ї}лz. з~ ТогдA и4рwдъ тaй призвA волхвы2, и3 и3спытовaше t ни1хъ врeмz ћвльшіzсz sвэзды2. } И# послaвъ и3`хъ въ виfлеeмъ, речE: шeдше и3спытaйте и3звёстнw њ nтрочaти: є3гдa же њбрsщете, возвэсти1те ми2, ћкw да и3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz є3мY. f7 _О=ни1 же послyшавше царS, и3д0ша. и3 сE sвэздA, ю='же ви1дэша на вост0цэ, и3дsше пред\ъ ни1ми, (л. _і~ њб.) д0ндеже пришeдши стA верхY, и3дёже бЁ nтрочA. _і~ Ви1дэвше же sвэздY, возрaдовашасz рaдостію вeліею sэлw2. а~_і И# пришeдше въ хрaмину, ви1дэша nтрочA съ мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше поклони1шасz є3мY: и3 tвeрзше сокрHвища своS, принес0ша є3мY дaры: злaто, и3 лівaнъ, и3 смv'рну. в7_і И# вёсть пріeмше во снЁ, не возврати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ путeмъ tид0ша во странY свою2.

Конeцъ літургjи, и3 s7-му часY.

(за\ч д7)%> G_і %шeдшымъ же и3`мъ,%<*{%<На f7-мъ часЁ въ нaвечеріи ржcтвA хrт0ва: W\т%>шeдшымъ волхвHмъ,%<* Сіe же декeмвріа въ к~s дeнь, и3 недёлz по ржcтвЁ хrт0вэ, и3 с™ы6мъ младeнцємъ.%>} сE ѓгGлъ гDнь во снЁ jґви1сz їHсифу, глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь є3гw2, и3 бэжи2 во є3гv'петъ, и3 бyди тaмw, д0ндеже рекy ти: х0щетъ бо и4рwдъ и3скaти nтрочaте, да погуби1тъ є3`. д7_і _О='нъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 н0щію, и3 tи1де во є3гv'петъ. є~_і И# бЁ тaмw до ўмeртвіz и4рwдова, да сбyдетсz речeнное t гDа прор0комъ глаг0лющимъ: t є3гv'пта воззвaхъ сн7а моего2. [в7] s7_і ТогдA и4рwдъ ви1дэвъ, ћкw порyганъ бhсть t волхвHвъ, разгнёвасz sэлw2, и3 послaвъ и3зби2 всS дёти сyщыz въ виfлеeмэ, и3 во всёхъ предёлэхъ є3гw2, t двою2 лёту и3 нижaйше, по врeмени, є3'же и3звёстнw и3спытA t волхвHвъ. з~_і ТогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: }_і Глaсъ (л. а~_і) въ рaмэ слhшанъ бhсть, плaчь, и3 рыдaніе, и3 в0пль мн0гъ: рахи1ль плaчущисz чaдъ свои1хъ, и3 не хотsше ўтёшитисz, ћкw не сyть. f7_і О_у=мeршу же и4рwду, сE ѓгGлъ гDнь во снЁ jґви1сz їHсифу во є3гv'птэ, к~ Глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь є3гw2, и3 и3ди2 въ зeмлю ї}леву, и3зомр0ша бо и4щущіи дyшу nтрочaте. к~а _О='нъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2, и3 пріи1де въ зeмлю ї}леву. к~в Слhшавъ же, ћкw ґрхелaй цaрствуетъ во їудeи, вмёстw и4рwда nтцA своегw2, ўбоsсz тaмw и3ти2: вёсть же пріeмъ во снЁ, tи1де въ предёлы галілeйскіz. к~г И# пришeдъ всели1сz во грaдэ нарицaемэмъ назарeтъ: ћкw да сбyдетсz речeнное прор0ки, ћкw назwрeй наречeтсz.

Конeцъ недёли, и3 младeнцємъ, и3 f7-му часY.

ГлавA G.

(за\ч є~)%> а~ %<В%>о дни1 же n'ны%<*{%<СуббHта пред\ъ просвэщeніемъ: В%>о врeмz n'но,%<* СіE и3 на а~-мъ часЁ въ нaвечеріи с™aгw бGоzвлeніz.%>} пріи1де їwaннъ кrти1тель, проповёдаz въ пустhни їудeйстэй, в7 И# глаг0лz: покaйтесz, прибли1жи бо сz цrтвіе нбcное. G Сeй бо є3'сть речeнный и3сaіемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть гDнь, прaвы твори1те стєзи2 є3гw2. д7 Сaмъ же їwaннъ и3мsше ри1зу свою2 t вл†съ вельблyждь, и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чреслёхъ свои1хъ: снёдь же є3гw2 бЁ прyжіе и3 мeдъ ди1вій. є~ ТогдA и3схождaше къ немY їерусали1ма, и3 всS їудeа, и3 всS странA ї_ордaнскаz: s7 И# крещaхусz во (л. а~_і њб.) ї_ордaнэ t негw2, и3сповёдающе грэхи2 своS. з~ Ви1дэвъ же [їwaннъ] мн0ги фарісeи и3 саддукeи грzдyщz на крещeніе є3гw2, речE и3`мъ: рождє1ніz є3хjднова, кто2 сказA вaмъ бэжaти t бyдущагw гнёва; } Сотвори1те ќбw пл0дъ дост0инъ покаsніz. f7 И# не начинaйте глаг0лати въ себЁ: nц7A и4мамы ґвраaма. глаг0лю бо вaмъ, ћкw м0жетъ бGъ t кaменіz сегw2 воздви1гнути ч†да ґвраaму. _і~ О_у=жe бо и3 сэки1ра при к0рени дрeва лежи1тъ: всsко ќбw дрeво, є3'же не твори1тъ плодA добрA, посэкaемо бывaетъ, и3 во n'гнь вметaемо. а~_і Ѓзъ ќбw крещaю вы2 вод0ю въ покаsніе: грzдhй же по мнЁ, крёплій менE є3'сть, є3мyже нёсмь дост0инъ сапоги2 понести2. т0й вы2 кrти1тъ д¦омъ с™hмъ@@{@и3 nгнeмъ@[луки2 G, ст. s7_і].}.

Конeцъ суббHтэ, и3 а~-му часY.

в7_і _Е=мyже лопaта въ руцЁ є3гw2, и3 потреби1тъ гумно2 своE, и3 соберeтъ пшени1цу свою2 въ жи1тницу, плeвы же сожжeтъ nгнeмъ негасaющимъ.

(за\ч s7)%> G_і %<Т%>огдA прих0дитъ%<*{%<На с™0е бGоzвлeніе, на літургjи: В%>о врeмz n'но, пріи1де%<* СіE и3 на f7-мъ часЁ, въ нaвечеріи с™aгw бGоzвлeніz.%>} ї}съ t галілeи на ї_ордaнъ ко їwaнну, кrти1тисz t негw2. д7_і I=waннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли грzдeши ко мнЁ; є~_і W\твэщaвъ же ї}съ речE къ немY: њстaви нhнэ, тaкw бо под0бно є3'сть нaмъ и3сп0лнити всsку прaвду. тогдA њстaви є3го2. s7_і И# кrти1всz ї}съ взhде ѓбіе t воды2: и3 сE tверз0шасz (л. в7_і) є3мY нб7сA, и3 ви1дэ д¦а б9іz сходsща ћкw г0лубz, и3 грzдyща на него2. з~_і И# сE глaсъ съ нб7сE глаг0лz: сeй є3'сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже благоволи1хъ.

Конeцъ бGоzвлeнію, и3 f7-му часY.

ГлавA д7.

(за\ч з~)%> а~ %<ТогдA ї}съ возведeнъ бhсть*%>{%<СуббHта по просвэщeніи: Во врeмz n'но, возведeнъ бhсть ї}съ*} д¦омъ въ пустhню, и3скуси1тисz t діaвола. в7 И# пости1всz днjй четhридесzть, и3 н0щій четhридесzть, послэди2 взалкA. G И# пристyпль къ немY и3скуси1тель, речE: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, рцы2, ћкw да кaменіе сіE хлёбы бyдутъ. д7 _О='нъ же tвэщaвъ речE: пи1сано є3'сть, не њ хлёбэ є3ди1номъ жи1въ бyдетъ человёкъ, но њ всsкомъ глаг0лэ и3сходsщемъ и3зоyстъ б9іихъ. є~ ТогдA поsтъ є3го2 діaволъ во с™hй грaдъ, и3 постaви є3го2 на крилЁ церк0внэмъ, s7 И# глаг0ла є3мY: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, вeрзисz ни1зу. пи1сано бо є3'сть: ћкw ѓгGлwмъ свои1мъ заповёсть њ тебЁ сохрани1ти тS, и3 на рукaхъ в0з\ъмутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. з~ Речe же є3мY ї}съ: пaки пи1сано є3'сть: не и3скyсиши гDа бGа твоегw2. } Пaки поsтъ є3го2 діaволъ на горY высокY sэлw2, и3 показA є3мY всS ц†рствіz мjра, и3 слaву и4хъ. f7 И# глаг0ла є3мY: сі‰ вс‰ тебЁ дaмъ, ѓще пaдъ поклони1ши ми сz. _і~ ТогдA глаг0ла є3мY ї}съ: и3ди2 за мн0ю сатано2. (л. в7_і њб.) пи1сано бо є3'сть: гDу бGу твоемY поклони1шисz, и3 томY є3ди1ному послyжиши. а~_і ТогдA њстaви є3го2 діaволъ, и3 сE ѓгGли приступи1ша, и3 служaху є3мY.

Конeцъ суббHтэ по просвэщeніи.

(за\ч })%> в7_і %<С%>лhшавъ же%<*{%<Недёлz по просвэщeніи: В%>о врeмz n'но, слhшавъ*} ї}съ, ћкw їwaннъ прeданъ бhсть, tи1де въ галілeю. G_і И# њстaвль назарeтъ, пришeдъ всели1сz въ капернаyмъ въ пом0ріе, въ предёлэхъ завулHнихъ и3 нефfалjмлихъ. д7_і Да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: є~_і ЗемлS завулHнz, и3 землS нефfалjмлz, пyть м0рz њб\ъ n'нъ п0лъ ї_ордaна, галілeа jґзы6къ. s7_і Лю1діе сэдsщіи во тмЁ, ви1дэша свётъ вeлій, и3 сэдsщымъ въ странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіS и3`мъ. з~_і W\тт0лэ начaтъ ї}съ проповёдати, и3 глаг0лати: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво нбcное.

Конeцъ недёли по просвэщeніи.

(за\ч f7)%> [д7] }_і %<Х%>одs же%<**{%<Недёлz в7-z по всёхъ с™hхъ: В%>о врeмz n'но, ходS ї}съ**} при м0ри галілeйстэмъ, ви1дэ двA брaта, сjмwна глаг0лемаго петрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, вметaюща мрє1жи въ м0ре, бёста бо рhбарz. f7_і И# глаг0ла и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 сотворю1 вы ловцA чlвёкwмъ. к~ _О='на же ѓбіе њстaвльша мрє1жи, по нeмъ и3д0ста. к~а И# пришeдъ tтyду, ви1дэ и4на двA брaта, їaкwва зеведeева и3 їwaнна брaта є3гw2, въ корабли2 съ зеведeомъ nтцeмъ є3ю2, завzзyюща мрє1жи своS, (л. G_і) и3 воззвA z=`. к~в _О='на же ѓбіе њстaвльша корaбль и3 nтцA своего2, по нeмъ и3д0ста. к~г И# прохождaше всю2 галілeю ї}съ, ўчS на с0нмищахъ и4хъ, и3 проповёдаz є3v\гліе цrтвіz, и3сцэлsz всsкъ недyгъ, и3 всsку ћзю въ лю1дехъ.

Конeцъ недёли.

к~д И# и3зhде слyхъ є3гw2 по всeй сmрjи: и3 привед0ша къ немY всS болsщыz разли1чными недyги, и3 страстьми2 њдержи1мы, и3 бёсны, и3 мёсzчныz, и3 разслaблєнныz [жи1лами], и3 и3сцэли2 и3`хъ.

(за\ч _і~)%> к~є %<И#%> по нeмъ%<*{%<Вт0рникъ а~ недёли: В%>о врeмz n'но, по ї}сэ%<* СіE и3 преподHбнымъ.%>} и3д0ша нар0ди мн0зи t галілeи и3 десzти2 грaдъ, и3 t їеrли1ма, и3 їудeи, и3 со n'нагw п0лу ї_ордaна.

ГлавA є~.

а~ О_у=зрёвъ же нар0ды, взhде на горY: и3 сёдшу є3мY приступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2. в7 И# tвeрзъ ўстA своS, ўчaше и3`хъ, глаг0лz: [є~] G Бlжeни ни1щіи д¦омъ: ћкw тёхъ є3'сть цrтвіе нбcное. д7 Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи ўтёшатсz. є~ Бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. s7 Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды: ћкw тjи насhтzтсz. з~ Бlжeни млcтивіи: ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. } Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ: ћкw тjи бGа ќзрzтъ. f7 Бlжeни миротв0рцы: ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyтсz. _і~ Бlжeни (л. G_і њб.) и3згнaни прaвды рaди: ћкw тёхъ є3'сть цrтвіе нбcное. а~_і Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ s0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще, менE рaди: в7_і Рaдуйтесz, и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Конeцъ преподHбнымъ.

тaкw бо и3згнaша прор0ки, и3`же [бёша] прeжде вaсъ. G_і Вы2 є3стE с0ль земли2: ѓще же с0ль њбуsетъ, чи1мъ њсоли1тсz; нивочт0же бyдетъ ктомY, т0чію да и3зсhпана бyдетъ в0нъ, и3 попирaема чlвёки.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч а~_і)%> д7_і %<*{%<С™и1телємъ n'бще: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*%>} %<Вы2 є3стE свётъ мjра: не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS. є~_і НижE вжигaютъ свэти1льника, и3 поставлsютъ є3го2 под\ъ спyдомъ, но на свёщницэ, и3 свётитъ всBмъ, и3`же въ хрaминэ [сyть]. s7_і Тaкw да просвэти1тсz свётъ вaшъ пред\ъ человёки, ћкw да ви1дzтъ вaша дHбраz дэлA: и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же на нб7сёхъ. з~_і [Да] не мни1те, ћкw пріид0хъ разори1ти зак0нъ, и3ли2 прор0ки: не пріид0хъ разори1ти, но и3сп0лнити. }_і А=ми1нь бо глаг0лю вaмъ: д0ндеже прeйдетъ нб7о и3 землS, їHта є3ди1на, и3ли2 є3ди1на чертA не прeйдетъ t зак0на, д0ндеже вс‰ бyдутъ. f7_і И#'же ѓще разори1тъ є3ди1ну зaповэдей си1хъ мaлыхъ, и3 научи1тъ тaкw человёки, мнjй наречeтсz (л. д7_і) въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же сотвори1тъ и3 научи1тъ, сeй вeлій наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ.

Конeцъ с™и1телємъ.

(за\ч в7_і)%> к~ %<Г%>лаг0лю бо вaмъ:%<*{%<СредA а~ недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*} ћкw ѓще не и3збyдетъ прaвда вaша пaче кни6жникъ и3 фарісє1й, не вни1дете въ цrтвіе нбcное. к~а Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не ўбіeши: и4же [бо] ѓще ўбіeтъ, пови1ненъ є3'сть судY. к~в Ѓзъ же глаг0лю вaмъ: ћкw всsкъ гнёваzйсz на брaта своего2 всyе, пови1ненъ є3'сть судY: и4же бо ѓще речeтъ брaту своемY, ракA, пови1ненъ є3'сть с0нмищу: ґ и4же речeтъ, ўр0де, пови1ненъ є3'сть геeннэ n'гненнэй. к~г Ѓще ќбw принесeши дaръ тв0й ко nлтарю2, и3 тY помzнeши, ћкw брaтъ тв0й и4мать нёчто на тS: к~д W=стaви тY дaръ тв0й пред\ъ nлтарeмъ, и3 шeдъ прeжде смири1сz съ брaтомъ твои1мъ, и3 тогдA пришeдъ принеси2 дaръ тв0й. к~є Бyди ўвэщавazсz съ сопeрникомъ твои1мъ ск0рw, д0ндеже є3си2 на пути2 съ ни1мъ: да не предaстъ тебE сопeрникъ судіи2, и3 судіS тS предaстъ слузЁ, и3 въ темни1цу ввeрженъ бyдеши. к~s А=ми1нь глаг0лю тебЁ: не и3зhдеши tтyду, д0ндеже воздaси послёдній кодрaнтъ.

Конeцъ средЁ.

(за\ч G_і)%> к~з %<**{%<Четверт0къ а~ недёли: Р%>ечE гDь:**%>} %<Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не прелюбы2 сотвори1ши. к~и Ѓзъ же глаг0лю вaмъ: ћкw всsкъ и4же воззри1тъ на женY, ко є3'же вожделёти (л. д7_і њб.) є3'й, ўжE любодёйствова съ нeю въ сeрдцэ своeмъ. к~f Ѓще же n'ко твоE десн0е соблажнsетъ тS, и3зми2 є3`, и3 вeрзи t себE: ќне бо ти2 є3'сть, да поги1бнетъ є3ди1нъ t ќдъ твои1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeнну n'гненную. l И# ѓще деснaz твоS рукA соблажнsетъ тS, ўсэцы2 ю5, и3 вeрзи t себE: ќне бо ти2 є3'сть да поги1бнетъ є3ди1нъ t ќдъ твои1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeнну. lа Речeно же бhсть: ћкw и4же ѓще пyститъ женY свою2, да дaстъ є3'й кни1гу распyстную. lв Ѓзъ же глаг0лю вaмъ: ћкw всsкъ tпущazй женY свою2, рaзвэ словесE любодёйнагw, твори1тъ ю5 прелюбодёйствовати. и3 и4же пущени1цу п0йметъ, прелюбодёйствуетъ.

Конeцъ четверткY.

(за\ч д7_і)%> lг %<П%>aки%<*{%<Пzт0къ а~ недёли: Р%>ечE гDь:*} слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не во лжY кленeшисz, воздaси же гDви клsтвы твоS. lд Ѓзъ же глаг0лю вaмъ, не клsтисz всsкw: ни нб7омъ, ћкw прест0лъ є3'сть б9ій: lє Ни землeю, ћкw подн0жіе є3'сть ногaма є3гw2: ни їерусали1момъ, ћкw грaдъ є3'сть вели1кагw цRS. ls НижE глав0ю твоeю клени1сz, ћкw не м0жеши влaса є3ди1нагw бёла и3ли2 чeрна сотвори1ти. lз Бyди же сл0во вaше, є3'й, є3'й: ни2, ни2: ли1шше же сею2, t непріsзни є3'сть. lи Слhшасте, ћкw речeно бhсть: n'ко за n'ко, и3 зyбъ за зyбъ. lf Ѓзъ же глаг0лю вaмъ, не проти1витисz sлY: но ѓще тS кто2 ўдaритъ въ деснyю твою2 лани1ту, њбрати2 є3мY и3 другyю. м~ И# (л. є~_і) хотsщему суди1тисz съ тоб0ю, и3 ри1зу твою2 взsти, tпусти2 є3мY и3 срачи1цу. м~а И# ѓще кто2 тS п0йметъ по си1лэ п0прище є3ди1но, и3ди2 съ ни1мъ двA.

Конeцъ пzткY.

(за\ч є~_і)%> м~в %<*{%<СуббHта а~ по н7-цэ: Р%>ечE гDь:*%>} %<Просsщему ў тебE, дaй: и3 хотsщаго t тебE заsти, не tврати2. м~г Слhшасте, ћкw речeно є3'сть: возлю1биши и4скреннzго твоего2, и3 возненави1диши врагA твоего2. м~д Ѓзъ же глаг0лю вaмъ: люби1те враги2 вaшz: бlгослови1те кленyщыz вы2: добро2 твори1те ненави1дzщымъ вaсъ: и3 моли1тесz за творsщихъ вaмъ напaсть, и3 и3згонsщыz вы2. м~є Ћкw да бyдете сhнове nц7A вaшегw, и4же є3'сть на нб7сёхъ: ћкw с0лнце своE сіsетъ на sлы6z и3 бlгі^z, и3 дожди1тъ на прaвєдныz, и3 на непрaвєдныz. м~s Ѓще бо лю1бите лю1бzщихъ вaсъ, кyю мздY и4мате; не и3 мытари1 ли т0жде творsтъ; м~з И# ѓще цэлyете дрyги вaшz т0кмw, что2 ли1шше творитE; не и3 jґзhчницы ли тaкожде творsтъ; м~и Бyдите ќбw вы2 совершeни, ћкоже nц7ъ вaшъ нбcный совершeнъ є3'сть.

Конeцъ суббHтэ по н7-цэ.

ГлавA s7.

(за\ч s7_і)%> а~ %<**{%<СуббHта сыропyстнаz: Р%>ечE гDь:**%>} %<Внемли1те ми1лостыни вaшеz не твори1ти пред\ъ человёки, да ви1дими бyдете и4ми: ѓще ли же ни2, мзды2 не и4мате t nц7A вaшегw, (л. є~_і њб.) и4же є3'сть на нб7сёхъ. в7 _Е=гдA ќбw твори1ши ми1лостыню, не воструби2 пред\ъ соб0ю, ћкоже лицемёри творsтъ въ с0нмищахъ и3 въ ст0гнахъ, ћкw да прослaвzтсz t человBкъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, воспріeмлютъ мздY свою2. G Тебё же творsщу ми1лостыню, да не ўвёсть шyйца твоS, что2 твори1тъ десни1ца твоS. д7 Ћкw да бyдетъ ми1лостынz твоS втaйнэ: и3 nц7ъ тв0й ви1дzй втaйнэ, т0й воздaстъ тебЁ ћвэ. є~ И# є3гдA м0лишисz, не бyди ћкоже лицемёри, ћкw лю1бzтъ въ с0нмищахъ, и3 въ ст0гнахъ путjй стоsще моли1тисz, ћкw да jґвsтсz человёкwмъ. ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. s7 Тh же є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть твою2, и3 затвори1въ двє1ри твоS, помоли1сz nц7Y твоемY и4же втaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. з~ Молsщесz же, не ли1шше глаг0лите, ћкоже jґзhчницы: } Мнsтъ бо, ћкw во многоглаг0ланіи своeмъ ўслhшани бyдутъ. не под0битесz ў`бо и3`мъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ, и4хже трeбуете, прeжде прошeніz вaшегw. f7 Си1це ќбw моли1тесz вы2: _О='ч~е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE: _і~ Да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. а~_і Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: в7_і И# њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ. G_і И# не введи2 нaсъ въ напaсть, но и3збaви нaсъ t лукaвагw: ћкw твоE є3'сть цrтвіе и3 си1ла и3 слaва во вёки, ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ. (л. s7_і)

(за\ч з~_і)%> д7_і %<Ѓ%>ще бо%<*{%<Недёлz сыропyстнаz: Р%>ечE гDь: ѓще*} tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный. є~_і Ѓще ли не tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. s7_і _Е=гдa же поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри сётующе: помрачaютъ бо ли1ца своS, ћкw да jґвsтсz человёкwмъ постsщесz. ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. з~_і Тh же постsсz, помaжи главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй: }_і Ћкw да не jґви1шисz человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY и4же втaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. f7_і Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 крaдутъ. к~ Скрывaйте же себЁ сокр0вище на нб7си2, и3дёже ни чeрвь ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ. к~а И#дёже бо є3'сть сокр0вище вaше, тY бyдетъ и3 сeрдце вaше.

Конeцъ недёли сыропyстной.

(за\ч }_і)%> к~в %<**%>{%<Недёлz G: РечE гDь:**%>} %<Свэти1льникъ тёлу є3'сть n'ко. ѓще ќбw бyдетъ n'ко твоE пр0сто всE тёло твоE свётло бyдетъ. к~г Ѓще ли n'ко твоE лукaво бyдетъ, всE тёло твоE тeмно бyдетъ. ѓще ќбw свётъ, и4же въ тебЁ, тмA є3'сть, то2 тмA кольми2; к~д Никт0же м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо є3ди1наго возлю1битъ, ґ другaго возненави1дитъ: и3ли2 є3ди1нагw держи1тсz, (л. s7_і њб.) њ друзёмъ же нерадёти нaчнетъ. не м0жете бGу раб0тати, и3 мамHнэ. к~є Сегw2 рaди глаг0лю вaмъ: не пецhтесz душeю вaшею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте, ни тёломъ вaшимъ во что2 њблечeтесz. не душa ли б0льши є3'сть пи1щи, и3 тёло nдeжди; к~s Воззри1те на пти6цы нбcныz, ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ жи1тницы, и3 nц7ъ вaшъ нбcный питaетъ и3`хъ: не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE; к~з Кт0 же t вaсъ пекjйсz, м0жетъ приложи1ти в0зрасту своемY лaкоть є3ди1нъ; к~и И# њ nдeжди что2 печeтесz; смотри1те крjнъ сeльныхъ, кaкw растyтъ; не труждaютсz, ни прzдyтъ. к~f Глаг0лю же вaмъ, ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ своeй њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t си1хъ. l Ѓще же сёно сeльное днeсь сyще, и3 ќтрэ въ пeщь вметaемо, бGъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw ли пaче вaсъ маловёри;

(за\ч f7_і)%> lа %<Не пецhтесz ќбw,*%>{%<Понедёльникъ в7 недёли: РечE гDь: не пецhтесz,*} глаг0люще, что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 чи1мъ њдeждемсz; lв Всёхъ бо си1хъ jґзhцы и4щутъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ нбcный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ. lг И#щи1те же прeжде цrтвіz б9іz, и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ приложaтсz вaмъ.

Конeцъ недёли.

lд Не пецhтесz ќбw на ќтрэй, ќтреній бо соб0ю печeтсz: довлёетъ днeви @sл0ба@{@попечeніе@} є3гw2.

Преступи2 понедёльнику. (л. з~_і)

ГлавA з~.

(за\ч к~)%> а~ %<*{%<СуббHта в7, по всёхъ с™hхъ: Р%>ечE гDь:*%>} %<Не суди1те, да не суди1ми бyдете. в7 И#'мже бо суд0мъ сyдите, сyдzтъ вaмъ: и3 въ ню1же мёру мёрите, возмёритсz вaмъ. G Чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же во n'цэ брaта твоегw2, бервнa же, є3'же є3'сть во n'цэ твоeмъ, не чyеши; д7 И#ли2 кaкw речeши брaту твоемY: њстaви, да и3змY сучeцъ и3з\ъ nчесE твоегw2, и3 сE бервно2 во n'цэ твоeмъ; є~ Лицемёре, и3зми2 пeрвэе бервно2 и3з\ъ nчесE твоегw2, и3 тогдA ќзриши и3з\ъsти сучeцъ и3з\ъ nчесE брaта твоегw2. s7 Не дади1те с™†z псHмъ, ни пометaйте би1сєръ вaшихъ пред\ъ свиніsми, да не поперyтъ и4хъ ногaми свои1ми, и3 врaщшесz раст0ргнутъ вы2.

(за\ч)%> з~ %<**%>{%<На всsкое прошeніе: РечE гDь:**%>} %<Проси1те, и3 дaстсz вaмъ: и3щи1те, и3 њбрsщете: толцhте, и3 tвeрзетсz вaмъ. } Всsкъ бо просsй пріeмлетъ, и3 и3щsй њбрэтaетъ, и3 толкyщему tвeрзетсz.

Конeцъ суббHтэ. Чти2 понедёльнику:

f7 И#ли2 кто2 є3'сть t вaсъ человёкъ, є3гHже ѓще воспр0ситъ сhнъ є3гw2 хлёба, є3дA кaмень подaстъ є3мY; _і~ И#ли2 ѓще рhбы пр0ситъ, є3дA sмію2 подaстъ є3мY; а~_і Ѓще ќбw вы2, лукaви сyще, ўмёете да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ: кольми2 пaче nц7ъ вaшъ нбcный дaстъ бл†га просsщымъ ў негw2.

Конeцъ понедёльнику. (л. з~_і њб.)

(за\ч к~а)%> в7_і %<Вс‰ ў`бо*%>{%<ПреподHбнымъ nц7є1мъ: РечE гDь: вс‰*} є3ли1ка ѓще х0щете да творsтъ вaмъ человёцы, тaкw и3 вы2 твори1те и3`мъ: сe бо є3'сть зак0нъ и3 прор0цы. G_і Вни1дите ќзкими враты2, ћкw прострaннаz вратA, и3 шир0кій пyть вводsй въ пaгубу, и3 мн0зи сyть входsщіи и4мъ. д7_і Что2 ќзкаz вратA, и3 тёсный пyть вводsй въ жив0тъ, и3 мaлw и4хъ є3'сть, и3`же њбрэтaютъ є3го2;

(за\ч к~в)%> є~_і %<В%>немли1те же%<**{%<Вт0рникъ в7 недёли: Р%>ечE гDь: внемли1те**} t лжи1выхъ прорHкъ, и3`же прих0дzтъ къ вaмъ во nдeждахъ n'вчихъ, внyтрь же сyть в0лцы хи1щницы. s7_і W\т плHдъ и4хъ познaете и3`хъ. є3дA њб\ъeмлютъ t тeрніz гр0зды, и3ли2 t рeпіz смHквы; з~_і Тaкw всsко дрeво д0брое, плоды2 добры2 твори1тъ: ґ sл0е дрeво, плоды2 sлы2 твори1тъ. }_і Не м0жетъ дрeво добро2 плоды2 sлы2 твори1ти: ни дрeво sло2 плоды2 добры2 твори1ти. (вто\р) f7_і Всsко ќбw дрeво, є3'же не твори1тъ плодA добрA, посэкaютъ є3`, и3 во n'гнь вметaютъ. к~ Тёмже ќбw t плHдъ и4хъ познaете и3`хъ.

(за\ч к~г)%> к~а %<***%>{%<СредA в7 недёли: РечE гDь:***%>} %<Не всsкъ глаг0лzй ми2: гDи гDи, вни1детъ въ цrтвіе нбcное, но творsй в0лю nц7A моегw2, и4же є3'сть на нб7сёхъ.

Конeцъ вт0рнику, и3 преподHбнымъ.

к~в Мн0зи рекyтъ мнЁ во n'нъ дeнь: гDи гDи, не въ твоe ли и4мz прор0чествовахомъ, и3 твои1мъ и4менемъ бёсы и3згони1хомъ, и3 твои1мъ и4менемъ (л. }_і) си6лы мнHги сотвори1хомъ; к~г И# тогдA и3сповёмъ и3`мъ, ћкw николи1же знaхъ вaсъ: tиди1те t менE дёлающіи беззак0ніе.

Конeцъ средЁ.

(за\ч к~д)%> к~д %<В%>сsкъ ќбw,%<*{%<СуббHта G недёли: Р%>ечE гDь: всsкъ,*} и4же слhшитъ словесA моS сіS, и3 твори1тъ z=`, ўпод0блю є3го2 мyжу мyдру, и4же создA хрaмину свою2 на кaмени. к~є И# сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 напад0ша на хрaмину тY, и3 не падeсz: њснованa бо бЁ на кaмени. к~s И# всsкъ слhшай словесA моS сіS, и3 не творS и4хъ, ўпод0битсz мyжу ўр0диву, и4же создA хрaмину свою2 на песцЁ. к~з И# сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 њпр0шасz хрaминэ т0й, и3 падeсz: и3 бЁ разрушeніе є3S вeліе. к~и И# бhсть, є3гдA скончA ї}съ словесA сіS, дивлsхусz нар0ди њ ўчeніи є3гw2. к~f Бё бо ўчS и3`хъ ћкw влaсть и3мёz, и3 не ћкw кни1жницы [и3 фарісeє].

ГлавA }.

[s7] а~ Сшeдшу же є3мY съ горы2, въ слёдъ є3гw2 и3дsху нар0ди мн0зи. в7 И# сE прокажeнъ пришeдъ, клaнzшесz є3мY, глаг0лz: гDи, ѓще х0щеши, м0жеши мS њчи1стити. G И# простeръ рyку ї}съ, коснyсz є3мY, глаг0лz: хощY, њчи1стисz. и3 ѓбіе њчи1стисz є3мY прокaза. д7 И# глаг0ла є3мY ї}съ: ви1ждь, никомyже повёждь: но шeдъ покажи1сz (л. }_і њб.) їерeови, и3 принеси2 дaръ, и4же повелЁ въ зак0нэ мwmсeй, во свидётельство и3`мъ.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч к~є)%> [з~] є~ %<Вшeдшу же є3мY**%>{%<Недёлz д7: Во врeмz n'но, вшeдшу ї}су*} въ капернаyмъ, приступи2 къ немY с0тникъ молS є3го2, s7 И# глаг0лz: гDи, n'трокъ м0й лежи1тъ въ домY њслaбленъ, лю1тэ страждA. з~ И# глаг0ла є3мY ї}съ: ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2. } И# tвэщaвъ с0тникъ, речE є3мY: гDи, нёсмь дост0инъ да под\ъ кр0въ м0й вни1деши, но т0кмw рцы2 сл0во, и3 и3сцэлёетъ n'трокъ м0й. f7 И#'бо ѓзъ человёкъ є3'смь под\ъ влaстію, и3мhй под\ъ соб0ю в0ины. и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ. и3 друг0му: пріиди2, и3 пріи1детъ. и3 рабY моемY: сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. _і~ Слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ни во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. а~_і Глаг0лю же вaмъ: ћкw мн0зи t востHкъ и3 з†падъ пріи1дутъ, и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ, и3 їсаaкомъ, и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ. в7_і Сhнове же цrтвіz и3згнaни бyдутъ во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. G_і И# речE ї}съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. и3 и3сцэлЁ n'трокъ є3гw2 въ т0й чaсъ.

Конeцъ недёли.

(за\ч к~s)%> [}] д7_і %<И# пришeдъ ї}съ**%>{%<СуббHта д7 недёли: Во врeмz n'но, пришeдъ ї}съ**} въ д0мъ петр0въ, ви1дэ тeщу є3гw2 лежaщу, и3 nгнeмъ жег0му. є~_і И# прикоснyсz (л. f7_і) руцЁ є3S, и3 њстaви ю5 n'гнь: и3 востA, и3 служaше є3мY. [f7] s7_і П0здэ же бhвшу, привед0ша къ немY бёсны мн0ги, и3 и3згнA дyхи сл0вомъ, и3 всS болsщыz и3сцэли2. з~_і Да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: т0й недyги нaшz пріsтъ, и3 болBзни понесE. }_і Ви1дэвъ же ї}съ мн0ги нар0ды n'крестъ себE, повелЁ и3ти2 на n'нъ п0лъ. [_і~] f7_і И# пристyпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ўч™лю, и3дY по тебЁ, ѓможе ѓще и4деши. к~ Глаг0ла є3мY ї}съ: ли1си ћзвины и4мутъ, и3 пти6цы нбcныz гнёзда: сн7ъ же человёческій не и4мать гдЁ главы2 подклони1ти. к~а Другjй же t ўч~ни6къ є3гw2 речE є3мY: гDи, повели1 ми прeжде и3ти2, и3 погребсти2 nтцA моего2. к~в I=}съ же речE є3мY: грzди2 по мнЁ, и3 њстaви мeртвыхъ погребсти2 своS мертвецы2.

(за\ч к~з)%> к~г %<И# влёзшу є3мY*%>{%<Четверт0къ в7 недёли: Во врeмz n'но, влёзшу ї}су* СіE и3 nктHвріа к~s.} въ корaбль, по нeмъ и3д0ша ўченицы2 є3гw2.

Конeцъ суббHтэ.

[а~_і] к~д И# сE трyсъ вели1къ бhсть въ м0ри, ћкоже кораблю2 покрывaтисz волнaми: т0й же спaше. к~є И# пришeдше ўчн7цы2 є3гw2, возбуди1ша є3го2, глаг0люще: гDи, спаси1 ны, погибaемъ. к~s И# глаг0ла и3`мъ: что2 страшли1ви є3стE маловёри; тогдA востaвъ запрети2 вётрwмъ и3 м0рю, и3 бhсть тишинA вeліz. к~з Человёцы же чуди1шасz, глаг0люще: кто2 є3'сть сeй, ћкw и3 вётри и3 м0ре послyшаютъ є3гw2;

Конeцъ четверткY. (л. f7_і њб.)

(за\ч к~и)%> [в7_і] к~и %<И# пришeдшу є3мY на n'нъ п0лъ,*%>{%<Недёлz є~: Во врeмz n'но, пришeдшу ї}су*} въ странY гергеси1нскую, срэт0ста є3го2 двA бёсна t грHбъ и3сходsща, лю^та sэлw2, ћкw не мощи2 никомY минyти путeмъ тёмъ. к~f И# сE возопи1ста, глаг0люще: что2 нaмъ и3 тебЁ ї}се сн7е б9ій; пришeлъ є3си2 сёмw прeжде врeмене мyчити нaсъ. l Бsше же далeче t нею2 стaдо свинjй мн0го пас0мо. lа Бёси же молsху є3го2 глаг0люще: ѓще и3зг0ниши ны2, повели2 нaмъ и3ти2 въ стaдо свин0е. lв И# речE и3`мъ: и3ди1те. nни1 же и3зшeдше и3д0ша въ стaдо свин0е: и3 сE [ѓбіе] ўстреми1сz стaдо всE по брeгу въ м0ре, и3 ўтоп0ша въ водaхъ. lг Пасyщіи же бэжaша, и3 шeдше во грaдъ возвэсти1ша всS, и3 њ бэсн0ю. lд И# сE вeсь грaдъ и3зhде въ срётеніе ї}сови: и3 ви1дэвше є3го2, моли1ша, ћкw да бы2 прешeлъ t предёлъ и4хъ.

ГлавA f7.

(за\ч к~f)%> а~ %<И#%> влёзъ%<**{%<Недёлz s7: В%>о врeмz n'но, влёзъ ї}съ**} въ корaбль, прeйде, и3 пріи1де во св0й грaдъ.

Конeцъ недёли.

[G_і] в7 И# сE принес0ша є3мY разслaбленна [жи1лами], на nдрЁ лежaща. и3 ви1дэвъ ї}съ вёру и4хъ, речE разслaбленному: дерзaй чaдо, tпущaютсz ти2 грэси2 твои2. G И# сE нёцыи t кни6жникъ рёша въ себЁ: сeй хyлитъ. д7 И# ви1дэвъ ї}съ помышлє1ніz и4хъ, речE: (л. к~) вскyю вы2 мhслите лук†ваz въ сердцaхъ свои1хъ; є~ Чт0 бо є3'сть ўд0бэе рещи2: tпущaютсz ти2 грэси2; и3ли2 рещи2: востaни и3 ходи2; s7 Но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ человёческій на земли2 tпущaти грэхи2 [тогдA глаг0ла разслaбленному:] востaни, воз\ъми2 тв0й n'дръ, и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. з~ И# востaвъ взeмъ n'дръ св0й, и3 и4де въ д0мъ св0й. } Ви1дэвше же нар0ди чуди1шасz, и3 прослaвиша бGа, дaвшаго влaсть таковyю человёкwмъ.

Конeцъ недёли.

(за\ч l)%> [д7_і] f7 %<И# преходS ї}съ tтyду,*%>{%<СуббHта є~ недёли: Во врeмz n'но, преходS ї}съ* СіE и3 ноeмвріа въ s7_і дeнь.} ви1дэ человёка сэдsща на мhтницэ, матfeа глаг0лема, и3 глаг0ла є3мY: по мнЁ грzди2. и3 востaвъ по нeмъ и4де. _і~ И# бhсть є3мY возлежaщу въ домY, и3 сE мн0зи мытари2 и3 грBшницы пришeдше возлежaху со ї}сомъ, и3 со ўченики2 є3гw2. f7_і И# ви1дэвше фарісeє, глаг0лаху ўченикHмъ є3гw2: почто2 съ мытари2 и3 грёшники ўчи1тель вaшъ ћстъ и3 піeтъ; в7_і I=}съ же слhшавъ, речE и3`мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи. G_і Шeдше же научи1тесz, что2 є3'сть: ми1лости хощY, ґ не жeртвы. не пріид0хъ бо призвaти прaведники, но грёшники на покаsніе.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч lа)%> д7_і %<ТогдA приступи1ша къ немY**%>{%<Пzт0къ в7 недёли: Во врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су**} ўченицы2 їwaнновы, глаг0люще: почто2 мы2 и3 фарісeи пости1мсz мн0гw, (л. к~ њб.) ўченицh же твои2 не постsтсz; є~_і И# речE и3`мъ ї}съ: є3дA м0гутъ сhнове брaчніи плaкати, донели1ко врeмz съ ни1ми є3'сть жени1хъ; пріи1дутъ же днjе, є3гдA tи1метсz t ни1хъ жени1хъ, и3 тогдA постsтсz. s7_і Никт0же бо приставлsетъ приставлeніz плaта небёлена ри1зэ вeтсэ: @в0з\ъметъ бо кончи1ну свою2 t ри1зы, и3 г0рша дирA бyдетъ@{@tт0ргнетъ бо приставлeніе є3гw2 t ри1зы [нёчто], и3 г0рша дирA бyдетъ@}. з~_і НижE вливaютъ вінA н0ва въ мёхи вeтхи. ѓще ли же ни2, то2 просадsтсz мёси, и3 віно2 проліeтсz, и3 мёси поги1бнутъ: но вливaютъ віно2 н0во въ мёхи н0вы, и3 nбоE соблюдeтсz.

Конeцъ пzткY.

(за\ч lв)%> [є~_і] }_і %<Сі‰ є3мY глаг0лющу къ ни1мъ, сE кнsзь нёкій пришeдъ*{%<СуббHта s7 недёли: В%>о врeмz n'но, кнsзь нёкій пришeдъ ко ї}су,*} клaнzшесz є3мY, глаг0лz, ћкw дщи2 моS нhнэ ќмре: но пришeдъ возложи2 на ню2 рyку твою2, и3 њживeтъ. f7_і И# востaвъ ї}съ по нeмъ и4де, и3 ўч~нцы2 є3гw2. [s7_і] к~ И# сE женA кровоточи1ва дванaдесzте лётъ, пристyпльши созади2, прикоснyсz воскри1лію ри1зы є3гw2. к~а Глаг0лаше бо въ себЁ: ѓще т0кмw прикоснyсz ри1зэ є3гw2, спасeна бyду. к~в I=}съ же њбрaщсz, и3 ви1дэвъ ю5, речE: дерзaй дщи2, вёра твоS спасE тS. и3 спасeна бhсть женA t часA тогw2. к~г И# пришeдъ ї}съ въ д0мъ кнsжь, и3 ви1дэ сопц† и3 нар0дъ м0лвzщъ, к~д Глаг0ла и3`мъ: tиди1те, не ќмре бо дэви1ца, но спи1тъ. и3 ругaхусz є3мY. к~є _Е=гдa же и3згнaнъ бhсть нар0дъ, вшeдъ (л. к~а) ћтъ ю5 за рyку: и3 востA дэви1ца. к~s И# и3зhде вёсть сіS по всeй земли2 т0й.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч lг)%> [з~_і] к~з %<И# преходsщу tтyду*%>{%<Недёлz з~: Во врeмz n'но, преходsщу*} ї}сови, по нeмъ и3д0ста двA слэпцA, зовyща и3 глаг0люща: поми1луй ны2 ї}се сн7е дв7довъ. к~и Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, приступи1ста къ немY слэпц†, и3 глаг0ла и4ма ї}съ: вёруета ли, ћкw могY сіE сотвори1ти; глаг0ласта є3мY: є3'й гDи. к~f ТогдA прикоснyсz n'чію и4хъ, глаг0лz: по вёрэ вaю бyди вaма. l И# tверз0стасz n'чи и4ма: и3 запрети2 и4ма ї}съ, глаг0лz: блюди1та, да никт0же ўвёсть. lа _О='на же и3зшeдша, прослaвиста є3го2 по всeй земли2 т0й. [}_і] lв Тёма же и3сходsщема, сE привед0ша къ немY человёка нёма, бэснyема. lг И# и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй: и3 диви1шасz нар0ди, глаг0люще, ћкw николи1же jґви1сz тaкw во ї}ли. lд Фарісeє же глаг0лаху: њ кнsзэ бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы. lє И# прохождaше ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, ўчS на с0нмищахъ и4хъ, и3 проповёдаz є3v\гліе цrтвіz, и3 цэлS всsкъ недyгъ, и3 всsку ћзю въ лю1дехъ.

Конeцъ недёли.

(за\ч lд)%> ls %<Ви1дэвъ же**%>{%<Понедёльникъ G недёли: Во врeмz n'но, ви1дэвъ ї}съ**} нар0ды, милосeрдова њ ни1хъ, ћкw бsху смzтeни, и3 tвeржени ћкw n'вцы не (л. к~а њб.) и3мyщыz пaстырz. lз ТогдA глаг0ла ўченикHмъ свои1мъ: жaтва ќбw мн0га, дёлателей же мaлw. lи Моли1тесz ќбw гDи1ну жaтвы, ћкw да и3зведeтъ дёлатели на жaтву свою2.

ГлавA _і~.

(за\ч)%> а~ %<И#%> призвA%<*{%<Ноeмвріа, и3 їyліа а~, с™hмъ врачє1мъ: В%>о врeмz n'но, призвA ї}съ*} nбанaдесzть ўченики2 своS, дадE и3`мъ влaсть на дусёхъ нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и3`хъ, и3 цэли1ти всsкъ недyгъ, и3 всsку болёзнь.

Преступи2 с™hмъ врачє1мъ.

в7 Дванaдесzтихъ же ґпcлwвъ и3менA сyть сі‰: пeрвый сjмwнъ, и4же нарицaетсz пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2: їaкwвъ зеведeевъ, и3 їwaннъ брaтъ є3гw2: G Філjппъ, и3 варfоломeй: fwмA, и3 матfeй мытaрь: їaкwвъ ґлфeевъ, и3 леввeй, наречeнный fаддeй: д7 Сjмwнъ кананjтъ, и3 їyда їскаріHтскій, и4же и3 предадE є3го2.

Чти2 врачє1мъ:

[f7_і] є~ Сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда и3`мъ, глаг0лz: на пyть jґзы6къ не и3ди1те, и3 во грaдъ самарsнскій не вни1дите. s7 И#ди1те же пaче ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева. з~ Ходsще же проповёдуйте, глаг0люще: ћкw прибли1жисz цrтвіе нбcное. } Болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz њчищaйте, (л. к~в) мє1ртвыz воскрешaйте, бёсы и3згонsйте: тyне пріsсте, тyне дади1те.

Конeцъ понедёльнику, и3 врачє1мъ.

(за\ч lє)%> f7 %<*{%<Вт0рникъ G недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ*%>} %<Не стzжи1те злaта, ни сребрA, ни мёди при поzсёхъ вaшихъ: _і~ Ни пи1ры на пути2, ни двою2 ри1зу, ни сапHгъ, ни жє1злъ, дост0инъ бо є3'сть дёлатель мзды2 своеS. а~_і В0ньже ѓще [коли1ждо] грaдъ и3ли2 вeсь вни1дете, и3спытaйте, кто2 въ нeмъ дост0инъ є3'сть: и3 тY пребyдите, д0ндеже и3зhдете. в7_і Входsще же въ д0мъ, цэлyйте є3го2 [глаг0люще: ми1ръ д0му семY]: G_і И# ѓще ќбw бyдетъ д0мъ дост0инъ, пріи1детъ ми1ръ вaшъ нaнь: ѓще ли же не бyдетъ дост0инъ, ми1ръ вaшъ къ вaмъ возврати1тсz. д7_і И# и4же ѓще не пріи1метъ вaсъ, нижE послyшаетъ словeсъ вaшихъ, и3сходsще и3з\ъ д0му, и3ли2 и3з\ъ грaда тогw2, tтрzси1те прaхъ н0гъ вaшихъ. є~_і А=ми1нь глаг0лю вaмъ: tрaднэе бyдетъ земли2 сод0мстэй и3 гом0ррстэй въ дeнь сyдный, нeже грaду томY.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч ls)%> s7_і %<**%>{%<СредA G недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:** СіE и3 мyченикwмъ.} СE ѓзъ посылaю вaсъ ћкw n'вцы посредЁ волкHвъ: бyдите ќбw мyдри ћкw sмі‰, и3 цёли ћкw г0лубіе. з~_і Внемли1те же t чlвBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы, и3 на соб0рищахъ и4хъ бію1тъ вaсъ. }_і И# (л. к~в њб.) пред\ъ владhки же и3 цари2 ведeни бyдете менE рaди, во свидётельство и3`мъ и3 jґзhкwмъ. f7_і _Е=гдa же предаю1тъ вы2, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 возглаг0лете: дaстъ бо сz вaмъ въ т0й чaсъ что2 возглаг0лете. к~ Не вh бо бyдете глаг0лющіи, но д¦ъ nц7A вaшегw глаг0лzй въ вaсъ. к~а Предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3 nтeцъ чaдо: и3 востaнутъ ч†да на роди1телей, и3 ўбію1тъ и3`хъ. к~в И# бyдете ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди. претерпёвый же до концA, т0й спасeнъ бyдетъ.

Конeцъ средЁ и3 мyченикwмъ.

(за\ч lз)%> к~г %<_Е=%>гдa же%<*{%<Четверт0къ G недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: є3гдA*} г0нzтъ вы2 во грaдэ сeмъ, бёгайте въ другjй. ґми1нь бо глаг0лю вaмъ: не и4мате скончaти грaды ї}левы, д0ндеже пріи1детъ сн7ъ чlвёческій. к~д Нёсть ўч~нкъ над\ъ ўчи1телемъ свои1мъ, нижE рaбъ над\ъ господи1номъ свои1мъ. к~є Довлёетъ ўчн7кY, да бyдетъ ћкw ўч~тль є3гw2, и3 рaбъ, ћкw госп0дь є3гw2. ѓще господи1на д0му веельзевyла нарек0ша, кольми2 пaче дом†шніz є3гw2. к~s Не ўб0йтесz ў`бо и4хъ: ничт0же бо є3'сть покровeно, є3'же не tкрhетсz: и3 тaйно, є3'же не ўвёдэно бyдетъ. к~з _Е='же глаг0лю вaмъ во тмЁ, рцhте во свётэ: и3 є3'же во ќши слhшите, проповёдите на кр0вэхъ. к~и И# не ўб0йтесz t ўбивaющихъ тёло, дyшу же не могyщихъ ўби1ти: ўб0йтесz же пaче могyщагw и3 дyшу и3 тёло погуби1ти въ геeннэ. к~f Не двё ли пти1цэ (л. к~г) цэни1тэсz є3ди1ному ґссaрію; и3 ни є3ди1на t нею2 падeтъ на земли2 без\ъ nц7A вaшегw. l Вaмъ же и3 влaси главнjи вси2 и3зочтeни сyть. lа Не ўб0йтесz ў`бо: мн0зэхъ пти1цъ лyчши є3стE вы2.

Конeцъ четверткY.

(за\ч lи)%> lв %<В%>сsкъ ў`бо%<*{%<Недёлz а~ всёхъ с™hхъ: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: всsкъ* СіE и3 въ пzт0къ G недёли.} и4же и3сповёсть мS пред\ъ человёки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ пред\ъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ. lг А= и4же tвeржетсz менE пред\ъ человёки, tвeргусz є3гw2 и3 ѓзъ пред\ъ nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ.

Преступи2 всBмъ с™hмъ.

lд Не мни1те, ћкw пріид0хъ воврещи2 ми1ръ на зeмлю: не пріид0хъ бо воврещи2 ми1ръ, но мeчь. lє Пріид0хъ бо разлучи1ти человёка на nтцA своего2, и3 дщeрь на мaтерь свою2, и3 невёсту на свекр0вь свою2. ls И# врази2 человёку домaшніи є3гw2.

Преступи2 пzткY. Чти2 всBмъ с™hмъ:

(за\ч lf)%> lз %<**{%<СуббHта з~, и3 суббHта пред\ъ воздви1женіемъ: Р%>ечE гDь:**%>} %<И#'же лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менE, нёсть менE дост0инъ: и3 и4же лю1битъ сhна и3ли2 дщeрь пaче менE, нёсть менE дост0инъ. lи И# и4же не пріи1метъ кrтA своегw2, и3 въ слёдъ менE грzдeтъ, нёсть менE дост0инъ.

Прейди2 всBмъ с™hмъ, въ зачaло _о~f: [ТогдA tвэщaвъ пeтръ:] (л. к~г њб.)

lf W=брэтhй дyшу свою2, погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди, њбрsщетъ ю5. м~ И#'же вaсъ пріeмлетъ, менE пріeмлетъ: и3 и4же пріeмлетъ менE, пріeмлетъ послaвшаго мS. м~а Пріeмлzй прор0ка во и4мz прор0че, мздY прор0чу пріи1метъ: и3 пріeмлzй прaведника во и4мz прaведниче, мздY прaведничу пріи1метъ. м~в И# и4же ѓще напои1тъ є3ди1наго t мaлыхъ си1хъ чaшу студены2 воды2, т0кмw во и4мz ўченикA, ґми1нь глаг0лю вaмъ, не погуби1тъ мзды2 своеS.

Чти2 пzткY:

ГлавA а~_і.

а~ И# бhсть, є3гдA соверши2 ї}съ, заповёдаz nбэманaдесzте ўченик0ма свои1ма, прeйде tтyду ўчи1ти, и3 проповёдати во грaдэхъ и4хъ.

%<Конeцъ пzткY и3 суббHтэ з~, и3 пред\ъ воздви1женіемъ.%>

(за\ч м~)%> [к~] в7 %waннъ же слhшавъ*%>{%<Понедёльникъ д7 недёли: Во врeмz n'но, слhшавъ їwaннъ%<* СіE и3 на њбрётеніе главы2 предтeчевы, на літургjи.%>} во ўзи1лищи дэлA хrт0ва, послA двA t ўч~ни6къ свои1хъ, G РечE є3мY: тh ли є3си2 грzдhй, и3ли2 и3н0гw чaемъ; д7 И# tвэщaвъ ї}съ речE и3`мъ: шeдша возвэсти1та їwaннови, jґ`же слhшита и3 ви1дита. є~ Слэпjи прозирaютъ, и3 хр0міи х0дzтъ: прокажeнніи њчищaютсz, и3 глусjи слhшатъ: мeртвіи востаю1тъ, и3 ни1щіи благовэствyютъ. s7 И# блажeнъ є3'сть, и4же ѓще не соблазни1тсz њ мнЁ. з~ Тёма же и3сходsщема, начaтъ ї}съ нар0дwмъ (л. к~д) глаг0лати њ їwaннэ: чесw2 и3зыд0сте въ пустhню ви1дэти; тр0сть ли вётромъ колeблему; } Но чесw2 и3зыд0сте ви1дэти; человёка ли въ мsкки ри6зы њблечeнна; сE и3`же м‰ккаz носsщіи, въ домёхъ цrкихъ сyть. f7 Но чесw2 и3зыд0сте ви1дэти; прор0ка ли; є3'й глаг0лю вaмъ, и3 ли1шше прор0ка. _і~ Сeй бо є3'сть, њ нeмже є3'сть пи1сано: сE ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 предъ лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й пред\ъ тоб0ю. а~_і А=ми1нь глаг0лю вaмъ, не востA въ рождeнныхъ женaми б0лій їwaнна кrти1телz: мнjй же во цrтвіи нбcнэмъ, б0лій є3гw2 є3'сть. в7_і W\т днeй же їwaнна кrти1телz досeлэ, цrтвіе нбcное @нyдитсz@{@съ нyждею воспріeмлетсz@}, и3 нyждницы восхищaютъ є3`. G_і Вси1 бо прор0цы и3 зак0нъ до їwaнна прорек0ша. д7_і И# ѓще х0щете пріsти, т0й є3'сть и3ліA хотsй пріити2. є~_і И#мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ понедёльнику, и3 їwaнну.

(за\ч м~а)%> s7_і %<К%>омy же%<*{%<Вт0рникъ д7 недёли: Р%>ечE гDь: комY*} ўпод0блю р0дъ сeй; под0бенъ є3'сть дётемъ, сэдsщымъ на т0ржищахъ, и3 возглашaющымъ другHмъ свои1мъ, з~_і И# глаг0лющымъ: пискaхомъ вaмъ, и3 не плzсaсте: плaкахомъ вaмъ, и3 не рыдaсте. }_і Пріи1де бо їwaннъ, ни jґдhй, ни піS, и3 глаг0лютъ: бёса и4мать. f7_і Пріи1де сн7ъ чlвёческій, jґдhй и3 піsй, и3 глаг0лютъ: сE человёкъ ћдца и3 вінопjйца, мытарє1мъ дрyгъ и3 грёшникwмъ. и3 њправди1сz премyдрость t ч†дъ свои1хъ. (л. к~д њб.)

(за\ч м~в)%> к~ %<Т%>огдA начaтъ%<*{%<СредA д7 недёли: В%>о врeмz n'но, начaтъ*} ї}съ поношaти градовHмъ, въ ни1хже бhша мн0жайшыz си1лы є3гw2, занE не покazшасz.

Конeцъ вт0рнику.

к~а Г0ре тебЁ хоразjне, г0ре тебЁ виfсаjдо: ћкw ѓще въ тv'рэ и3 сідHнэ бhша си1лы бhли бhвшыz въ вaсъ, дрeвле ќбw во врeтищи и3 пeпелэ покazлисz бhша. к~в _О=бaче глаг0лю вaмъ: тv'ру и3 сідHну tрaднэе бyдетъ въ дeнь сyдный, нeже вaмъ. к~г И# ты2 капернаyме, и4же до нб7съ вознесhйсz, до ѓда сни1деши: занE ѓще въ сод0мэхъ бhша си6лы бhли бhвшыz въ тебЁ, пребhли ќбw бhша до днeшнzгw днE. к~д _О=бaче глаг0лю вaмъ, ћкw земли2 сод0мстэй tрaднэе бyдетъ въ дeнь сyдный, нeже тебЁ. к~є Въ то2 врeмz tвэщaвъ ї}съ, речE: и3сповёдаю ти сz n'ч~е, гDи нб7сE и3 земли2, ћкw ўтаи1лъ є3си2 сі‰ t премyдрыхъ и3 разyмныхъ, и3 tкрhлъ є3си2 т† младeнцємъ. к~s _Е='й, n'ч~е, ћкw тaкw бhсть бlговолeніе пред\ъ тоб0ю.

Конeцъ средЁ.

(за\ч м~г)%> к~з %<**{%<Четверт0къ д7 недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:**%>} %<Вс‰ мнЁ преданA сyть nц7eмъ мои1мъ, и3 никт0же знaетъ сн7а, т0кмw nц7ъ: ни nц7A кто2 знaетъ, т0кмw сн7ъ, и3 є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти. к~и Пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2. к~f Воз\ъми1те и4го моE на себE, (л. к~є) и3 научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є3'смь и3 смирeнъ сeрдцемъ, и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ. l И#'го бо моE блaго, и3 брeмz моE легко2 є3'сть.

Конeцъ четверткY.

ГлавA в7_і.

(за\ч м~д)%> а~ %<В%>ъ то2 врeмz%<*{%<Пzт0къ д7 недёли: В%>о врeмz n'но,*} и4де ї}съ въ суббHты сквозЁ сBzніz: ўчн7цh же є3гw2 взалкaшасz, и3 начaша востерзaти клaсы, и3 ћсти. в7 Фарісeє же ви1дэвше, рёша є3мY: сE ўченицы2 твои2 творsтъ, є3гHже не дост0итъ твори1ти въ суббHту. G _О='нъ же речE и3`мъ: нёсте ли чли2, что2 сотвори2 дв7дъ, є3гдA взалкA сaмъ и3 сyщіи съ ни1мъ; д7 Кaкw вни1де въ хрaмъ б9ій, и3 хлёбы предложeніz снэдE, и4хже не дост0йно бЁ є3мY ћсти, ни сyщымъ съ ни1мъ, т0кмw їерeємъ є3ди1нымъ; є~ И#ли2 нёсте чли2 въ зак0нэ, ћкw въ суббHты сщ~eнницы въ цeркви суббHты сквернsтъ, и3 непови1нни сyть; s7 Глаг0лю же вaмъ, ћкw цeркве б0лэ є3'сть здЁ. з~ Ѓще ли бhсте вёдали что2 є3'сть, ми1лости хощY, ґ не жeртвы: николи1же ќбw бhсте њсуждaли непови1нныхъ. } ГDь бо є3'сть и3 суббHты сн7ъ человёческій.

Конeцъ пzткY.

(за\ч м~є)%> [к~а] f7 %<И# прешeдъ tтyду, пріи1де на с0нмище и4хъ.**{%<Понедёльникъ є~ недёли: В%>о врeмz n'но, пріи1де ї}съ на с0нмище їудeйское,**} _і~ И# сE человёкъ бЁ тY, рyку и3мhй сyху, и3 (л. к~є њб.) вопроси1ша є3го2 глаг0люще: ѓще дост0итъ въ суббHты цэли1ти; да на него2 возглаг0лютъ. а~_і _О='нъ же речE и3`мъ: кт0 є3сть t вaсъ человёкъ, и4же и4мать nвчA є3ди1но, и3 ѓще впадeтсz въ суббHты въ ћму, не и4метъ ли є3`, и3 и4зметъ; в7_і Кольми2 ќбw лyчше є3'сть человёкъ nвчaте; тёмже дост0итъ въ суббHты добро2 твори1ти. G_і ТогдA глаг0ла человёку, простри2 рyку твою2. и3 прострE: и3 ўтверди1сz цэлA ћкw другaz.

Конeцъ понедёльнику.

(за\ч м~s)%> д7_і %<Фарісeє же шeдше, совётъ сотвори1ша на него2, кaкw да є3го2*{%<Вт0рникъ є~ недёли: В%>о врeмz n'но, совётъ сотвори1ша фарісeє на ї}са, кaкw є3го2*} погубsтъ: ї}съ же разумёвъ tи1де tтyду.

(за\ч)%> є~_і %<И#%> по нeмъ%<**{%<СуббHта по ржcтвЁ хrт0вэ: В%>о врeмz n'но, по ї}сэ**} и3д0ша нар0ди мн0зи: и3 и3сцэли2 и3`хъ всёхъ. s7_і И# запрети2 и3`мъ, да не ћвэ є3го2 творsтъ.

Преступи2 вт0рнику.

з~_і Ћкw да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: }_і СE n'трокъ м0й, є3г0же и3зв0лихъ: возлю1бленный м0й, нaнь же благоволи2 душA моS: положY дyхъ м0й на нeмъ, и3 сyдъ jґзhкwмъ возвэсти1тъ. f7_і Не преречeтъ, ни возопіeтъ, нижE ўслhшитъ кто2 на распyтіихъ глaса є3гw2. к~ Тр0сти сокрушeнны не прел0митъ, и3 лeна внeмшасz не (л. к~s) ўгаси1тъ, д0ндеже и3зведeтъ въ побёду сyдъ. к~а И# на и4мz є3гw2 jґзhцы ўповaютъ.

Конeцъ суббHтэ.

Чти2 вт0рнику:

[к~в] к~в ТогдA привед0ша къ немY бэснyющасz, слёпа и3 нёма: и3 и3сцэли2 є3го2 ћкw слэп0му и3 нэм0му глаг0лати и3 глsдати. к~г И# дивлsхусz вси2 нар0ди глаг0люще: є3дA сeй є3'сть хrт0съ, сн7ъ дв7довъ; к~д Фарісeє же слhшавше, рёша: сeй не и3зг0нитъ бёсы, т0кмw њ веельзевyлэ кнsзэ бэс0встэмъ. к~є Вёдый же ї}съ мы6сли и4хъ, речE и3`мъ: всsкое цrтво, раздёльшеесz на сS, запустёетъ: и3 всsкъ грaдъ и3ли2 д0мъ, раздэли1выйсz на сS, не стaнетъ. к~s И# ѓще сатанA сатанY и3зг0нитъ, на сS раздэли1лсz є3'сть, кaкw ќбw стaнетъ цrтво є3гw2; к~з И# ѓще ѓзъ њ веельзевyлэ и3згоню2 бёсы, сhнове вaши њ к0мъ и3зг0нzтъ; сегw2 рaди тjи вaмъ бyдутъ судіи2. к~и Ѓще ли же ѓзъ њ дс~э б9іи и3згоню2 бёсы, ў`бо пости1же на вaсъ цrтвіе б9іе. к~f И#ли2 кaкw м0жетъ кто2 вни1ти въ д0мъ крёпкагw, и3 сосyды є3гw2 расхи1тити, ѓще не пeрвэе свsжетъ крёпкаго, и3 тогдA д0мъ є3гw2 расхи1титъ;

(за\ч м~з)%> l %<*%>{%<СуббHта } недёли: РечE гDь:*%>} %<И#'же нёсть со мн0ю, на мS є3'сть: и3 и4же не собирaетъ со мн0ю, расточaетъ.

Конeцъ вт0рнику. (л. к~s њб.)

lа Сегw2 рaди глаг0лю вaмъ, всsкъ грёхъ и3 хулA tпyститсz человёкwмъ: ґ ћже на д¦а хулA, не tпyститсz человёкwмъ. lв И# и4же ѓще речeтъ сл0во на сн7а чlвёческаго, tпyститсz є3мY: ґ и4же речeтъ на д¦а с™aго, не tпyститсz є3мY, ни въ сjй вёкъ, ни въ бyдущій. lг И#ли2 сотворитE дрeво добро2 и3 пл0дъ є3гw2 д0бръ: и3ли2 сотворитE дрeво sло2, и3 пл0дъ є3гw2 s0лъ: t плодa бо дрeво познaно бyдетъ. lд Порождє1ніz є3хjднова, кaкw м0жете добро2 глаг0лати, sли2 сyще; t и3збhтка бо сeрдца ўстA глаг0лютъ. lє Благjй человёкъ, t благaгw сокр0вища, и3зн0ситъ бlг†z: и3 лукaвый человёкъ, t лукaвагw сокр0вища, и3зн0ситъ лук†ваz. ls Глаг0лю же вaмъ, ћкw всsко сл0во прaздное, є3'же ѓще рекyтъ человёцы, воздадsтъ њ нeмъ сл0во въ дeнь сyдный. lз W\т словeсъ бо свои1хъ њправди1шисz, и3 t словeсъ свои1хъ њсyдишисz.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч м~и)%> [к~г] %<(срdе)%> lи %<ТогдA tвэщaша*%>{%<СредA є~ недёли: Во врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су*} нёцыи t кни6жникъ и3 фарісє1й, глаг0люще: ўчи1телю, х0щемъ t тебE знaменіе ви1дэти. lf _О='нъ же tвэщaвъ речE и3`мъ: р0дъ лукaвъ и3 прелюбодёй знaменіz и4щетъ, и3 знaменіе не дaстсz є3мY, т0кмw знaменіе їHны прор0ка. м~ Ћкоже бо бЁ їHна во чрeвэ ки1товэ три2 дни2 и3 три2 нHщи: тaкw бyдетъ и3 сн7ъ чlвёческій въ сeрдцы земли2, три2 дни2 и3 три2 нHщи. м~а Мyжіе нінеvjтстіи (л. к~з) востaнутъ на сyдъ съ р0домъ си1мъ, и3 њсyдzтъ и3`: ћкw покazшасz пр0повэдію їHниною, и3 сE б0лэ їHны здЁ. м~в Цари1ца ю='жскаz востaнетъ на сyдъ съ р0домъ си1мъ, и3 њсyдитъ и3`: ћкw пріи1де t конє1цъ земли2 слhшати премyдрость соломHнову, и3 сE б0лэ соломHна здЁ. м~г _Е=гдa же нечи1стый дyхъ и3зhдетъ t человёка, прех0дитъ сквозЁ безвHднаz мёста, и3щS пок0z, и3 не њбрэтaетъ. м~д ТогдA речeтъ: возвращyсz въ д0мъ м0й, tню1дуже и3зыд0хъ: и3 пришeдъ њбрsщетъ прaзденъ, пометeнъ и3 ўкрaшенъ. м~є ТогдA и4детъ, и3 п0йметъ съ соб0ю сeдмь и3нhхъ духHвъ лютёйшихъ себE, и3 вшeдше живyтъ тY: и3 бyдутъ послBднzz человёку томY гHрша пeрвыхъ. тaкw бyдетъ и3 р0ду семY лукaвому.

Конeцъ средЁ.

(за\ч м~f)%> м~s %<_Е=щe же є3мY глаг0лющу*%>{%<Четверт0къ є~ недёли: Во врeмz n'но, глаг0лющу ї}су*} къ нар0дwмъ, сE м™и є3гw2, и3 брaтіz є3гw2 стоsху внЁ, и4щуще глаг0лати є3мY. м~з Речe же нёкій є3мY: сE м™и твоS, и3 брaтіz твоS внЁ стоsтъ, хотsще глаг0лати тебЁ. м~и _О='нъ же tвэщaвъ речE ко глаг0лющему є3мY: кт0 є3сть м™и моS; и3 кто2 сyть брaтіz моS; м~f И# простeръ рyку свою2 на ўченики2 своS, речE: сE м™и моS, и3 брaтіz моS: и4же бо ѓще сотвори1тъ в0лю nц7A моегw2, и4же є3'сть на нб7сёхъ, т0й брaтъ м0й, и3 сестрA, и3 мaти ми2 є3'сть. (л. к~з њб.)

ГлавA G_і.

а~ Въ дeнь же т0й и3зшeдъ ї}съ и3з\ъ д0му сэдsше при м0ри. в7 И# собрaшасz къ немY нар0ди мн0зи, ћкоже є3мY въ корaбль влёзти, и3 сёсти, и3 вeсь нар0дъ на брeзэ стоsше. G И# глаг0ла и3`мъ при1тчами мн0гw,

Конeцъ четверткY.

глаг0лz:

(за\ч н7)%> [к~д] %<*{%<Пzт0къ є~ недёли: Р%>ечE гDь при1тчу сію2:*} СE и3зhде сёzй да сёетъ. д7 И# сёющу є3мY, n'ва пад0ша при пути2: и3 пріид0ша пти1цы, и3 позобaша z=`. є~ Друг†z же пад0ша на кaменныхъ, и3дёже не и3мёzше земли2 мн0ги: и3 ѓбіе прозzб0ша, занE не и3мёzше глубины2 земли2. s7 С0лнцу же возсіsвшу присвsнуша, и3 занE не и3мёzху корeніz, и3зсх0ша. з~ Друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе, и3 подави2 и3`хъ. } Друг†z же пад0ша на земли2 д0брэй, и3 даsху пл0дъ: n'во ќбw сто2, n'во же шестьдесsтъ, n'во же три1десzть. f7 И#мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ пzткY.

(за\ч н7а)%> _і~ %<И# приступи1вше ўченицы2 [є3гw2] рек0ша є3мY: почто2 при1тчами глаг0леши и3`мъ;**%>{%<Понедёльникъ s7 недёли: Во врeмz n'но, приступи1вше ко ї}су ўченицы2 є3гw2 рек0ша: почто2 при1тчами глаг0леши къ нар0дwмъ;**} а~_і _О='нъ же tвэщaвъ (л. к~и) речE и3`мъ: ћкw вaмъ дано2 є3'сть разумёти т†йны цrтвіz нбcнагw: n'нэмъ же не дано2 є3'сть. в7_і И#'же бо и4мать, дaстсz є3мY, и3 преизбyдетъ є3мY: ґ и4же не и4мать, и3 є3'же и4мать, в0з\ъметсz t негw2. G_і Сегw2 рaди въ при1тчахъ глаг0лю и3`мъ: ћкw ви1дzще не ви1дzтъ, и3 слhшаще не слhшатъ, ни разумёютъ. д7_і И# сбывaетсz въ ни1хъ прор0чество и3сaіино, глаг0лющее: слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 зрsще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти. є~_і W=толстё бо сeрдце людeй си1хъ, и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 n'чи свои2 смэжи1ша, да не когдA ќзрzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и3`хъ. s7_і Вaша же бlжeнна nчесA, ћкw ви1дzтъ: и3 ќши вaши, ћкw слhшатъ. з~_і А=ми1нь бо глаг0лю вaмъ, ћкw мн0зи прор0цы и3 прaведницы вожделёша ви1дэти, jґ`же ви1дите, и3 не ви1дэша: и3 слhшати, jґ`же слhшите, и3 не слhшаша. }_і Вh же ўслhшите при1тчу сёющагw. f7_і Всsкому слhшащему сл0во цrтвіz, и3 не разумэвaющу, прих0дитъ лукaвый, и3 восхищaетъ всёzнное въ сeрдцэ є3гw2: сіE є3'сть, [и4же] при пути2 сёzнное. к~ А= на кaмени сёzнное, сіE є3'сть, слhшай сл0во, и3 ѓбіе съ рaдостію пріeмлетъ є3`: к~а Не и4мать же к0рене въ себЁ, но приврeмененъ є3'сть, бhвши же печaли и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе соблажнsетсz. к~в А= сёzнное въ тeрніи, сE є3'сть, слhшай сл0во, и3 печaль вёка сегw2, и3 лeсть богaтства, подавлsетъ сл0во, и3 без\ъ плодA бывaетъ. к~г А= сёzнное на д0брэй земли2, сE є3'сть, слhшай сл0во и3 разумэвaz: и4же ќбw пл0дъ (л. к~и њб.) прин0ситъ, и3 твори1тъ, n'во сто2, n'во же шестьдесsтъ, n'во три1десzть.

Конeцъ понедёльнику.

(за\ч н7в)%> к~д %<И#'ну при1тчу предложи2 и3`мъ,*%>{%<Вт0рникъ s7 недёли: РечE гDь при1тчу сію2:* СіE и3 ѓгGлwмъ.} глаг0лz: ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку сёzвшу д0брое сёмz на селЁ своeмъ. к~є Спsщымъ же человёкwмъ, пріи1де врaгъ є3гw2, и3 всёz плeвелы посредЁ пшени1цы, и3 tи1де. к~s _Е=гдa же прозzбE травA, и3 пл0дъ сотвори2, тогдA jґви1шасz и3 плeвеліе. к~з Пришeдше же раби2 гDи1на, рёша є3мY: гDи, не д0брое ли сёмz сёzлъ є3си2 на селЁ [твоeмъ]; tкyду ќбw и4мать плeвелы; к~и _О='нъ же речE и3`мъ: врaгъ человёкъ сіE сотвори2. раби1 же рёша є3мY: х0щеши ли ў`бо, да шeдше и3сплевeмъ z=`; к~f _О='нъ же речE [и3`мъ]: ни2, да не когдA восторгaюще плeвелы, вост0ргнете кyпнw съ ни1ми [и3] пшени1цу. l W=стaвите расти2 nбоE кyпнw до жaтвы: и3 во врeмz жaтвы рекY жaтелємъ: собери1те пeрвэе плeвелы, и3 свzжи1те и3`хъ въ снопы2, ћкw сожещи2 z=`, ґ пшени1цу собери1те въ жи1тницу мою2.

Конeцъ вт0рнику.

Преступи2 ѓгGлwмъ.

(за\ч н7г)%> lа %<И#'ну при1тчу предложи2 и3`мъ, глаг0лz:**%>{%<СредA s7 недёли: РечE гDь при1тчу сію2:**} под0бно є3'сть цrтвіе нбcное зeрну горyшичну, є3'же взeмъ (л. к~f) человёкъ всёz на селЁ своeмъ. lв _Е='же мaлэйше ќбw є3'сть t всёхъ сёменъ: є3гдa же возрастeтъ, б0лэе [всёхъ] seлій є3'сть, и3 бывaетъ дрeво: ћкw пріити2 пти1цамъ нбcнымъ, и3 витaти на вётвехъ є3гw2. lг И#'ну при1тчу глаг0ла и3`мъ: под0бно є3'сть цrтвіе нбcное квaсу, и4же взeмши женA скры2 въ мучнhхъ сaтэхъ три2, д0ндеже вскис0ша вс‰. lд Сі‰ вс‰ глаг0ла ї}съ въ при1тчахъ нар0дwмъ, и3 без\ъ при1тчи ничес0же глаг0лаше къ ни1мъ. lє Ћкw да сбyдетсz речeнное прор0комъ глаг0лющимъ: tвeрзу въ при1тчахъ ўстA моS, tрhгну сокровє1ннаz t сложeніz мjра. ls ТогдA њстaвль нар0ды, пріи1де въ д0мъ ї}съ.

Конeцъ средЁ.

Чти2 ѓгGлwмъ:

(за\ч н7д) И#*%>{%<Четверт0къ s7 недёли: Во врeмz n'но, пришeдшу ї}су въ д0мъ,*} приступи1ша къ немY ўч~нцы2 є3гw2, глаг0люще: скажи2 нaмъ при1тчу плeвєлъ сeльныхъ. lз _О='нъ же tвэщaвъ речE и3`мъ: сёzвый д0брое сёмz, є3'сть сн7ъ человёческій: lи А= село2, є3'сть мjръ. д0брое же сёмz, сjи сyть сhнове цrтвіz: ґ плeвелы, сyть сhнове непріsзненніи, lf А= врaгъ всёzвый и3`хъ, є3'сть діaволъ. ґ жaтва, кончи1на вёка є3'сть: ґ жaтели, ѓгGли сyть. м~ Ћкоже ќбw собирaютъ плeвелы, и3 nгнeмъ сожигaютъ, тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка сегw2. м~а П0слетъ сн7ъ человёческій ѓгGлы своS, и3 (л. к~f њб.) соберyтъ t цrтвіz є3гw2 всS соблaзны, и3 творsщыz беззак0ніе: м~в И# ввeргутъ и3`хъ въ пeщь n'гненну: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. м~г ТогдA прaвєдницы просвэтsтсz ћкw с0лнце въ цrтвіи nц7A и4хъ. и3мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ четверткY, и3 ѓгGлwмъ.

(за\ч н7є)%> м~д %<П%>aки%<*{%<Пzт0къ s7 недёли: Р%>ечE гDь при1тчу сію2:%<* СіE и3 nктHвріа G, с™0му діонv'сію.%>} под0бно є3'сть цrтвіе нбcное сокр0вищу сокровeну на селЁ, є3'же њбрётъ человёкъ скры2. и3 t рaдости є3гw2 и4детъ и3 вс‰, є3ли6ка и4мать, продаeтъ, и3 купyетъ село2 то2. м~є Пaки под0бно є3'сть цrтвіе нбcное человёку купцY, и4щущу дHбрыz би1серы: м~s И#'же њбрётъ є3ди1нъ многоцёненъ би1серъ, шeдъ продадE вс‰, є3ли6ка и3мsше, и3 купи2 є3го2. м~з Пaки под0бно є3'сть цrтвіе нбcное нeводу ввeржену въ м0ре, и3 t всsкагw р0да собрaвшу: м~и И#'же є3гдA и3сп0лнисz, и3звлек0ша и3 на крaй, и3 сёдше и3збрaша дHбрыz въ сосyды, ґ sлы6z и3зверг0ша в0нъ. м~f Тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка: и3зhдутъ ѓгGли, и3 tлучaтъ sлы6z t среды2 прaведныхъ: н7 И# ввeргутъ и3`хъ въ пeщь n'гненную, тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. н7а Глаг0ла и3`мъ ї}съ: разумёсте ли сі‰ вс‰; глаг0лаша є3мY: є3'й гDи. н7в _О='нъ же речE и3`мъ: сегw2 рaди всsкъ кни1жникъ, научи1всz цrтвію нбcному, под0бенъ є3'сть человёку домови1ту, и4же и3зн0ситъ t сокр0вища своегw2 нHваz и3 вє1тхаz. (л. l)

(за\ч н7s)%> н7г %<И# бhсть, є3гдA скончA ї}съ при6тчи сі‰, прeйде tтyду. н7д И# пришeдъ во nтeчествіе своE, ўчaше и3`хъ*{%<Понедёльникъ з~ недёли: В%>о врeмz n'но, пріи1де ї}съ во nч~ествіе своE, и3 ўчaше нар0ды*} на с0нмищи и4хъ,

Конeцъ пzткY и3 с™0му.

ћкw диви1тисz и3`мъ, и3 глаг0лати: tкyду семY премyдрость сіS, и3 си6лы; н7є Не сeй ли є3'сть тект0новъ сн7ъ; не м™и ли є3гw2 нарицaетсz маріaмъ, и3 брaтіz є3гw2, їaкwвъ, и3 їwсjй, и3 сjмwнъ, и3 їyда; н7s И# сєстры2 є3гw2 не всs ли въ нaсъ сyть; tкyду ќбw семY сі‰ вс‰; н7з И# блажнsхусz њ нeмъ. ї}съ же речE и3`мъ: нёсть прор0къ без\ъ чeсти т0кмw во nч~ествіи своeмъ, и3 въ домY своeмъ: н7и И# не сотвори2 тY си1лы мнHги, за невёрство и4хъ.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA д7_і.

(за\ч н7з)%> [к~є] а~ %<Въ то врeмz ўслhшавъ и4рwдъ четвертовлaстникъ слyхъ ї}совъ, в7 И# речE**%>{%<Вт0рникъ з~ недёли: Во врeмz n'но, ўслhшавъ и4рwдъ четвертовлaстникъ слyхъ ї}совъ, речE%<** СіE и3 на ўсэкновeніе главы2 їwaнна, на ќтрени.%>} nтрокHмъ свои1мъ: сeй є3'сть їwaннъ кrти1тель, т0й воскрeсе t мeртвыхъ, и3 сегw2 рaди си6лы дёютсz њ нeмъ. G И#'рwдъ бо є3'мъ їwaнна, свzзA є3го2, и3 всади2 въ темни1цу, и3рwдіaды рaди жены2 філjппа (л. l њб.) брaта своегw2. д7 Глаг0лаше бо є3мY їwaннъ: не дост0итъ ти2 и3мёти є3S. є~ И# хотsше є3го2 ўби1ти, ўбоsсz нар0да: занE ћкw прор0ка є3го2 и3мёzху. s7 Дни1 же бhвшу рождествA и4рwдова, плzсA дщи2 и3рwдіaдина посредЁ, и3 ўгоди2 и4рwдови. з~ Тёмже и3 съ клsтвою и3зречE є3'й дaти, є3гHже ѓще воспр0ситъ. } _О=нa же навaждена мaтерію своeю, дaждь ми2, речE, здЁ на блю1дэ главY їwaнна крести1телz. f7 И# печaленъ бhсть цaрь: клsтвы же рaди, и3 за возлежaщихъ съ ни1мъ, повелЁ дaти є3'й. _і~ И# послaвъ ўсёкну їwaнна въ темни1цэ. а~_і И# принес0ша главY є3гw2 на блю1дэ, и3 дaша дэви1цэ: и3 tнесE мaтери своeй. в7_і И# пристyпльше ўченицы2 є3гw2, взsша тёло є3гw2, и3 погреб0ша є3`: и3 пришeдше возвэсти1ша ї}сови. G_і И# слhшавъ ї}съ, tи1де tтyду въ корабли2, въ пyсто мёсто @є3ди1нъ@{@nс0бь@}. и3 слhшавше нар0ди, по нeмъ и3д0ша пёши t градHвъ.

Конeцъ вт0рнику, и3 ўсэкновeнію.

(за\ч н7и)%> д7_і %<И# и3зшeдъ ї}съ ви1дэ*%>{%<Недёлz }: Во врeмz n'но, ви1дэ ї}съ*} мн0гъ нар0дъ, и3 милосeрдова њ ни1хъ, и3 и3сцэли2 неду^жныz и4хъ. є~_і П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ немY ўченицы2 є3гw2, глаг0люще: пyсто є3'сть мёсто, и3 чaсъ ўжE минY: tпусти2 нар0ды, да шeдше въ вє1си, кyпzтъ бр†шна себЁ. s7_і I=}съ же речE и3`мъ: не трeбуютъ tити2, дади1те и3`мъ вы2 ћсти. [к~s] з~_і _О=ни1 же глаг0лаша є3мY: не и4мамы здЁ т0кмw пsть хлBбъ и3 двЁ рhбэ. }_і _О='нъ же (л. lа) речE: принеси1те ми2 и3`хъ сёмw. f7_і И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2 на травЁ, и3 пріeмъ пsть хлBбъ и3 n'бэ рhбэ, воззрёвъ на нб7о, бlгослови2: и3 преломи1въ дадE ўченикHмъ хлёбы, ўченицh же нар0дwмъ. к~ И# jґд0ша вси2, и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкру^хъ, дванaдесzть к0шz и3сп0лнь. к~а Jґдyщихъ же бЁ мужeй ћкw пsть тhсzщъ, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй.

(за\ч н7f)%> к~в %<И#%> ѓбіе%<*{%<Недёлz f7: В%>о врeмz n'но,*} понyди ї}съ ўченики2 своS влёзти въ корaбль, и3 @вари1ти є3го2 на n'номъ полY@{@пред\ъити2 є3мY на n'нъ п0лъ@}, д0ндеже tпyститъ нар0ды.

Конeцъ недёли }.

к~г И# tпусти1въ нар0ды, взhде на горY є3ди1нъ помоли1тисz. п0здэ же бhвшу, є3ди1нъ бЁ тY. к~д Корaбль же бЁ посредЁ м0рz, влazсz волнaми: бё бо проти1венъ вётръ. [к~з] к~є Въ четвeртую же стрaжу н0щи, и4де къ ни1мъ ї}съ, ходS по м0рю. к~s И# ви1дэвше є3го2 ўченицы2 по м0рю ходsща, смути1шасz, глаг0люще, ћкw призрaкъ є3'сть: и3 t стрaха возопи1ша. к~з Ѓбіе же речE и3`мъ ї}съ, глаг0лz: дерзaйте, ѓзъ є3'смь, не б0йтесz. к~и W\твэщaвъ же пeтръ речE: гDи, ѓще ты2 є3си2, повели1 ми пріити2 къ тебЁ по водaмъ. к~f _О='нъ же речE: пріиди2. и3 и3злёзъ и3з\ъ кораблS пeтръ, хождaше по водaмъ, пріити2 ко ї}сови. l Ви1дz же вётръ крёпокъ, ўбоsсz, и3 начeнъ ўтопaти, возопи2, глаг0лz: гDи, спаси1 мz. (л. lа њб.) lа И# ѓбіе ї}съ простeръ рyку, ћтъ є3го2, и3 глаг0ла є3мY: маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; lв И# влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ. lг Сyщіи же въ корабли2, пришeдше поклони1шасz є3мY, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ є3си2. lд И# прешeдше пріид0ша въ зeмлю геннисарefскую.

Конeцъ недёли.

(за\ч _кс~)%> lє %<И# познaвше є3го2 мyжіе мёста тогw2,*%>{%<СредA з~ недёли: Во врeмz n'но, познaвше ї}са мyжіе земли2 геннисарefски,*} послaша во всю2 странY тY: и3 принес0ша къ немY вс‰ болsщыz. ls И# молsху є3го2, да т0кмw прик0снутсz вскри1лію ри1зы є3гw2: и3 є3ли1цы прикоснyшасz, спасeни бhша.

ГлавA є~_і.

[к~и] а~ ТогдA приступи1ша ко ї}сови, и3`же t їерусали1ма кни1жницы и3 фарісeє, глаг0люще: в7 Почто2 ўченицы2 твои2 преступaютъ предaніе стaрєцъ; не ўмывaютъ бо рyкъ свои1хъ, є3гдA хлёбъ jґдsтъ. G _О='нъ же tвэщaвъ речE и3`мъ: почто2 и3 вы2 преступaете зaповэдь б9ію за предaніе вaше; д7 БGъ бо заповёда, глаг0лz: чти2 nтцA и3 мaтерь: и3 и4же sлосл0витъ nтцA и3ли2 мaтерь, смeртію да ќмретъ. є~ Вh же глаг0лете: и4же ѓще речeтъ nтцY, и3ли2 мaтери: дaръ, є3'же ѓще t менE п0льзовалсz є3си2. s7 И# да не почти1тъ nтцA своегw2, и3ли2 мaтере @ @{@своеS@}: и3 (л. lв) разори1сте зaповэдь б9ію за предaніе вaше. з~ Лицемёри, д0брэ прор0чествова њ вaсъ и3сaіа, глаг0лz: } Приближaютсz мнЁ лю1діе сjи ўсты2 свои1ми, и3 ўстнaми чтyтъ мS: сeрдце же и4хъ далeче tстои1тъ t менE. f7 Всyе же чтyтъ мS, ўчaще ўчeніємъ, зaповэдемъ человёческимъ. _і~ И# призвaвъ нар0ды, речE и3`мъ: слhшите, и3 разумёйте: а~_і Не входsщее во ўстA скверни1тъ человёка: но и3сходsщее и3зоyстъ, то2 скверни1тъ человёка.

Конeцъ средЁ.

(за\ч _кс~а)%> в7_і %<ТогдA пристyпльше*%>{%<Четверт0къ з~ недёли: Во врeмz n'но, пристyпльше ко ї}су*} ўченицы2 є3гw2, рёша є3мY: вёси ли, ћкw фарісeє слhшавше сл0во, соблазни1шасz; G_і _О='нъ же tвэщaвъ речE: всsкъ сaдъ, є3гHже не насади2 nц7ъ м0й небeсный, и3скорени1тсz. G_і W=стaвите и3`хъ: вожди2 сyть слёпи слэпцє1мъ: слэпeцъ же слэпцA ѓще в0дитъ, n'ба въ ћму впадeтасz. є~_і W\твэщaвъ же пeтръ, речE є3мY: скажи2 нaмъ при1тчу сію2. s7_і I=}съ же речE [и3`мъ]: @є3динaче@{@є3щE@} ли и3 вы2 без\ъ рaзума є3стE; з~_і Не ў` ли разумэвaете, ћкw всsко, є3'же вх0дитъ во ўстA, во чрeво вмэщaетсz, и3 ґфедрHномъ и3сх0дитъ; }_і И#сход‰щаz же и3зоyстъ, t сeрдца и3сх0дzтъ, и3 т† сквернsтъ человёка. f7_і W\т сeрдца бо и3сх0дzтъ помышлє1ніz sл†z, ўбі^йства, прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, татьбы6, лжесвидётєльства, хулы6. к~ Сі‰ сyть скверн‰щаz человёка: ґ є3'же неумовeнныма рукaма ћсти, не скверни1тъ человёка. (л. lв њб.)

(за\ч _кс~в)%> к~а %<И# и3зшeдъ tтyду ї}съ, tи1де*%>{%<Недёлz з~_і: Во врeмz n'но, вни1де ї}съ*} во страны2 тv'рскіz и3 сідHнскіz.

Конeцъ четверткY.

[к~f] к~в И# сE женA хананeйска t предёлъ тёхъ и3зшeдши, возопи2 къ немY, глаг0лющи: поми1луй мS гDи, сн7е дв7довъ: дщи2 моS sлЁ бэснyетсz. к~г _О='нъ же не tвэщA є3'й словесE. и3 пристyпльше ўченицы2 є3гw2, молsху є3го2 глаг0люще: tпусти2 ю5, ћкw вопіeтъ въ слёдъ нaсъ. к~д _О='нъ же tвэщaвъ, речE: нёсмь п0сланъ, т0кмw ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева. к~є _О=нa же пришeдши поклони1сz є3мY, глаг0лющи: гDи, помози1 ми. к~s _О='нъ же tвэщaвъ, речE: нёсть добро2 tsти хлёба чaдwмъ, и3 поврещи2 псHмъ. к~з _О=нa же речE: є3'й гDи: и4бо и3 пси2 jґдsтъ t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы господeй свои1хъ. к~и ТогдA tвэщaвъ ї}съ, речE є3'й: q жeно, вeліz вёра твоS! бyди тебЁ, ћкоже х0щеши. и3 и3сцэлЁ дщи2 є3S t тогw2 часA.

Конeцъ недёли.

(за\ч _кс~г)%> [l] к~f %<И# прешeдъ tтyду ї}съ, пріи1де**%>{%<Въ пzт0къ з~ недёли: Во врeмz n'но, пріи1де ї}съ**} на м0ре галілeйское: и3 возшeдъ на горY, сёде тY. l И# приступи1ша къ немY нар0ди мн0зи, и3мyще съ соб0ю хрwмhz, слэпы6z, нэмы6z, бBдныz, и3 и4ны мн0ги: и3 приверг0ша и3`хъ къ ногaма ї}совыма, и3 и3сцэли2 и3`хъ. lа Ћкоже нар0дwмъ диви1тисz ви1дzщымъ (л. lг) нэмы6z глаг0лющz, бBдныz здрaвы, хрwмhz ходsщz, и3 слэпы6z ви1дzщz, и3 слaвлzху бGа ї}лева.

Конeцъ пzткY.

(за\ч _кс~д)%> [lа] lв %}съ же призвaвъ*%>{%<СуббHта f7 недёли: Во врeмz n'но, призвaвъ ї}съ*} ўченики2 своS, речE [и3`мъ]: милосeрдую њ нар0дэ [сeмъ], ћкw ўжE дни2 три2 присэдsтъ мнЁ, и3 не и4мутъ чесw2 ћсти: и3 tпусти1ти и3`хъ не ћдшz не хощY, да не кaкw њслабёютъ на пути2. lг И# глаг0лаша є3мY ўченицы2 є3гw2: tкyду нaмъ въ пустhни хлёби толи1цы, ћкw да насhтитсz толи1къ нар0дъ; lд И# глаг0ла и3`мъ ї}съ: коли1кw хлёбы и4мате; nни1 же рёша: сeдмь, и3 мaлw рhбицъ. lє И# повелЁ нар0дwмъ возлещи2 на земли2. ls И# пріeмъ сeдмь хлёбы и3 ры6бы, хвалY воздaвъ преломи2, и3 дадE ўченикHмъ свои1мъ, ўченицh же нар0дwмъ. lз И# jґд0ша вси2, и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкру^хъ, сeдмь к0шницъ и3сп0лнь. lи Ћдшихъ же бsше четhре тhсzщи мужeй, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. lf И# tпусти1въ нар0ды, влёзе въ корaбль, и3 пріи1де въ предёлы магдали1нски.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA s7_і.

(за\ч _кс~є)%> а~ %<И# приступи1ша къ немY**%>{%<Понедёльникъ } недёли: Во врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су**} фарісeє и3 саддукeє и3скушaюще вопроси1ша є3го2, знaменіе съ небесE показaти и3`мъ. в7 _О='нъ же tвэщaвъ речE (л. lг њб.) и3`мъ: вeчеру бhвшу, глаг0лете, вeдро: чермнyетъ бо сz нeбо. G И# ќтру, днeсь зимA: чермнyетъ бо сz дрzселyz нeбо. лицемёри, лицE ќбw нб7сE ўмёете разсуждaти, знaменій же временHмъ не м0жете и3скуси1ти. д7 Р0дъ лукaвъ и3 прелюбодёйный знaменіz и4щетъ: и3 знaменіе не дaстсz є3мY, т0кмw знaменіе їHны прор0ка. и3 њстaвль и3`хъ, tи1де. є~ И# прешeдше ўчн7цы2 є3гw2 на n'нъ п0лъ, забhша хлёбы взsти.

(за\ч _кс~s)%> s7 %}съ же речE и3`мъ:*%>{%<Вт0рникъ } недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*} внемли1те и3 блюди1тесz t квaса фарісeйска и3 саддукeйска.

Конeцъ понедёльнику.

з~ _О=ни1 же помышлsху въ себЁ, глаг0люще: ћкw хлёбы не взsхомъ. [lв] } Разумёвъ же ї}съ речE и3`мъ: что2 мhслите въ себЁ, маловёри, ћкw хлёбы не взsсте; f7 Не ў` ли разумёете, нижE п0мните, пsть хлёбы пzти1мъ тhсzщамъ, и3 коли1кw кHшъ взsсте; _і~ Ни ли2 сeдмь хлёбы четhремъ тhсzщамъ, и3 коли1кw к0шницъ взsсте; а~_і Кaкw не разумёете, ћкw не њ хлёбэхъ рёхъ вaмъ внимaти, [но] t квaса фарісeйска и3 саддукeйска; в7_і ТогдA разумёша, ћкw не речE храни1тисz t квaса хлёбнагw, но t ўчeніz фарісeйска и3 саддукeйска.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч _кс~з)%> G_і %<П%>ришeдъ же%<**{%о врeмz n'но, пришeдъ%<** СіE и3 на њсщ~eніе цRкве.%>} ї}съ во страны6 кесарjи філjпповы, вопрошaше ўченики2 своS, глаг0лz: ког0 мz (л. lд) глаг0лютъ человёцы бhти, сн7а человёческаго; [lг] д7_і _О=ни1 же рёша: n'ви ќбw їwaнна крести1телz, и3нjи же и3лію2, друзjи же їеремjю, и3ли2 є3ди1наго t прорHкъ. є~_і Глаг0ла и3`мъ ї}съ: вh же ког0 мz глаг0лете бhти; s7_і W\твэщaвъ же сjмwнъ пeтръ речE: ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw. з~_і И# tвэщaвъ ї}съ речE є3мY: блажeнъ є3си2 сjмwне вaръ їHна, ћкw пл0ть и3 кр0вь не jґви2 тебЁ, но nц7ъ м0й и4же на нб7сёхъ. }_і И# ѓзъ же тебЁ глаг0лю, ћкw ты2 є3си2 пeтръ, и3 на сeмъ кaмени сози1жду цRковь мою2, и3 вратA ѓдова не њдолёютъ є3'й.

Конeцъ сщ~eнію.

f7_і И# дaмъ ти2 ключи2 цrтва нбcнагw: и3 є3'же ѓще свsжеши на земли2, бyдетъ свsзано на нб7сёхъ: и3 є3'же ѓще разрэши1ши на земли2, бyдетъ разрэшeно на небесёхъ.

Конeцъ ґпcлwмъ.

(за\ч _кс~и)%> к~ %<Т%>огдA%<*{%<СредA } недёли: В%>о врeмz n'но,*} запрети2 ї}съ ўченикHмъ свои1мъ, да никомyже рекyтъ, ћкw сeй є3'сть ї}съ хrт0съ. к~а W\тт0лэ начaтъ ї}съ скaзовати ўченикHмъ свои1мъ, ћкw подобaетъ є3мY и3ти2 во їерусали1мъ, и3 мн0гw пострадaти t стaрєцъ и3 ґрхіерє1й и3 кни6жникъ, и3 ўбіeну бhти, и3 трeтій дeнь востaти. к~в И# поeмъ є3го2 пeтръ, начaтъ прерэцaти є3мY, глаг0лz: млcрдъ ты2 гDи, не и4мать бhти тебЁ сjе. к~г _О='нъ же (л. lд њб.) њбрaщсz речE петр0ви: и3ди2 за мн0ю сатано2, соблaзнъ ми2 є3си2: ћкw не мhслиши, jґ`же [сyть] б9іz, но человёчєскаz.

(за\ч _кс~f)%> к~д %<ТогдA ї}съ речE ўченикHмъ свои1мъ:*{%<Четверт0къ } недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*} ѓще кто2 х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себE, и3 в0з\ъметъ кrтъ св0й, и3 по мнЁ грzдeтъ.

Конeцъ средЁ.

к~є И#'же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ ю5: и3 и4же ѓще погуби1тъ дyшу свою2 менE рaди, њбрsщетъ ю5. к~s Кaz бо п0льза человёку, ѓще мjръ вeсь пріwбрsщетъ, дyшу же свою2 tтщети1тъ; и3ли2 что2 дaстъ человёкъ и3змёну за дyшу свою2; к~з Пріити1 бо и4мать сн7ъ человёческій во слaвэ nц7A своегw2, со ѓгGлы свои1ми: и3 тогдA воздaстъ комyждо по дэsніємъ є3гw2. к~и А=ми1нь глаг0лю вaмъ, [ћкw] сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и3`же не и4мутъ вкуси1ти смeрти, д0ндеже ви1дzтъ сн7а человёческаго грzдyща во цrтвіи своeмъ.

Конeцъ четверткY.

ГлавA з~_і.

(за\ч _о~)%> [lд] а~ %<И# по днeхъ шести1хъ,**%>{%<Преwбражeнію на літургjи: Во врeмz n'но,**} поsтъ ї}съ петрA и3 їaкwва и3 їwaнна брaта є3гw2, и3 возведE и3`хъ на горY высокY є3ди1ны. в7 И# преwбрази1сz пред\ъ ни1ми: и3 просвэти1сz лицE є3гw2 ћкw с0лнце: ри6зы (л. lє) же є3гw2 бhша бэлы2 ћкw свётъ. G И# сE jґви1стасz и3`мъ мwmсeй и3 и3ліA, съ ни1мъ глаг0люща. д7 W\твэщaвъ же пeтръ речE [ко] ї}сови: гDи, добро2 є3'сть нaмъ здЁ бhти: ѓще х0щеши, сотвори1мъ здЁ три2 сёни, тебЁ є3ди1ну, и3 мwmсeови є3ди1ну, и3 є3ди1ну и3ліи2. є~ _Е=щe [же] є3мY глаг0лющу, сE n'блакъ свётелъ њсэни2 и3`хъ: и3 сE глaсъ и3з\ъ n'блака глаг0лz: сeй є3'сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже благоволи1хъ: тогw2 послyшайте. s7 И# слhшавше ўченицы2, пад0ша ни1цы, и3 ўбоsшасz sэлw2. з~ И# пристyпль ї}съ, прикоснyсz и4хъ, и3 речE: востaните, и3 не б0йтесz. } Возвeдше же n'чи свои2, никог0же ви1дэша, т0кмw ї}са є3ди1наго. f7 И# сходsщымъ и3`мъ съ горы2, заповёда и3`мъ ї}съ, глаг0лz: никомyже повёдите видёніz, д0ндеже сн7ъ человёческій и3з\ъ мeртвыхъ воскрeснетъ.

Конeцъ преwбражeнію.

(за\ч _о~а)%> _і~ %<И# вопроси1ша є3го2*%>{%<Пzт0къ } недёли: Во врeмz n'но, вопроси1ша ї}са*} ўч~нцы2 є3гw2, глаг0люще: что2 ќбw кни1жницы глаг0лютъ, ћкw и3ліи2 подобaетъ пріити2 прeжде; а~_і I=}съ же tвэщaвъ речE и3`мъ: и3ліA ќбw пріи1детъ прeжде, и3 ўстр0итъ вс‰. в7_і Глаг0лю же вaмъ, ћкw и3ліA ўжE пріи1де: и3 не познaша є3гw2, но сотвори1ша њ нeмъ, є3ли6ка восхотёша. тaкw и3 сн7ъ человёческій и4мать пострадaти t ни1хъ. G_і ТогдA разумёша ўч~нцы2, ћкw њ їwaннэ крести1тели речE и3`мъ.

(за\ч _о~в)%> [lє] д7_і %<И# пришeдшымъ и3`мъ къ нар0ду, приступи2 къ немY человёкъ,**{%<Недёлz _і~: В%>о врeмz n'но, человёкъ нёкій приступи2 ко ї}су**} клaнzzсz є3мY, є~_і И# глаг0лz: гDи, (л. lє њб.) поми1луй сhна моего2, ћкw на н0вы мёсzцы бэснyетсz, и3 sлЁ стрaждетъ: мн0жицею бо пaдаетъ во n'гнь, и3 мн0жицею въ в0ду. s7_і И# привед0хъ є3го2 ко ўченикHмъ твои1мъ, и3 не возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти. з~_і W\твэщaвъ же ї}съ речE: q р0де невёрный, и3 развращeнный, док0лэ бyду съ вaми; док0лэ терплю2 вaсъ; приведи1те ми2 є3го2 сёмw. }_і И# запрети2 є3мY ї}съ: и3 и3зhде и3з\ъ негw2 бёсъ, и3 и3сцэлЁ n'трокъ t часA тогw2.

Конeцъ пzткY.

f7_і ТогдA пристyпльше ўченицы2 ї}сови є3ди1ному, рёша: почто2 мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; к~ I=}съ же речE и3`мъ: за невёрствіе вaше. ґми1нь бо глаг0лю вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горyшно, речeте горЁ сeй, прейди2 tсю1ду тaмw, и3 прeйдетъ: и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ вaмъ. к~а Сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw моли1твою и3 пост0мъ. к~в Живyщымъ же и3`мъ въ галілeи, речE и3`мъ ї}съ: прeданъ и4мать бhти сн7ъ человёческій въ рyцэ человёкwмъ: к~г И# ўбію1тъ є3го2, и3 трeтій дeнь востaнетъ.

Конeцъ недёли.

и3 ск0рбни бhша sэлw2.

(за\ч _о~г)%> [ls] к~д %<Пришeдшымъ же и3`мъ въ капернаyмъ,*%>{%<СуббHта _і~ недёли: Во врeмz n'но,*} приступи1ша пріeмлющіи дідрaхма къ петр0ви, и3 рёша: ўчи1тель вaшъ не дaстъ ли дідрaхма; к~є Глаг0ла, є3'й. и3 (л. ls) є3гдA вни1де въ д0мъ, предвари2 є3го2 ї}съ, глаг0лz: чт0 ти мни1тсz, сjмwне; цaріе зeмстіи t кjихъ пріeмлютъ д†ни, и3ли2 кинс0нъ; t свои1хъ ли сынHвъ, и3ли2 t чужи1хъ; к~s Глаг0ла є3мY пeтръ: t чужи1хъ. речE є3мY ї}съ: ў`бо своб0дни сyть сhнове. к~з Но да не соблазни1мъ и3`хъ, шeдъ въ м0ре вeрзи ќдицу, и3 и4же прeжде и4меши рhбу, воз\ъми2: и3 tвeрзъ ўстA є3'й, њбрsщеши стати1ръ: т0й взeмъ дaждь и3`мъ за мS и3 за сS.

ГлавA }_і.

(за\ч _о~д)%> [lз] а~ %<Въ т0й чaсъ*%>{%<Понедёльникъ f7 недёли: Во врeмz n'но,*} приступи1ша ўченицы2 ко ї}су, глаг0люще: кто2 ќбw б0лій є3'сть въ цrтвіи нбcнэмъ; в7 И# призвaвъ ї}съ nтрочA, постaви є3` посредЁ и4хъ, G И# речE: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ѓще не њбратитeсz, и3 бyдете ћкw дёти, не вни1дете въ цrтво нбcное. д7 И#'же бо смири1тсz ћкw nтрочA сіE, т0й є3'сть б0лій во цrтвіи нбcнэмъ.

Конeцъ суббHтэ.

є~ И# и4же ѓще пріи1метъ nтрочA таково2 во и4мz моE, менE пріeмлетъ. s7 А= и4же ѓще соблазни1тъ є3ди1наго мaлыхъ си1хъ вёрующихъ въ мS, ќне є3'сть є3мY, да њбёситсz жeрновъ nсeльскій на вhи є3гw2, и3 пот0нетъ въ пучи1нэ морстёй. з~ Г0ре мjру t собл†знъ: нyжда бо є3'сть пріити2 соблaзнwмъ. nбaче г0ре человёку томY, и4мже соблaзнъ прих0дитъ. (л. ls њб.) } Ѓще ли рукA твоS, и3ли2 ногA твоS соблажнsетъ тS, tсэцы2 ю5, и3 вeрзи t себE: добрёйше ти2 є3'сть вни1ти въ жив0тъ хр0му и3ли2 @бёдну@{@без\ъ руки2@}, нeжели двЁ рyцэ, и3 двЁ н0зэ и3мyщу, ввeржену бhти во n'гнь вёчный. f7 И# ѓще n'ко твоE соблажнsетъ тS, и3з\ъми2 є3`, и3 вeрзи t себE: добрёйше ти2 є3'сть со є3ди1нэмъ n'комъ въ жив0тъ вни1ти, нeже двЁ n'цэ и3мyщу, ввeржену бhти въ геeнну n'гненную.

(за\ч _о~є)%> _і~ %<*{%<Понедёльникъ с™aгw д¦а: Р%>ечE гDь:*%>} %<Блюди1те, да не прeзрите є3ди1нагw [t] мaлыхъ си1хъ: глаг0лю бо вaмъ, ћкw ѓгGли и4хъ на нб7сёхъ вhну ви1дzтъ лицE nц7A моегw2 нбcнагw. а~_і Пріи1де бо сн7ъ человёческій взыскaти и3 спасти2 поги1бшаго.

Конeцъ понедёльнику f7-му.

[lи] в7_і Что2 вaмъ мни1тсz: ѓще бyдетъ нёкоему человёку сто2 nвeцъ, и3 заблyдитъ є3ди1на t ни1хъ: не њстaвитъ ли дeвzтьдесzтъ и3 дeвzть въ горaхъ, и3 шeдъ и4щетъ заблyждшіz; G_і И# ѓще

  • бyдетъ*{*приключи1тсz*} њбрэсти2 ю5, ґми1нь глаг0лю

вaмъ, ћкw рaдуетсz њ нeй пaче, нeже њ девzти1десzтихъ и3 девzти2 незаблyждшихъ. д7_і Тaкw нёсть в0лz пред\ъ nц7eмъ вaшимъ нбcнымъ, да поги1бнетъ є3ди1нъ t мaлыхъ си1хъ. є~_і Ѓще же согрэши1тъ къ тебЁ брaтъ тв0й, и3ди2 и3 њбличи2 є3го2 междY тоб0ю и3 тёмъ є3ди1нэмъ. ѓще тебE послyшаетъ, пріwбрёлъ є3си2 брaта твоего2. s7_і Ѓще ли тебE не послyшаетъ, пойми2 съ соб0ю пaки є3ди1наго (л. lз) и3ли2 двA, да при ўстёхъ двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелей стaнетъ всsкъ глаг0лъ. з~_і Ѓще же не послyшаетъ и4хъ, повёждь цeркви: ѓще же и3 цeрковь преслyшаетъ, бyди тебЁ ћкоже jґзhчникъ и3 мытaрь.

(за\ч _о~s)%> }_і %<А=%>ми1нь бо%<*{%<Вт0рникъ f7 недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: ґми1нь*} глаг0лю вaмъ: є3ли6ка ѓще свsжете на земли2, бyдутъ св‰зана на нб7си2: и3 є3ли6ка ѓще разрэшитE на земли2, бyдутъ разрэшє1на на небесёхъ. f7_і Пaки ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw ѓще двA t вaсъ совэщaета на земли2 њ всsкой вeщи, є3'же ѓще пр0сита, бyдетъ и4ма t nц7A моегw2 и4же на небесёхъ. к~ И#дёже бо є3стA двA и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE, тY є3'смь посредЁ и4хъ.

Конeцъ понедёльнику с™aгw д¦а.

к~а ТогдA пристyпль къ немY пeтръ речE: гDи, к0ль крaты ѓще согрэши1тъ въ мS брaтъ м0й, и3 tпущy ли є3мY до сeдмь крaтъ; к~в Глаг0ла є3мY ї}съ: не глаг0лю тебЁ до сeдмь крaтъ, но до сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею.

Преступи2 вт0рнику.

(за\ч _о~з)%> [lf] к~г %<Сегw2 рaди**%>{%<Недёлz а~_і: РечE гDь при1тчу сію2:**} ўпод0бисz цrтвіе нбcное чlвёку царю2, и4же восхотЁ стzзaтисz њ словеси2 съ рабы2 свои1ми. к~д Начeншу же є3мY стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго должникA тм0ю тал†нтъ. к~є Не и3мyщу же є3мY воздaти, повелЁ и3` гDь є3гw2 продaти, и3 женY (л. lз њб.) є3гw2, и3 ч†да, и3 вс‰ є3ли1ка и3мёzше, и3 tдaти. к~s Пaдъ ќбw рaбъ [т0й] клaнzшесz є3мY, глаг0лz: гDи, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 воздaмъ. к~з Млcрдовавъ же гDь рабA тогw2, прости2 є3го2, и3 д0лгъ tпусти2 є3мY. к~и И#зшeдъ же рaбъ т0й, њбрёте є3ди1наго клеврє1тъ свои1хъ, и4же [бЁ] д0лженъ є3мY ст0мъ пBнzзь, и3 є3'мъ є3го2 давлsше, глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже [ми2] є3си2 д0лженъ. к~f Пaдъ ќбw клеврeтъ є3гw2 на н0зэ є3гw2, молsше є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ воздaмъ ти2. l _О='нъ же не хотsше: но вeдъ всади2 є3го2 въ темни1цу, д0ндеже воздaстъ д0лжное. lа Ви1дэвше же клеврeти є3гw2 бы6вшаz, сжaлиша си2 sэлw2 и3 пришeдше сказaша гDи1ну своемY вс‰ бы6вшаz. lв ТогдA призвaвъ є3го2 гDи1нъ є3гw2, глаг0ла є3мY: рaбе лукaвый, вeсь д0лгъ n'нъ tпусти1хъ тебЁ, понeже ўмоли2 мS: lг Не подобaше ли и3 тебЁ поми1ловати клеврeта твоего2, ћкоже и3 ѓзъ тS поми1ловахъ; lд И# прогнёвавсz гDь є3гw2, предадE є3го2 мучи1телємъ, д0ндеже воздaстъ вeсь д0лгъ св0й. lє Тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный сотвори1тъ вaмъ, ѓще не tпуститE к0ждо брaту своемY t сердeцъ вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ.

Конeцъ недёли. Чти2 вт0рнику:

ГлавA f7_і.

(че\к)%> а~ %<И# бhсть є3гдA скончA ї}съ словесA сіS, прeйде t галілeи, и3 пріи1де въ предёлы їудeйскіz њб\ъ n'нъ п0лъ ї_ордaна. в7 И# по нeмъ и3д0ша нар0ди мн0зи, и3 и3сцэли2 и3`хъ тY. (л. lи)

Преступи2 пaки вт0рнику.

(за\ч _о~и)%> [м~] G %<И# приступи1ша къ немY*%>{%<СуббHта а~_і: Во врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су*} фарісeє и3скушaюще є3го2, и3 глаг0лаша є3мY: ѓще дост0итъ человёку пусти1ти женY свою2 по всsкой винЁ; д7 _О='нъ же tвэщaвъ, речE и3`мъ: нёсте ли чли2, ћкw сотвори1вый и3скони2, мyжескій п0лъ и3 жeнскій сотвори1лъ z=` [є3'сть]; є~ И# речE: сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA [своего2] и3 мaтерь, и3 прилэпи1тсz [къ] женЁ своeй, и3 бyдета n'ба въ пл0ть є3ди1ну: s7 Ћкоже ктомY нёста двA, но пл0ть є3ди1на. є3'же ќбw бGъ сочетA, человёкъ да не разлучaетъ. з~ Глаг0лаша є3мY: что2 ќбw мwmсeй заповёда дaти кни1гу распyстную, и3 tпусти1ти ю5; } Глаг0ла и3`мъ: ћкw мwmсeй по жестосeрдію вaшему повелЁ вaмъ пусти1ти жєны2 вaшz, и3з\ъ начaла же не бhсть тaкw. f7 Глаг0лю же вaмъ, ћкw и4же ѓще пyститъ женY свою2, рaзвэ словесE прелюбодёйна, и3 њжeнитсz и3н0ю, прелюбы2 твори1тъ: и3 женsйсz пущени1цею, прелюбы2 дёетъ. _і~ Глаг0лаша є3мY ўченицы2 є3гw2: ѓще тaкw є3'сть винA человёку съ жен0ю, лyчше [є3'сть] не жени1тисz. а~_і _О='нъ же речE и3`мъ: не вси2 вмэщaютъ словесE сегw2, но и3`мже дано2 [є3'сть]. в7_і Сyть бо скопцы2, и3`же и3з\ъ чрeва мaтернz роди1шасz тaкw: и3 сyть скопцы2, и3`же скопи1шасz t человBкъ: и3 сyть скопцы2, и3`же и3скази1ша сaми себE цrтвіz рaди нбcнагw. могjй вмэсти1ти, да вмэсти1тъ.

Конeцъ суббHтэ. (л. lи њб.)

Чти2 вт0рнику:

G_і ТогдA привед0ша къ немY дёти, да рyцэ возложи1тъ на ни1хъ, и3 пом0литсz: ўчн7цh же запрети1ша и3`мъ. д7_і I=}съ же речE [и3`мъ]: њстaвите дэтeй, и3 не возбранsйте и3`мъ пріити2 ко мнЁ: таковhхъ бо є3'сть цrтво нбcное. є~_і И# возл0жь на ни1хъ рyцэ, tи1де tтyду.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч _о~f)%> [м~а] s7_і %<И# сE, є3ди1нъ [нёкій] пристyпль речE є3мY:*{%<Недёлz в7_і: В%>о врeмz n'но, ю='ноша нёкій приступи2 ко ї}су, клaнzzсz є3мY и3 глаг0лz:*} ўчи1телю бlгjй, что2 блaго сотворю2, да и4мамъ жив0тъ вёчный; з~_і _О='нъ же речE є3мY: чт0 мz глаг0леши бlга; никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ. ѓще ли х0щеши вни1ти въ жив0тъ, соблюди2 зaпwвэди. }_і Глаг0ла є3мY: кjz; ї}съ же речE: є3'же не ўбіeши, не прелюбы2 сотвори1ши, не ўкрaдеши, не лжесвидётельствуеши. f7_і Чти2 nтцA и3 мaтерь, и3 возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћкw сaмъ себE. к~ Глаг0ла є3мY ю='ноша: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t ю='ности моеS, что2 є3'смь є3щE не докончaлъ; к~а РечE є3мY ї}съ: ѓще х0щеши совершeнъ бhти, и3ди2, продaждь и3мёніе твоE и3 дaждь ни1щымъ, и3 и3мёти и4маши сокр0вище на небеси2: и3 грzди2 въ слёдъ менE. к~в Слhшавъ же ю='ноша сл0во, tи1де скорбS: бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга. к~г I=}съ же речE ўченикHмъ свои1мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw неуд0бь богaтый вни1детъ въ цrтвіе нбcное. к~д Пaки же глаг0лю вaмъ: ћкw ўд0бэе є3'сть (л. lf) вельбyду сквозЁ и3глины2 ќши проити2, нeже богaту въ цaрствіе б9іе вни1ти. к~є Слhшавше же ўченицы2 є3гw2, дивлsхусz sэлw2, глаг0люще: кто2 ќбw м0жетъ спасeнъ бhти; к~s Воззрёвъ же ї}съ речE и3`мъ: t человBкъ сіE не возм0жно є3'сть, t бGа же вс‰ возмHжна.

Конeцъ в7_і недёли.

Чти2 всёхъ с™hхъ недёли:

к~з ТогдA tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE мы2 њстaвихомъ вс‰, и3 въ слёдъ тебE и3д0хомъ, что2 ў`бо бyдетъ нaмъ; к~и I=}съ же речE и3`мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи по мнЁ, въ пакибытіE, є3гдA сsдетъ сн7ъ человёческій на прест0лэ слaвы своеS, сsдете и3 вы2 на двоюнaдесzте престHлу, судsще nбэманaдесzте колёнома ї}левома. к~f И# всsкъ и4же њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 ч†да, и3ли2 сє1ла, и4мене моегw2 рaди, стори1цею пріи1метъ, и3 жив0тъ вёчный наслёдитъ. l Мн0зи же бyдутъ пeрви, послёдніи: и3 послёдни, пeрвіи.

Конeцъ недёли всёхъ с™hхъ.

ГлавA к~.

(за\ч п7)%> [м~в] а~ %<Под0бно бо є3'сть*%>{%<СредA f7 недёли: РечE гDь при1тчу сію2: ўпод0бисz*} цrтвіе нбcное человёку домови1ту, и4же и3зhде @кyпнw@{@sэлw2@} ќтрw наsти дёлатели въ віногрaдъ св0й. в7 И# совэщaвъ (л. lf њб.) съ дёлатели по пёнzзю на дeнь, послA и3`хъ въ віногрaдъ св0й. G И# и3зшeдъ въ трeтій чaсъ, ви1дэ и4ны стоsщz на т0ржищи прaздны. д7 И# тёмъ речE: и3ди1те и3 вы2 въ віногрaдъ м0й, и3 є3'же бyдетъ прaвда, дaмъ вaмъ. nни1 же и3д0ша. є~ Пaки же и3зшeдъ въ шестhй, и3 девsтый чaсъ, сотвори2 тaкоже. s7 Во є3ди1ный же нaдесzть чaсъ и3зшeдъ, њбрёте другі^z стоsщz прaздны, и3 глаг0ла и3`мъ: что2 здЁ стоитE вeсь дeнь прaздны; з~ Глаг0лаша є3мY, ћкw никт0же нaсъ наsтъ. и3 глаг0ла и3`мъ: и3ди1те и3 вы2 въ віногрaдъ [м0й], и3 є3'же бyдетъ прaведно, пріи1мете. } Вeчеру же бhвшу, глаг0ла гDи1нъ віногрaда къ пристaвнику своемY: призови2 дёлатели, и3 дaждь и3`мъ мздY, начeнъ t послёднихъ до пeрвыхъ. f7 И# пришeдше и3`же во є3диныйнaдесzть чaсъ, пріsша по пёнzзю. _і~ Пришeдше же пeрвіи мнsху вsщше пріsти: и3 пріsша и3 тjи по пёнzзю. а~_і Пріeмше же роптaху на гDи1на, в7_і Глаг0люще: ћкw сjи послёдніи є3ди1нъ чaсъ сотвори1ша, и3 рaвны нaмъ сотвори1лъ и3`хъ є3си2, понeсшымъ тzготY днE, и3 вaръ. G_і _О='нъ же tвэщaвъ речE є3ди1ному и4хъ: дрyже, не њби1жу тебE: не по пёнzзю ли совэщA со мн0ю; д7_і Воз\ъми2 твоE, и3 и3ди2: хощy же и3 семY послёднему дaти ћкоже и3 тебЁ. є~_і И#ли2 нёсть ми2 лёть сотвори1ти є3'же хощY во свои1хъ ми2; ѓще n'ко твоE лукaво є3'сть, ћкw ѓзъ бlгъ є3'смь; s7_і Тaкw бyдутъ послёдніи, пeрви: и3 пeрвіи, послёдни: мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ.

Конeцъ средЁ и3 мyченикwмъ. (л. м~)

(за\ч п7а)%> з~_і %<И#%> восходS%<*{%<Четверт0къ f7 недёли: В%>о врeмz n'но, восходS*} ї}съ во їеrли1мъ, поsтъ nбанaдесzть ўченикA @є3ди1ны@{@nс0бь@} на пyть, и3 речE и3`мъ: }_і СE восх0димъ во їеrли1мъ, и3 сн7ъ человёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерeємъ, и3 кни1жникwмъ, и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть: f7_і И# предадsтъ є3го2 jґзhкwмъ на поругaніе и3 біeніе и3 пропsтіе, и3 въ трeтій дeнь воскрeснетъ. [м~г] к~ ТогдA приступи2 къ немY м™и сhну зеведewву съ сын0ма свои1ма, клaнzющисz и3 просsщи нёчто t негw2. к~а _О='нъ же речE є3'й: чесw2 х0щеши; глаг0ла є3мY: рцы2, да сsдета сіS n'ба сhна моS, є3ди1нъ њдеснyю тебE, и3 є3ди1нъ њшyюю тебE во цrтвіи твоeмъ. к~в W\твэщaвъ же ї}съ, речE: не вёстасz чесw2 пр0сита. м0жета ли пи1ти чaшу, ю='же ѓзъ и4мамъ пи1ти; и3ли2 крещeніемъ, и4мже ѓзъ крещaюсz, кrти1тисz; глаг0ласта є3мY: м0жева. к~г И# глаг0ла и4ма: чaшу ќбw мою2 и3спіeта, и3 крещeніемъ, и4мже ѓзъ крещaюсz, кrти1тасz: ґ є3'же сёсти њдеснyю менE, и3 њшyюю менE, нёсть моE дaти, но и4мже ўгот0васz t nц7A моегw2. к~д И# слhшавше дeсzть негодовaша њ nбою2 брaту. к~є I=}съ же призвaвъ и3`хъ, речE: вёсте, ћкw кнsзи jґзы6къ госп0дствуютъ и4ми, и3 вели1цыи њбладaютъ и4ми. к~s Не тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA. к~з И# и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ бhти пeрвый, бyди вaмъ рaбъ. к~и Ћкоже сн7ъ чlвёческій не пріи1де да послyжатъ є3мY, (л. м~ њб.) но послужи1ти, и3 дaти дyшу свою2 и3збавлeніе за мн0гихъ.

Конeцъ четверткY.

(за\ч п7в)%> [м~д] к~f %<И# и3сходsщу є3мY*%>{%<СуббHта в7_і недёли: Во врeмz n'но, и3сходsщу ї}су*} t їеріхHна, по нeмъ и4де нар0дъ мн0гъ. l И# сE двA слэпцA сэдsща при пути2, слhшавша, ћкw ї}съ мимох0дитъ, возопи1ста глаг0люща: поми1луй ны2 гDи, сн7е дв7довъ. lа Нар0дъ же запрети2 и4ма да ўмолчи1та. n'на же пaче вопіsста, глаг0люща: поми1луй ны2 гDи, сн7е дв7довъ. lв И# востaвъ ї}съ возгласи2 z=`, и3 речE: что2 х0щета да сотворю2 вaма; lг Глаг0ласта є3мY: гDи, да tвeрзетэсz n'чи нaю. lд Милосeрдовавъ же ї}съ, прикоснyсz n'чію и4ма: и3 ѓбіе прозрёста и4ма n'чи, и3 по нeмъ и3д0ста.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA к~а.

(за\ч п7г)%> [м~є] а~ %<И# є3гдA прибли1жишасz**{%<Въ недёлю цвэтнyю, на ќтрени: В%>о врeмz n'но, є3гдA прибли1жисz ї}съ**} во їерусали1мъ, и3 пріид0ша въ виfсфагjю къ горЁ є3леHнстэй: тогдA ї}съ послA двA ўченикA, в7 Глаг0лz и4ма: и3ди1та въ вeсь ћже прsмw вaма, и3 ѓбіе њбрsщета nслS привsзано, и3 жребS съ ни1мъ: tрэши1вша приведи1та ми2. G И# ѓще вaма кто2 речeтъ что2, речeта, ћкw гDь є3ю2 трeбуетъ: ѓбіе же п0слетъ z=`. д7 Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное прор0комъ, (л. м~а) глаг0лющимъ: є~ Рцhте дщeри сіHновэ, сE цRь тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ, и3 всёдъ на nслS и3 жребS, сhна под\ъzрeмнича. s7 Шeдша же ўченикA, и3 сотв0рша, ћкоже повелЁ и4ма ї}съ, з~ Привед0ста nслS и3 жребS, и3 возложи1ша верхY є3ю2 ри6зы своS, и3 всёде верхY и4хъ. } Мн0жайшіи же нар0ди постилaху ри6зы своS по пути2: друзjи же рёзаху вBтви t дрeвъ, и3 постилaху по пути2. f7 Нар0ди же предходsщіи [є3мY] и3 вслёдствующіи, звaху глаг0люще: њсaнна сн7у дв7дову, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне: њсaнна въ вhшнихъ. _і~ И# вшeдшу є3мY во їеrли1мъ, потрzсeсz вeсь грaдъ, глаг0лz: кт0 є3сть сeй; а~_і Нар0ди же глаг0лаху: сeй є3'сть ї}съ прор0къ, и4же t назарeта галілeйска.

Преступи2 недёли.

(за\ч п7г)%> в7_і %<И#%> вни1де%<*{%<Пzт0къ f7 недёли: В%>о врeмz n'но, вни1де*} ї}съ въ цRковь б9ію, и3 и3згнA вс‰ продаю1щыz, и3 купyющыz въ цeркви, и3 трапє1зы торжникHмъ и3спровeрже, и3 сэд†лища продаю1щихъ г0луби. G_і И# глаг0ла и3`мъ: пи1сано є3'сть, хрaмъ м0й, хрaмъ моли1твы наречeтсz: вh же сотвори1сте и3` вертeпъ разб0йникwмъ. [м~s] И# приступи1ша къ немY хр0міи и3 слэпjи въ цRкви: и3 и3сцэли2 и3`хъ.

Преступи2 пzткY.

Чти2 недёли цвэтн0й:

є~_і Ви1дэвше же ґрхіерeє и3 кни1жницы чудесA jґ`же (л. м~а њб.) сотвори2, и3 n'троки зовyщz въ цRкви, и3 глаг0лющz: њсaнна сн7у дв7дову, негодовaша. s7_і И# рёша є3мY: слhшиши ли, что2 сjи глаг0лютъ; ї}съ же речE и3`мъ: є3'й. нёсте ли чли2 николи1же, ћкw и3зоyстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ сверши1лъ є3си2 хвалY;

Чти2 пzткY:

з~_і И# њстaвль и3`хъ, и3зhде в0нъ и3з\ъ грaда въ виfaнію, и3 водвори1сz тY.

Конeцъ недёли цвэтн0й.

(за\ч п7д)%> [м~з] }_і %<О_у='тру же возврaщсz*%>{%<Понедёльникъ _і~ недёли: Во врeмz n'но, возврaщсz ї}съ%<* Сіe же во с™hй и3 вели1кій понедёльникъ на ќтрени до зачaла п7и без\ъ престyпки.%>} во грaдъ, взалкA. f7_і И# ўзрёвъ смок0вницу є3ди1ну при пути2, пріи1де къ нeй, и3 ничт0же њбрёте на нeй, т0кмw ли1ствіе є3ди1но, и3 глаг0ла є3'й: да николи1же t тебE плодA бyдетъ во вёки. и3 ѓбіе и4зсше смок0вница. к~ И# ви1дэвше ўч~нцы2 диви1шасz, глаг0люще: кaкw ѓбіе и4зсше смок0вница;

Конeцъ пzткY.

к~а W\твэщaвъ же ї}съ речE и3`мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ: ѓще и4мате вёру, и3 не ўсумнитeсz, не т0кмw смок0вничное сотворитE: но ѓще и3 горЁ сeй речeте: дви1гнисz и3 вeрзисz въ м0ре, бyдетъ. к~в И# вс‰, є3ли6ка ѓще воспр0сите въ моли1твэ вёрующе, пріи1мете.

Конeцъ понедёльнику. (л. м~в)

(за\ч п7є)%> [м~и] к~г %<И# пришeдшу є3мY въ цeрковь, приступи1ша къ немY ўчaщу*{%<Вт0рникъ _і~ недёли: В%>о врeмz n'но, ўчaщу ї}су, приступи1ша къ немY*} ґрхіерeє и3 стaрцы людстjи, глаг0люще: к0ею влaстію сі‰ твори1ши; и3 кт0 ти дадE влaсть сію2; к~д W\твэщaвъ же ї}съ, речE и3`мъ: вопрошY вы2 и3 ѓзъ сл0во є3ди1но, є3'же ѓще речeте мнЁ, и3 ѓзъ вaмъ рекY, к0ею влaстію сі‰ творю2. к~є Крещeніе їwaнново tкyду бЁ: съ небесe ли, и3ли2 t человBкъ; nни1 же помышлsху въ себЁ, глаг0люще: ѓще речeмъ, съ небесE: речeтъ нaмъ, почто2 ќбw не вёровасте є3мY; к~s Ѓще ли речeмъ, t человBкъ: бои1мсz нар0да, вси1 бо и4мутъ їwaнна ћкw прор0ка. к~з И# tвэщaвше ї}сови рёша: не вёмы. речE и3`мъ и3 т0й: ни ѓзъ вaмъ глаг0лю, к0ею влaстію сі‰ творю2.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч п7s)%> [м~f] к~и %<Чт0 же сz вaмъ мни1тъ;**%>{%<СредA _і~ недёли: РечE гDь при1тчу сію2:**} человёкъ нёкій и3мsше двA сhна, и3 пришeдъ къ пeрвому речE: чaдо, и3ди2 днeсь дёлай въ віногрaдэ моeмъ. к~f _О='нъ же tвэщaвъ речE: не хощY. послэди1 же раскazвсz и4де. l И# пристyпль къ друг0му, речE тaкоже. n'нъ же tвэщaвъ речE: ѓзъ гDи и3дY. и3 не и4де. lа Кjй t nбою2 сотвори2 в0лю n'ч~у! глаг0лаша є3мY: пeрвый. глаг0ла и3`мъ ї}съ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw мытари2, и3 любодёйцы варsютъ вы2 въ цrтвіи б9іи. lв Пріи1де бо къ вaмъ їwaннъ крести1тель путeмъ (л. м~в њб.) прaведнымъ, и3 не вёровасте є3мY: мытари1 же и3 любодёйцы вёроваша є3мY. вh же ви1дэвше не раскazстесz послэди2, вёровати є3мY.

Конeцъ средЁ.

(за\ч п7з)%> [н7] lг %<И#'ну при1тчу слhшите:*%>{%<Недёлz G_і: РечE гDь при1тчу сію2:* Сіe же и3 первомyченику стефaну.} человёкъ нёкій бЁ домови1тъ, и4же насади2 віногрaдъ, и3 њпл0томъ њгради2 є3го2, и3 и3скопA въ нeмъ точи1ло, и3 создA ст0лпъ, и3 вдaстъ и3` дёлателємъ: и3 tи1де. lд _Е=гдa же прибли1жисz врeмz плодHвъ, послA рабы6 своS къ дёлателємъ, пріsти плоды2 є3гw2. lє И# є3'мше дёлателє рабы6 є3гw2, n'ваго ќбw би1ша, n'ваго же ўби1ша, n'ваго же кaменіемъ поби1ша. ls Пaки послA и4ны рабы6 мн0жайшz пeрвыхъ: и3 сотвори1ша и3`мъ тaкоже. lз Послэди1 же послA къ ни1мъ сн7а своего2, глаг0лz: ўсрамsтсz сн7а моегw2. lи Дёлателє же ви1дэвше сн7а, рёша въ себЁ: сeй є3'сть наслёдникъ, пріиди1те, ўбіeмъ є3го2, и3 ўдержи1мъ достоsніе є3гw2. lf И# є3'мше є3го2, и3звед0ша в0нъ и3з\ъ віногрaда, и3 ўби1ша. м~ _Е=гдA ќбw пріи1детъ гDи1нъ віногрaда, что2 сотвори1тъ дёлателємъ тёмъ; м~а Глаг0лаша є3мY: sлhхъ sлЁ погуби1тъ и3`хъ, и3 віногрaдъ предaстъ и3нhмъ дёлателємъ, и3`же воздадsтъ є3мY плоды2 во временA своS. м~а Глаг0ла и3`мъ ї}съ: нёсте ли чли2 николи1же въ писaніихъ: кaмень, є3г0же @не въ рzдY сотвори1ша@{@не брег0ша@} (л. м~г) зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла, t гDа бhсть сeй, и3 є3'сть ди1вна во n'чію вaшею.

Конeцъ недёли и3 с™0му.

(за\ч п7и)%> м~г %<Сегw2 рaди глаг0лю вaмъ,*%>{%<Четверт0къ _і~ недёли: РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудeємъ:*} ћкw tи1метсz t вaсъ цrтвіе б9іе, и3 дaстсz jґзhку творsщему плоды2 є3гw2.

Конeцъ вели1кагw понедёльника на ќтрени.

м~д И# падhй на кaмени сeмъ, сокруши1тсz: ґ на нeмже падeтъ, сотрhетъ и3`. м~є И# слhшавше ґрхіерeє и3 фарісeє при6тчи є3гw2, разумёша, ћкw њ ни1хъ глаг0летъ. м~s И# и4щуще є3го2 ћти, ўбоsшасz нар0да: понeже ћкw прор0ка є3го2 и3мёzху.

Конeцъ четверткY.

ГлавA к~в.

(за\ч п7f)%> [н7а] а~ %<И# tвэщaвъ ї}съ, пaки речE и3`мъ въ при1тчахъ, глаг0лz:**{%<Недёлz д7_і: Р%>ечE гDь при1тчу сію2:**} в7 О_у=под0бисz цrтвіе нбcное чlвёку цRю2, и4же сотвори2 брaки сн7у своемY. G И# послA рабы6 своS, призвaти зв†нныz на брaки: и3 не хотsху пріити2. д7 Пaки послA и4ны рабы6, глаг0лz: рцhте зв†ннымъ, сE њбёдъ м0й ўгот0вахъ, ю=нцы2 мои2 и3 ўпит†ннаz и3сколє1на, и3 всS готHва: пріиди1те на брaки. є~ _О=ни1 же небрeгше tид0ша, n'въ (л. м~г њб.) ќбw на село2 своE, n'въ же на ку^пли своS. s7 Пр0чіи же є3'мше рабы6 є3гw2, досади1ша и3`мъ, и3 ўби1ша и3`хъ. з~ И# слhшавъ цaрь т0й разгнёвасz, и3 послaвъ вHz своS, и3 погуби2 ўбjйцы n'ны, и3 грaдъ и4хъ зажжE. } ТогдA глаг0ла рабHмъ свои1мъ: брaкъ ќбw гот0въ є3'сть, звaнніи же не бhша дост0йни. f7 И#ди1те ќбw на и3схHдища путeй, и3 є3ли1цэхъ ѓще њбрsщете, призови1те на брaки. _і~ И# и3зшeдше раби2 n'ни на распyтіz, собрaша всёхъ є3ли1цэхъ њбрэт0ша, sлы6z же и3 дHбрыz: и3 и3сп0лнисz брaкъ возлежaщихъ. а~_і Вшeдъ же цRь ви1дэти возлежaщихъ, ви1дэ тY человёка не њболчeна во њдэsніе брaчное: в7_і И# глаг0ла є3мY: дрyже, кaкw вшeлъ є3си2 сёмw, не и3мhй њдэsніz брaчна; n'нъ же ўмолчA. G_і ТогдA речE цRь слугaмъ: свzзaвше є3мY рyцэ и3 н0зэ, воз\ъми1те є3го2, и3 ввeрзите во тмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. д7_і Мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ.

Конeцъ недёли.

(за\ч ч~)%> [н7в] є~_і %<ТогдA шeдше фарісeє, совётъ пріeмше, ћкw да њбольстsтъ є3го2 сл0вомъ. s7_і И# посылaютъ*%>{%<СуббHта G_і недёли: Во врeмz n'но, совётъ пріeмше вси2 фарісeє на ї}са, ћкw да њбольстsтъ є3го2 сл0вомъ, посылaютъ%<* Сіe же во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ на ќтрени, до зачaла ч~s без\ъ престyпки.%>} къ немY ўчн7ки2 своS съ и3рwдіaны, глаг0люще: ўчи1телю, вёмы, ћкw и4стиненъ є3си2, и3 пути2 б9ію вои1стинну (л. м~д) ўчи1ши, и3 неради1ши ни њ к0мже: не зри1ши бо на лицE чlвёкwмъ. з~_і Рцы2 ќбw нaмъ, чт0 ти сz мни1тъ; дост0йно ли є3'сть дaти кинс0нъ кeсареви, и3ли2 ни2; }_і Разумёвъ же ї}съ лукaвство и4хъ, речE: чт0 мz и3скушaете лицемёри; f7_і Покажи1те ми2 злати1цу кинс0нную. nни1 же принес0ша є3мY пёнzзь. к~ И# глаг0ла и3`мъ: чjй n'бразъ сeй и3 написaніе; к~а И# глаг0лаша є3мY: кeсаревъ. тогдA глаг0ла и3`мъ: воздади1те ќбw кeсарєва кeсареви, и3 б9іz бGови. к~в И# слhшавше диви1шасz: и3 њстaвльше є3го2 tид0ша.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч ч~а)%> [н7г] к~г %<Въ т0й дeнь приступи1ша къ немY*%>{%<Пzт0къ _і~ недёли: Во врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су*} саддукeє, и3`же глаг0лютъ не бhти воскресeнію, и3 вопроси1ша є3го2, к~д Глаг0люще: ўчи1телю, мwmсeй речE: ѓще кто2 ќмретъ не и3мhй ч†дъ, да п0йметъ брaтъ є3гw2 женY є3гw2, и3 воскреси1тъ сёмz брaта своегw2. к~є Бёша же въ нaсъ сeдмь брaтіz, и3 пeрвый њжeньсz ќмре: и3 не и3мhй сёмене, њстaви женY свою2 брaту своемY. к~s Тaкожде же и3 вторhй, и3 трeтій, дaже до седмaгw. к~з Послэди1 же всёхъ ќмре и3 женA. к~и Въ воскрешeніе ќбw, кот0рагw t седми1хъ бyдетъ женA; вси1 бо и3мёша ю5. к~f W\твэщaвъ же ї}съ речE и3`мъ: прельщaетесz, не вёдуще писaніz, ни си1лы б9іz. l Въ воскресeніе бо ни жeнzтсz, ни посzгaютъ: но ћкw ѓгGли б9іи на нб7си2 сyть. lа W= воскресeніи же мeртвыхъ нёсте ли чли2 речeннагw вaмъ бGомъ, глаг0лющимъ: lв Ѓзъ (л. м~д њб.) є3'смь бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль, нёсть бGъ, бGъ мeртвыхъ, но бGъ живhхъ; lг И# слhшавше нар0ди, дивлsхусz њ ўчeніи є3гw2.

Конeцъ пzткY.

(за\ч ч~в)%> [н7д] lд %<Фарісeє же слhшавше, ћкw посрами2 саддукeи, собрaшасz вкyпэ. lє И# вопроси2 є3ди1нъ t ни1хъ законоучи1тель,*{%<Недёлz є~_і: В%>о врeмz n'но, зак0нникъ нёкій приступи2 ко ї}су*} и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: ls О_у=чи1телю, кaz зaповэдь б0льши є3'сть въ зак0нэ; lз I=}съ же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю, и3 всeю мhслію твоeю. lи СіS є3'сть пeрваz и3 б0льшаz зaповэдь. lf Вторaz же под0бна є3'й: возлю1биши и4скреннzго твоего2, ћкw сaмъ себE. м~ Въ сію2 nбою2 зaповэдію вeсь зак0нъ и3 прор0цы ви1сzтъ. [н7є] м~а С0бранwмъ же фарісewмъ, вопроси2 и3`хъ ї}съ, м~в Глаг0лz: чт0 сz вaмъ мни1тъ њ хrтЁ, чjй є3'сть сн7ъ; глаг0лаша є3мY: дв7довъ. м~г Глаг0ла и3`мъ: кaкw ќбw дв7дъ д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz: [_пса\л Rf] м~д РечE гDь гDеви моемY, сэди2 њдеснyю менE, д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе ногaма твои1ма. м~є Ѓще ќбw дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, кaкw сн7ъ є3мY є3'сть; м~s И# никт0же можaше tвэщaти є3мY словесE: нижE смёz кто2 t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 ктомY.

Конeцъ недёли. (л. м~є)

ГлавA к~г.

(за\ч ч~г)%> а~ %<ТогдA ї}съ глаг0ла*%>{%<СуббHта д7_і недёли: Во врeмz n'но, глаг0ла ї}съ*} къ нар0дwмъ и3 ўченикHмъ свои1мъ, в7 Глаг0лz: на мwmсeовэ сэдaлищи сэд0ша кни1жницы и3 фарісeє. G Вс‰ ќбw, є3ли6ка ѓще рекyтъ вaмъ блюсти2, соблюдaйте и3 твори1те: по дэлHмъ же и4хъ не твори1те, глаг0лютъ бо, и3 не творsтъ. д7 Свzзyютъ бо бременA тsжка и3 бёднэ носи6ма, и3 возлагaютъ на плещA чlвёческа, пeрстомъ же свои1мъ не хотsтъ дви1гнути и3`хъ. є~ Всs же дэлA своS творsтъ, да ви1дими бyдутъ человёки: разширsютъ же храни1лища своS, и3 величaютъ воскри6ліz ри1зъ свои1хъ. s7 Лю1бzтъ же преждевозлег†ніz на вeчерzхъ, и3 преждесэд†ніz на с0нмищахъ, з~ И# цэлов†ніz на т0ржищахъ, и3 звaтисz t человBкъ: ўчи1телю, ўчи1телю. } Вh же не нарицaйтесz ўчи1тели: є3ди1нъ бо є3'сть вaшъ ўчи1тель, хrт0съ, вси1 же вы2 брaтіz є3стE. f7 И# nтцA не зови1те себЁ на земли2: є3ди1нъ бо є3'сть nц7ъ вaшъ, и4же на нб7сёхъ. _і~ НижE нарицaйтесz наст†вницы: є3ди1нъ бо є3'сть настaвникъ вaшъ хrт0съ. а~_і Б0лій же въ вaсъ, да бyдетъ вaмъ слугA. в7_і И#'же бо вознесeтсz, смири1тсz: и3 смирszйсz, вознесeтсz.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч ч~д)%> [н7s] G_і %<Г0ре же**%>{%<Понедёльникъ а~_і недёли: РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: г0ре**} вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw снэдaете д0мы вдови1цъ, и3 @вин0ю далeче (л. м~є њб.) моли6твы творsще@{@и3 лицемёрнw на д0лзэ мlтвы творитE@}: сегw2 рaди ли1шшее пріи1мете њсуждeніе. д7_і Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw затворsете цrтвіе нбcное пред\ъ человёки: вh бо не вх0дите, ни входsщихъ њставлsете вни1ти. є~_і Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw прех0дите м0ре и3 сyшу, сотвори1ти є3ди1наго пришeльца: и3 є3гдA бyдетъ, творитE є3го2 сhна геeнны сугyбэйша вaсъ. s7_і Г0ре вaмъ вожди2 слэпjи, глаг0люще: и4же ѓще кленeтсz цeрковію, ничес0же є3'сть: ґ и4же кленeтсz злaтомъ церк0внымъ, д0лженъ є3'сть. з~_і Бyи и3 слэпjи, к0е бо б0ле є3'сть; злaто ли, и3ли2 цeрковь свzтsщаz злaто; }_і И# и4же ѓще кленeтсz nлтарeмъ, ничес0же є3'сть: ґ и4же кленeтсz дaромъ, и4же верхY є3гw2, д0лженъ є3'сть. f7_і Бyи и3 слэпjи, чт0 бо б0ле; дaръ ли, и3ли2 nлтaрь с™sй дaръ; к~ И#'же ќбw кленeтсz nлтарeмъ, кленeтсz и4мъ, и3 сyщимъ верхY є3гw2. к~а И# и4же кленeтсz цRковію, кленeтсz є3'ю, и3 живyщимъ въ нeй. к~в И# кленhйсz небесeмъ, кленeтсz пrт0ломъ б9іимъ, и3 сэдsщимъ на нeмъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за\ч ч~є)%> к~г %<*{%<Вт0рникъ а~_і недёли: Р%>ечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ:*} Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw њдесsтствуете мsтву, и3 к0пръ, и3 кv'мінъ: и3 њстaвисте в‰щшаz зак0ну, сyдъ, и3 ми1лость, и3 вёру. сі‰ же подобaше твори1ти, и3 n'нэхъ не (л. м~s) њставлsти. к~д Вожди2 слэпjи, њцэждaющіи комары2, вельблyды же пожирaюще. к~є Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw њчищaете внёшнее стклsницы и3 блю1да: внутрью1ду же сyть п0лни хищeніz и3 непрaвды. к~s Фарісeе слэпhй, њчи1сти прeжде внyтреннее стклsницы и3 блю1да, да бyдетъ и3 внёшнее и4ма чи1сто. к~з Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw под0битесz гробHмъ повaплєнымъ, и3`же внэю1ду ќбw jґвлsютсz красны2, внутрью1ду же п0лни сyть костeй мeртвыхъ, и3 всsкіz нечистоты2. к~и Тaкw и3 вы2, внэю1ду ќбw jґвлsетесz чlвёкwмъ прaведни: внутрью1ду же є3стE п0лни лицемёріz и3 беззак0ніz.

Конeцъ вт0рнику.

(за\ч ч~s)%> к~f %<*%>{%<СредA а~_і недёли: РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ:*%>} %<Г0ре вaмъ кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw зи1ждете гр0бы прор0чєскіz, и3 крaсите р†ки прaведныхъ, l И# глаг0лете: ѓще бhхомъ бhли во дни2 nтє1цъ нaшихъ, не бhхомъ ќбw n'бщницы и3`мъ бhли въ кр0ви прорHкъ. lа Тёмже сaми свидётельствуете себЁ, ћкw сhнове є3стE и3зби1вшихъ прор0ки. lв И# вы2 и3сп0лните мёру nтє1цъ вaшихъ. lг Sмі‰, порождє1ніz є3хjднова, кaкw ўбэжитE t судA nгнS геeнскагw; lд Сегw2 рaди сE ѓзъ послю2 къ вaмъ прор0ки, и3 премyдры, и3 кни1жники: и3 t ни1хъ ўбіeте и3 рaспнете, и3 t ни1хъ біeте на с0нмищахъ вaшихъ, и3 и3зженeте (л. м~s њб.) t грaда во грaдъ. lє Ћкw да пріи1детъ на вы2 всsка кр0вь прaведна, проливaемаz на земли2, t кр0ве ѓвелz прaведнагw, до кр0ве захaріи сhна варахjина, є3г0же ўби1сте междY цeрковію и3 nлтарeмъ. ls А=ми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw пріи1дутъ вс‰ сі‰ на р0дъ сeй. lз I=ерусали1ме, їерусали1ме и3зби1вый прор0ки, и3 кaменіемъ побивazй пHсланныz къ немY, колькрaты восхотёхъ собрaти ч†да твоS, ћкоже собирaетъ к0кошъ птенцы2 своS под\ъ крилЁ, и3 не восхотёсте! lи СE њставлsетсz вaмъ д0мъ вaшъ пyстъ. lf Глаг0лю бо вaмъ, ћкw не и4мате менE ви1дэти tсeлэ, д0ндеже речeте: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

%<Конeцъ средЁ, и3 вт0рнику вели1кому, на ќтрени.%>

ГлавA к~д.

(за\ч ч~з)%> а~ %<И# и3зшeдъ ї}съ, и3дsше t цeркве: и3 приступи1ша къ немY*{%<СуббHта є~_і недёли: В%>о врeмz n'но, приступи1ша ко ї}су*} ўченицы2 є3гw2, показaти є3мY здaніz церкHвнаz. в7 I=}съ же речE и3`мъ: не ви1дите ли вс‰ сі‰; ґми1нь глаг0лю вaмъ, не и4мать њстaти здЁ кaмень на кaмени, и4же не разори1тсz.

(за\ч ч~и)%> [н7з] G %<Сэдsщу же є3мY**{%<Во с™hй и3 вели1кій понедёльникъ, на літургjи: В%>о врeмz n'но, сэдsщу ї}су**} на горЁ є3леHнстэй, приступи1ша къ немY ўченицы2, наединЁ глаг0люще: рцы2 нaмъ, когдA сі‰ бyдутъ; и3 что2 є3'сть знaменіе твоегw2 пришeствіz, и3 кончи1на вёка; д7 И# tвэщaвъ ї}съ, речE и3`мъ: блюди1те, да никт0же вaсъ прельсти1тъ. є~ Мн0зи (л. м~з) бо пріи1дутъ во и4мz моE, глаг0люще: ѓзъ є3'смь хrт0съ, и3 мнHги прельстsтъ: s7 О_у=слhшати же и4мате бр†ни, и3 слы6шаніz брaнємъ, зри1те, не ўжасaйтесz: подобaетъ бо всBмъ си6мъ бhти, но не тогдA є3'сть кончи1на. з~ Востaнетъ бо jґзhкъ на jґзhкъ, и3 цrтво на цrтво: и3 бyдутъ глaди, и3 п†губы, и3 трyси по мёстwмъ: } Вс‰ же сі‰, начaло болёзнемъ. f7 ТогдA предадsтъ вы2 въ скHрби, и3 ўбію1тъ вы2: и3 бyдете ненави1дими всёми jґзhки и4мене моегw2 рaди. _і~ И# тогдA соблазнsтсz мн0зи, и3 дрyгъ дрyга предадsтъ, и3 возненави1дитъ дрyгъ дрyга: а~_і И# мн0зи лжепрор0цы востaнутъ, и3 прельстsтъ мнHгіz: в7_і И# за ўмножeніе беззак0ніz, и3зсsкнетъ любы2 мн0гихъ.

(за\ч ч~f)%> G_і %<Претерпёвый же*%>{%<Четверт0къ а~_і недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: претерпёвый*} до концA, т0й спасeтсz.

Конeцъ суббHтэ.

д7_і И# проповёстсz сіE є3v\гліе цrтвіz по всeй вселeннэй, во свидётельство всёмъ jґзhкwмъ: и3 тогдA пріи1детъ кончи1на. є~_і _Е=гдA ќбw ќзрите мeрзость запустёніz, речeнную даніи1ломъ прор0комъ, стоsщу на мёстэ с™э: и4же чтeтъ, да разумёетъ: s7_і ТогдA сyщіи во їудeи, да бэжaтъ на г0ры. з~_і И# и4же на кр0вэ, да не сх0дитъ взsти jґ`же въ домY є3гw2: }_і И# и4же на селЁ, да не возврати1тсz вспsть взsти ри1зъ свои1хъ. f7_і Г0ре же непр†зднымъ, и3 доsщымъ въ тhz дни2. к~ Моли1тесz же, да не бyдетъ бёгство (л. м~з њб.) вaше зимЁ, ни въ суббHту. к~а Бyдетъ бо тогдA ск0рбь вeліz, jґковa же нёсть былA t начaла мjра досeлэ, нижE и4мать бhти. к~в И# ѓще не бhша прекрати1лисz днjе n'ны, не бы2 ќбw спаслaсz всsка пл0ть: и3збрaнныхъ же рaди прекратsтсz днjе n'ны. к~г ТогдA ѓще кто2 речeтъ вaмъ: сE здЁ хrт0съ, и3ли2 n'ндэ, не и3ми1те вёры. к~д Востaнутъ бо лжехрjсти и3 лжепрор0цы, и3 дадsтъ знaмєніz вє1ліz и3 чудесA: ћкоже прельсти1ти, ѓще возм0жно, и3 и3збр†нныz. к~є СE прeжде рёхъ вaмъ. к~s Ѓще ќбw рекyтъ вaмъ, сE въ пустhни є3'сть, не и3зыди1те: сE въ сокр0вищахъ, не и3ми1те вёры.

(за\ч R) (пz\к)%> к~з %<Ћкоже бо*%>{%<Пzт0къ а~_і недёли: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: ћкоже*} м0лніz и3сх0дитъ t востHкъ и3 jґвлsетсz до з†падъ: тaкw бyдетъ пришeствіе сн7а человёческагw. к~и И#дёже бо ѓще бyдетъ трyпъ, тaмw соберyтсz nрли2.

Конeцъ четверткY.

к~f Ѓбіе же по ск0рби днjй тёхъ с0лнце помeркнетъ, и3 лунA не дaстъ свёта своегw2, и3 sвёзды спaднутъ съ небесE, и3 си6лы небє1сныz подви1гнутсz. l И# тогдA jґви1тсz знaменіе сн7а человёческагw на нб7си2: и3 тогдA восплaчутсz всS колёна земн†z, и3 ќзрzтъ сн7а человёческаго, грzдyща на n'блацэхъ небeсныхъ съ си1лою и3 слaвою мн0гою. lа И# п0слетъ ѓгGлы своS съ трyбнымъ глaсомъ вeліимъ, и3 соберyтъ и3збр†нныz є3гw2 t четhрехъ вBтръ, t конє1цъ нб7съ до конє1цъ (л. м~и) и4хъ. lв W\т смок0вницы же научи1тесz при1тчи: є3гдA ўжE вёіz є3S бyдутъ мл†да и3 ли1ствіе прозsбнетъ, вёдите, ћкw бли1зъ є3'сть жaтва. lг Тaкw и3 вы2, є3гдA ви1дите сі‰ вс‰, вёдите, ћкw бли1зъ є3'сть при двeрехъ.

Преступи2 пzткY.

(за\ч Rа)%> lд %<*{%<СуббHта s7_і недёли: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*%>} %<А=ми1нь глаг0лю вaмъ: не мимои1детъ р0дъ сeй, д0ндеже вс‰ сі‰ бyдутъ. lє Нeбо и3 землS мимои1детъ: словесa же моS не мимои1дутъ.

Конeцъ понедёльника вели1кагw, на літургjи.

(за\ч Rв)%> [н7и] ls % дни1 же т0мъ и3 часЁ**{%<Во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ, на літургjи: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: њ дни2 и3 часЁ пришeствіz сн7а человёческагw**} никт0же вёсть, ни ѓгGли нбcніи, т0кмw nц7ъ м0й є3ди1нъ. lз Ћкоже бо бhсть во дни2 нHевы: тaкw бyдетъ и3 пришeствіе сн7а человёческагw. lи Ћкоже бо бёху во дни2 прeжде пот0па, jґдyще и3 пію1ще, женsщесz и3 посzгaюще, до негHже днE вни1де нHе въ ковчeгъ: lf И# не ўвёдэша, д0ндеже пріи1де водA, и3 взsтъ вс‰: тaкw бyдетъ и3 пришeствіе сн7а человёческагw. м~ ТогдA двA бyдета на селЁ: є3ди1нъ поeмлетсz, ґ другjй њставлsетсz, м~а ДвЁ мeлющэ въ жeрновахъ: є3ди1на поeмлетсz, и3 є3ди1на њставлsетсz.

Чти2 пzткY:

(за\ч Rг)%> м~в %<***%>{%<Септeмвріа l: РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:***%>} %<Бди1те ќбw, ћкw не вёсте, въ кjй чaсъ гDь вaшъ пріи1детъ. м~г Сіe же вёдите, ћкw ѓще бы (л. м~и њб.) вёдалъ д0му владhка, въ кyю стрaжу тaть пріи1детъ, бдёлъ ќбw бы, и3 не бы2 дaлъ подкопaти хрaма своегw2. м~д Сегw2 рaди и3 вы2 бyдите гот0ви, ћкw в0ньже чaсъ не мнитE, сн7ъ человёческій пріи1детъ.

Конeцъ суббHтэ.

м~є Кто2 ў`бо є3'сть вёрный рaбъ и3 мyдрый, є3г0же постaвитъ гDи1нъ є3гw2 над\ъ д0момъ свои1мъ, є3'же даsти и3`мъ пи1щу во врeмz и4хъ; м~s Бlжeнъ рaбъ т0й, є3г0же пришeдъ гDи1нъ є3гw2 њбрsщетъ тaкw творsща. м~з А=ми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw над\ъ всёмъ и3мёніемъ свои1мъ постaвитъ є3го2.

Конeцъ с™0му.

м~и Ѓще ли же речeтъ sлhй рaбъ т0й въ сeрдцы своeмъ, косни1тъ гDи1нъ м0й пріити2: м~f И# нaчнетъ би1ти клеврeты своS, ћсти же и3 пи1ти съ піsницами: н7 Пріи1детъ гDи1нъ рабA тогw2 въ дeнь, в0ньже не чaетъ, и3 въ чaсъ, в0ньже не вёсть. н7а И# протeшетъ є3го2 полмA, и3 чaсть є3гw2 съ невёрными положи1тъ: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.

Конeцъ пzткY.

ГлавA к~є.

(за\ч Rд)%> [н7f] а~ %<ТогдA ўпод0бисz*%>{%<СуббHта з~_і недёли: РечE гDь при1тчу сію2: ўпод0бисz%<* СіE и3 с™ёй первомyченицэ feклэ, и3 и3нhмъ мч~нцамъ.%>} цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ, jґ`же пріsша свэти1льники своS, и3 и3зыд0ша въ срётеніе женихY. в7 Пsть же бЁ (л. м~f) t ни1хъ мудры2, и3 пsть ю=рHдивы. G Ю=рHдивыz же пріeмше свэти1льники своS, не взsша съ соб0ю є3лeа. д7 Мyдрыz же пріsша є3лeй въ сосyдэхъ, со свэти1льники свои1ми. є~ Коснsщу же женихY, воздремaшасz вс‰, и3 спaху. s7 Полyнощи же в0пль бhсть: сE жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2. з~ ТогдA востaвше всS дёвы тhz, и3 ўкраси1ша свэти1льники своS. } Ю=рHдивыz же му^дрымъ рёша: дади1те нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти1льницы нaши ўгасaютъ. f7 W\твэщaша же мyдрыz, глаг0люще: є3дA кaкw не достaнетъ нaмъ и3 вaмъ: и3ди1те же пaче къ продаю1щымъ, и3 купи1те себЁ. _і~ И#дyщымъ же и3`мъ купи1ти, пріи1де жени1хъ, и3 готHвыz внид0ша съ ни1мъ на брaки: и3 затворeны бhша двє1ри. а~_і Послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дёвы, глаг0люще: гDи, гDи, tвeрзи нaмъ. в7_і _О='нъ же tвэщaвъ, речE и3`мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ. G_і Бди1те ў`бо, ћкw не вёсте днE, ни часA, в0ньже сн7ъ человёческій пріи1детъ.

Конeцъ суббHтэ.

(за\ч Rє)%> [_кс~] д7_і %<Ћкоже бо*%>{%<Недёлz s7_і: Р%>ечE гDь при1тчу сію2%<*} человёкъ нёкій tходS призвA своS рабы6, и3 предадE и3`мъ и3мёніе своE. є~_і И# n'вому ќбw дадE пsть тал†нтъ, n'вому же двA, n'вому же є3ди1нъ, комyждо проти1ву си1лы є3гw2: и3 tи1де ѓбіе. s7_і Шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ, дёла въ ни1хъ, и3 сотвори2 другjz пsть тал†нтъ. з~_і Тaкожде (л. м~f њб.) и3 и4же двA, пріwбрёте и3 т0й друг†z двA. }_і Пріeмый же є3ди1нъ, шeдъ вкопA є3го2 въ зeмлю, и3 скры2 сребро2 гDи1на своегw2. f7_і По мн0зэ же врeмени пріи1де гDи1нъ р†бъ тёхъ, и3 стzзaсz съ ни1ми њ словеси2. к~ И# пристyпль пsть тал†нтъ пріeмый, принесE другjz пsть тал†нтъ, глаг0лz: гDи, пsть тал†нтъ ми2 є3си2 прeдалъ, сE другjz пsть тал†нтъ пріwбрэт0хъ и4ми. к~а Речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, бlгjй и3 вёрный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, над\ъ мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2. к~в Пристyпль же и3 и4же двA талaнта пріeмый, речE: гDи, двA талaнта ми2 є3си2 прeдалъ, сE друг†z двA талaнта пріwбрэт0хъ и4ма. к~г Речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, благjй и3 вёрный, њ мaлэ ми2 бhлъ є3си2 вёренъ, над\ъ мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2. к~д Пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, речE: гDи, вёдzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 человёкъ: жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 собирaеши, ю='дуже не расточи1лъ є3си2: к~є И# ўбоsвсz шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й въ земли2, и3 сE и4маши твоE. к~s W\твэщaвъ же гDь є3гw2, речE є3мY: лукaвый рaбе и3 лэни1вый, вёдzше, ћкw жнY, и3дёже не сёzхъ, и3 собирaю, ю='дуже не расточи1хъ: к~з Подобaше ў`бо тебЁ вдaти сребро2 моE торжникHмъ, и3 пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE съ ли1хвою. к~и Воз\ъми1те ў`бо t негw2 талaнтъ, и3 дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ. к~f И#мyщему бо вездЁ дано2 бyдетъ, и3 преизбyдетъ: t неимyщагw же, и3 є3'же мни1тсz и3мёz, взsто бyдетъ t негw2. l И# неключи1маго рабA ввeрзите во тмY кромёшнюю: (л. н7) тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. сі‰ глаг0лz возгласи2: и3мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.

Конeцъ недёли.

(за\ч Rs)%> [_кс~а] lа %<_Е=гдa же*%>{%<Недёлz мzсопyстнаz: РечE гDь: є3гдA*} пріи1детъ сн7ъ человёческій въ слaвэ своeй, и3 вси2 с™jи ѓгGли съ ни1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ слaвы своеS: lв И# соберyтсz пред\ъ ни1мъ вси2 jґзhцы, и3 разлучи1тъ и3`хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже пaстырь разлучaетъ n'вцы t к0злищъ. lг И# постaвитъ n'вцы њдеснyю себE, ґ кHзлища њшyюю. lд ТогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю є3гw2: пріиди1те благословeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра. lє Взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 введ0сте менE: ls Нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 пріид0сте ко мнЁ. lз ТогдA tвэщaютъ є3мY прaвєдницы, глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓлчуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 напои1хомъ; lи Когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, и3 введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; lf Когдa же тS ви1дэхомъ болsща, и3ли2 въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ тебЁ; м~ И# tвэщaвъ цRь речeтъ и3`мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, понeже сотвори1сте є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ мeньшихъ, мнЁ сотвори1сте. м~а ТогдA речeтъ и3 сyщымъ њшyюю є3гw2: и3ди1те t менE проклsтіи ко n'гнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. м~в Взалкaхсz бо, и3 не дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, (л. н7 њб.) и3 не напои1сте менE. м~г Стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: нaгъ, и3 не њдёzсте менE: б0ленъ, и3 въ темни1цэ, и3 не посэти1сте менE. м~д ТогдA tвэщaютъ є3мY и3 тjи, глаг0люще: гDи, когдa тz ви1дэхомъ ѓлчуща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не послужи1хомъ тебЁ; м~є ТогдA tвэщaетъ и3`мъ, глаг0лz: ґми1нь глаг0лю вaмъ, понeже не сотвори1сте є3ди1ному си1хъ мeньшихъ, ни мнЁ сотвори1сте. м~s И# и4дутъ сjи въ мyку вёчную, прaвєдницы же въ жив0тъ вёчный.

Конeцъ недёли мzсопyстной.

ГлавA к~s.

(за\ч Rз)%> а~ %<И# бhсть, є3гдA скончA ї}съ всS словесA сіS, речE ўченикHмъ свои1мъ:*{%<Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ, на літургjи: Р%>ечE гDь свои1мъ ўченикHмъ:*} в7 Вёсте, ћкw по двою2 дню2 пaсха бyдетъ, и3 сн7ъ человёческій прeданъ бyдетъ на пропsтіе.

Конeцъ вт0рнику вели1кому.

G ТогдA собрaшасz ґрхіерeє, и3 кни1жницы и3 стaрцы людстjи, во дв0ръ ґрхіерeовъ, глаг0лемагw каіaфы: д7 И# совэщaша, да ї}са лeстію и4мутъ, и3 ўбію1тъ. є~ Глаг0лаху же: но не въ прaздникъ, да не молвA бyдетъ въ лю1дехъ.

(за\ч Rи)%> [_кс~в] s7 %}су же%<**{%<Въ срeду вели1кую, на літургjи: В%>о врeмz n'но, ї}су**} бhвшу въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeннагw, з~ Приступи2 къ немY женA, стклsницу (л. н7а) мv'ра и3мyщи многоцённагw, и3 возливaше на главY є3гw2, возлежaщу. } Ви1дэвше же ўченицы2 є3гw2, негодовaша, глаг0люще. чесw2 рaди ги1бель сіS бhсть; f7 Можaше бо сіE мv'ро продано2 бhти на мн0зэ, и3 дaтисz ни1щымъ. _і~ Разумёвъ же ї}съ речE и3`мъ: что2 труждaете женY; дёло бо добро2 содёла њ мнЁ. а~_і Всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю: менe же не всегдA и4мате. в7_і Возліsвши бо сіS мv'ро сіE на тёло моE, на погребeніе мS сотвори2. G_і А=ми1нь глаг0лю вaмъ: и3дёже ѓще проповёдано бyдетъ є3v\гліе сіE во всeмъ мjрэ, речeтсz, и3 є3'же сотвори2 сіS, въ пaмzть є3S. д7_і ТогдA шeдъ є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, глаг0лемый їyда їскаріHтскій, ко ґрхіерewмъ, є~_і РечE: чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2; nни1 же постaвиша є3мY три1десzть срeбрєникъ. s7_і И# tт0лэ и3скaше под0бна врeмене, да є3го2 предaстъ.

Конeцъ вели1кой средЁ.

[_кс~г] з~_і Въ пeрвый же дeнь њпрэсн0чный приступи1ша ўченицы2 ї}сови, глаг0люще є3мY: гдЁ х0щеши, ўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху; }_і _О='нъ же речE: и3ди1те во грaдъ ко n'нсицэ, и3 рцhте є3мY: ўчи1тель глаг0летъ, врeмz моE бли1зъ є3'сть, ў тебE сотворю2 пaсху со ўченики2 мои1ми. f7_і И# сотвори1ша ўченицы2, ћкоже повелЁ и3`мъ ї}съ: и3 ўгот0ваша пaсху. к~ Вeчеру же бhвшу возлежaше со nбэманaдесzте ўченик0ма.

%<Прейди2 четверткY вели1кому, во їwaннэ зачaло м~д:%> [Вёдый же ї}съ:] (л. м~а њб.)

И# пaки чти2 здЁ:

[_кс~д] к~а И# jґдyщымъ и3`мъ речE: ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS. к~в И# скорбsще sэлw2, начaша глаг0лати є3мY є3ди1нъ кjйждо и4хъ: є3дA ѓзъ є3'смь, гDи; к~г _О='нъ же tвэщaвъ речE: њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло рyку, т0й мS предaстъ. к~д Сн7ъ же человёческій и4детъ, ћкоже є3'сть пи1сано њ нeмъ. г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ чlвёческій предaстсz: добро2 бы бhло є3мY, ѓще не бы2 роди1лсz человёкъ т0й. к~є W\твэщaвъ же їyда предаsй є3го2, речE: є3дA ѓзъ є3'смь, равві`; глаг0ла є3мY: ты2 речE. к~s Jґдyщымъ же и3`мъ, пріeмъ ї}съ хлёбъ, и3 благослови1въ преломи2, и3 даsше ўченикHмъ, и3 речE: пріими1те, jґди1те, сіE є3'сть тёло моE. к~з И# пріeмъ чaшу, хвалY воздaвъ, дадE и3`мъ, глаг0лz: пjйте t неS вси2. к~и Сіs бо є3'сть кр0вь моS н0вагw завёта, ћже за мнHгіz и3зливaема, во њставлeніе грэхHвъ. к~f Глаг0лю же вaмъ: ћкw не и4мамъ пи1ти t нhнэ t сегw2 плодA л0знагw, до днE тогw2, є3гдA и3` пію2 съ вaми н0во во цrтвіи nц7A моегw2. l И# воспёвше, и3зыд0ша въ г0ру є3леHнску. lа ТогдA глаг0ла и3`мъ ї}съ: вси2 вы2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2. пи1сано бо є3'сть: поражY пaстырz, и3 разhдутсz n'вцы стaда. lв По воскресeніи же моeмъ, варsю вы2 въ галілeи. lг W\твэщaвъ же пeтръ речE є3мY: ѓще и3 вси2 соблазнsтсz њ тебЁ, ѓзъ никогдaже соблажню1сz. lд РечE є3мY ї}съ: ґми1нь глаг0лю тебЁ, ћкw въ сію2 н0щь, прeжде дaже ґлeктwръ не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менE. lє Глаг0ла є3мY (л. н7в) пeтръ: ѓще ми2 є3'сть и3 ўмрeти съ тоб0ю, не tвeргусz тебE. тaкожде и3 вси2 ўченицы2 рёша. ls ТогдA пріи1де съ ни1ми ї}съ въ вeсь нарицaемую геfсимaніа, и3 глаг0ла ўченикHмъ: сэди1те тY, д0ндеже шeдъ помолю1сz тaмw. lз И# поeмъ петрA и3 n'ба сhна зеведeова, начaтъ скорбёти и3 тужи1ти. lи ТогдA глаг0ла и3`мъ ї}съ: приск0рбна є3'сть душA моS до смeрти: пожди1те здЁ, и3 бди1те со мн0ю. lf И# прешeдъ мaлw, падE на лицЁ своeмъ, молsсz, и3 глаг0лz: n'ч~е м0й, ѓще возм0жно є3'сть, да мимои1детъ t менE чaша сіS: nбaче не ћкоже ѓзъ хощY, но ћкоже ты2.

%<Стaни здЁ пaки четверткY вели1кому, и3 пойми2 въ луцЁ, зачaло Rf:%> [Jґви1сz же є3мY ѓгGлъ съ небесE:]

И# пaки чти2 здЁ:

м~ И# пришeдъ ко ўченикHмъ, и3 њбрёте и3`хъ спsщz, и3 глаг0ла петр0ви: тaкw ли не возмог0сте є3ди1нагw часA побдёти со мн0ю; м~а Бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: дyхъ бо б0дръ, пл0ть же немощнA. м~в Пaки втори1цею шeдъ помоли1сz, глаг0лz: n'ч~е м0й, ѓще не м0жетъ сіS чaша мимоити2 t менE, ѓще не пію2 є3S, бyди в0лz твоS. м~г И# пришeдъ њбрёте и3`хъ пaки спsщz, бёста бо и3`мъ n'чи њтzготёнэ. м~д И# њстaвль и3`хъ, шeдъ пaки помоли1сz трети1цею, т0жде сл0во рeкъ. м~є ТогдA пріи1де ко ўченикHмъ свои1мъ, и3 глаг0ла и3`мъ: спи1те пр0чее, и3 почивaйте: сE прибли1жисz чaсъ, и3 сн7ъ человёческій предаeтсz въ рyки грёшникwвъ. м~s Востaните, и4демъ: сE прибли1жисz предаsй мS. [_кс~є] м~з И# є3щE (л. н7в њб.) є3мY глаг0лющу, сE їyда є3ди1нъ t nбоюнaдесzте пріи1де, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ, со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t ґрхіерє1й и3 стaрєцъ людски1хъ. м~и Предаsй же є3го2, дадE и3`мъ знaменіе, глаг0лz: є3г0же ѓще лобжY, т0й є3'сть, и3ми1те є3го2. м~f И# ѓбіе пристyпль ко ї}сови, речE: рaдуйсz равві`, и3 њблобызA є3го2. н7 I=}съ же речE є3мY: @дрyже, твори2 на нeже є3си2 пришeлъ@{@дрyже, на сіe ли пришeлъ є3си2;@}. тогдA пристyпльше возложи1ша рyцэ на ї}са, и3 ћша є3го2. н7а И# сE є3ди1нъ t сyщихъ со ї}сомъ, простeръ рyку, и3звлечE н0жъ св0й: и3 ўдaри рабA ґрхіерeова, и3 ўрёза є3мY ќхо. н7в ТогдA глаг0ла є3мY ї}съ: возврати2 н0жъ тв0й въ мёсто є3гw2: вси1 бо пріeмшіи н0жъ ножeмъ поги1бнутъ: н7г И#ли2 мни1тсz ти2, ћкw не могY нhнэ ўмоли1ти nц7A моего2, и3 предстaвитъ ми2 вsщше и3ли2 дванaдесzте легеHна ѓгGлъ; н7д Кaкw же ў`бо сбyдутсz пис†ніz, ћкw тaкw подобaетъ бhти; н7є Въ т0й чaсъ речE ї}съ нар0дwмъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми, ћти мS; по всS дни2 при вaсъ сэдёхъ ўчS въ цRкви, и3 не ћсте менE. н7s Сe же всE бhсть, да сбyдутсz пис†ніz прор0чєскаz. тогдA ўченицы2 вси2 њстaвльше є3го2, бэжaша.

(за\ч Rf)%> н7з %<В%>0ини же%<*{%<_Е=v\гліе G с™hхъ стrтeй: В%>о врeмz n'но, в0ини*} є3'мше ї}са вед0ша къ каіaфэ ґрхіерeови, и3дёже кни1жницы и3 стaрцы собрaшасz. н7и Пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалeча, до дворA ґрхіерeова: и3 вшeдъ внyтрь, сэдsше со слугaми, ви1дэти кончи1ну. н7f А=рхіерeє же и3 стaрцы, и3 с0нмъ (л. н7г) вeсь, и3скaху лжесвидётельства на ї}са, ћкw да ўбію1тъ є3го2, _кс~ И# не њбрэтaху: и3 мнHгимъ лжесвидётелємъ пристyпльшымъ, не њбрэт0ша. п0слэжде же приступи1ша двA лжесвидётелz, _кс~а Рёста: сeй речE, могY разори1ти цRковь б9ію, и3 треми2 дeньми создaти ю5. _кс~в И# востaвъ ґрхіерeй, речE є3мY: ничесHже ли tвэщавaеши, что2 сjи на тS свидётельствуютъ. _кс~г I=}съ же молчaше. и3 tвэщaвъ ґрхіерeй, речE є3мY: заклинaю тS бGомъ живhмъ, да речeши нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ б9ій; _кс~д Глаг0ла є3мY ї}съ: ты2 речE. nбaче глаг0лю вaмъ: tсeлэ ќзрите сн7а человёческаго сэдsща њдеснyю си1лы, и3 грzдyща на n'блацэхъ нбcныхъ. _кс~є ТогдA ґрхіерeй растерзA ри6зы своS, глаг0лz: ћкw хулY глаг0ла, что2 є3щE трeбуемъ свидётелей; сE нhнэ слhшасте хулY є3гw2: _кс~s Чт0 сz вaмъ мни1тъ; nни1 же tвэщaвше, рёша: пови1ненъ є3'сть смeрти. _кс~з ТогдA заплевaша лицE є3гw2, и3 @пaкwсти є3мY дёzху@{@и3 по лани1тома біsху є3го2@}, n'віи же *за лани1ту ўдaриша*{*заушaху є3го2*}, _кс~и Глаг0люще: прорцы2 нaмъ хrтE, кт0 є3сть ўдарeй тS; [_кс~s] _кс~f Пeтръ же внЁ сэдsше во дворЁ, и3 приступи2 къ немY є3ди1на рабhнz, глаг0лющи: и3 ты2 бЁ со ї}сомъ галілeйскимъ. _о~ _О='нъ же tвeржесz пред\ъ всёми, глаг0лz: не вёмъ, что2 глаг0леши. _о~а И#зшeдшу же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 другaz, и3 глаг0ла и3`мъ тY: и3 сeй бЁ со ї}сомъ назwрeомъ. _о~в И# пaки tвeржесz съ клsтвою: ћкw не знaю человёка. _о~г По мaлэ же приступи1вше стоsщіи, рёша петр0ви: вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2: и4бо бесёда твоS ћвэ тS твори1тъ. _о~д ТогдA начaтъ (л. н7г њб.) роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaю человёка. и3 ѓбіе пётелъ возгласи2. _о~є И# помzнY пeтръ глаг0лъ ї}совъ, речeнный є3мY: ћкw прeжде дaже пётелъ не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менE, и3 и3зшeдъ в0нъ плaкасz г0рькw.

Конeцъ G-му страстн0му.

ГлавA к~з.

(за\ч R_і)%> а~ %<О_у='%>тру же%<*{%<Въ пzт0къ вели1кій на а~-мъ часЁ: В%>о врeмz n'но, ќтру*} бhвшу, совётъ**%>{%<Въ пzт0къ вели1кій, вeчеръ: Во врeмz n'но, совётъ**} сотвори1ша вси2 ґрхіерeє и3 стaрцы людстjи на ї}са, ћкw ўби1ти є3го2. в7 И# свzзaвше є3го2 вед0ша, и3 предaша є3го2 понтjйскому пілaту и3гeмwну.

Конeцъ четверткY вели1кому на літургjи.

(за\ч ра~_і)%> [_кс~з] G %<ТогдA ви1дэвъ їyда предaвый є3го2,***{%<_Е=v\гліе є~, с™hхъ страстeй: В%>о врeмz n'но, ви1дэвъ їyда предaвый ї}са,***} ћкw њсуди1ша є3го2, раскazвсz возврати2 три1десzть срeбреники ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ, д7 Глаг0лz: согрэши1хъ, предaвъ кр0вь непови1нную. nни1 же рёша: что2 є3'сть нaмъ; ты2 ќзриши. є~ И# повeргъ срeбреники въ цRкви, tи1де, и3 шeдъ ўдави1сz. s7 А=рхіерeє же пріeмше срeбреники, рёша: недост0йно є3'сть вложи1ти и3`хъ въ корвaну, понeже цэнA кр0ве є3'сть. з~ Совётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeльниче, въ погребaніе стр†ннымъ. } Тёмже наречeсz село2 то2, село2 кр0ве, до сегw2 днE. f7 ТогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ прор0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріsша три1десzть (л. н7д) срeбрєникъ, цёну цэнeннаго, є3г0же цэни1ша t сынHвъ ї}лєвъ: _і~ И# дaша z=` на селЁ скудeльничи, ћкоже сказA мнЁ гDь. а~_і I=}съ же стA пред\ъ и3гeмwномъ, и3 вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeйскій; ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши. в7_і И# є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaрцы, ничесHже tвэщавaше. G_і ТогдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слhшиши ли, коли1кw на тS свидётельствуютъ; д7_і И# не tвэщA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу: ћкw диви1тисz и3гeмwну sэлw2. є~_і На всsкъ же прaздникъ nбhчай бЁ и3гeмwну tпущaти є3ди1наго нар0ду свsзнz, є3г0же хотsху. s7_і И#мsху же тогдA свsзана нар0чита, глаг0лемаго варaвву. з~_і СHбраннымъ же и3`мъ, речE и3`мъ пілaтъ: кого2 х0щете t nбою2 tпущY вaмъ, варaвву ли, и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; }_і Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2. f7_і Сэдsщу же є3мY на суди1щи, послA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же тебЁ, и3 прaведнику томY, мн0гw бо пострадaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рaди. к~ А=рхіерeє же и3 стaрцы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ варaвву: ї}са же погубsтъ. к~а W\твэщaвъ же и3гeмwнъ, речE и3`мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпущY вaмъ; nни1 же рёша: варaвву. к~в Глаг0ла и3`мъ пілaтъ: что2 ќбw сотворю2 ї}су, глаг0лемому хrтY; глаг0лаша є3мY вси2: да рaспzтъ бyдетъ. к~г И#гeмwнъ же речE: к0е ќбw sло2 сотвори2; nни1 же и4злиха вопіsху, глаг0люще: да пр0пzтъ бyдетъ. к~д Ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўспэвaетъ, но пaче молвA бывaетъ, пріeмъ в0ду, ўмы2 рyцэ пред\ъ нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ (л. н7д њб.) є3'смь t кр0ве прaведнагw сегw2, вы2 ќзрите. к~є И# tвэщaвше вси2 лю1діе, рёша: кр0вь є3гw2 на нaсъ, и3 на чaдэхъ нaшихъ. к~s ТогдA tпусти2 и3`мъ варaвву: ї}са же би1въ, предадE и3`мъ, да є3го2 пр0пнутъ.

(за\ч рв7_і)%> к~з %<ТогдA в0ини и3гeмwновы пріeмше*%>{%<Въ поклонeніе честнaгw дрeва: Во врeмz n'но, в0ини поeмше%<* Сіe же и3 ри1зэ гDни на ќтрени.%>} ї}са на суди1ще, собрaша нaнь всE мн0жество вHинъ. к~и И# совлeкше є3го2, њдёzша є3го2 хламv'дою червлeною. к~f И# сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ньшесz на колBну пред\ъ ни1мъ, ругaхусz є3мY, глаг0люще: рaдуйсz цRю2 їудeйскій. l И# плю1нувше нaнь, пріsша тр0сть, и3 біsху по главЁ є3гw2. lа И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу: и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2, и3 вед0ша є3го2 на пропsтіе. lв И#сходsще же њбрэт0ша человёка кmринeйска, и4менемъ сjмwна: и3 семY задёша понести2 кrтъ є3гw2.

%<Конeцъ є~-му стrтн0му, и3 поклонeнію, и3 ри1зэ гDни.%>

(за\ч рG_і)%> lг %<И# пришeдше на мёсто нарицaемое голг0fа, є3'же є3'сть глаг0лемо крaніево мёсто: lд Дaша є3мY**{%<_Е=v\гліе з~ с™hхъ страстeй: В%>о врeмz n'но, пришeдше в0ини на мёсто нарицaемое голг0fа, є3'же є3'сть крaніево мёсто, и3 дaша ї}су**} пи1ти n'цетъ съ жeлчію смёшенъ, и3 вкyшъ не хотsше пи1ти. lє Распeншіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeргше жрє1біz: ls И# сэдsще стрежaху є3го2 тY. lз И# возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є3'сть (л. н7є) ї}съ цRь їудeйскій. lи ТогдA распsша съ ни1мъ двA разбHйника: є3ди1наго њдеснyю, и3 є3ди1наго њшyюю.

%<Прейди2 пzткY вели1кому вeчеръ, въ луцЁ, зачaло ра~_і:%> [_Е=ди1нъ же t њбёшеною:]

И# пaки здЁ чти2:

lf Мимоходsщіи же хyлzху є3го2, покивaюще главaми свои1ми, м~ И# глаг0люще: разорszй цRковь, и3 треми2 дeньми созидazй, спаси1сz сaмъ: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. м~а Тaкожде же и3 ґрхіерeє ругaющесz съ кни1жники, и3 стaрцы, и3 фарісeи, глаг0лаху: м~в И#ны6z спасE, себe ли не м0жетъ спасти2; ѓще цRь ї}левъ є3'сть, да сни1детъ нhнэ со кrтA, и3 вёруемъ въ него2: м~г О_у=повA на бGа: да и3збaвитъ нhнэ є3го2, ѓще х0щетъ є3мY: речe бо, ћкw б9ій є3'смь сн7ъ. м~д Т0жде же и3 разбHйника распsтаz съ ни1мъ поношaста є3мY. м~є W\т шестaгw же часA тмA бhсть по всeй земли2, до часA девsтагw. м~s W= девsтомъ же часЁ возопи2 ї}съ глaсомъ вeліимъ, глаг0лz: и3лі`, и3лі`, лімA савахfані`; є3'же є3'сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ; м~з Нёцыи же t тY стоsщихъ слhшавше, глаг0лаху: ћкw и3лію2 глашaетъ сeй. м~и И# ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 пріeмъ гyбу, и3сп0лнивъ же n'цта, и3 вонзE на тр0сть, напаsше є3го2. м~f Пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2. н7 I=}съ же пaки возопи1въ глaсомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. н7а И# сE завёса цRк0внаz раздрaсz на дв0е, съ вhшнzгw крaz до ни1жнzгw: и3 землS потрzсeсz, и3 кaменіе распадeсz: н7в И# гр0би tверз0шасz, и3 мнHга тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ востaша: (л. н7є њб.) н7г И# и3зшeдше и3з\ъ грHбъ по воскресeніи є3гw2, внид0ша во с™hй грaдъ, и3 jґви1шасz мнHзэмъ. н7д С0тникъ же и3 и3`же съ ни1мъ стрегyщіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоsшасz sэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй.

Конeцъ з~-му страстн0му є3v\глію.

%<Прейди2 пzткY вели1кому вeчеръ, во їwaннэ, зачaло _кс~а:%> [I=удeє же:]

И# пaки чти2 здЁ:

н7є Бsху же тY и3 жєны2 мн0ги и3здалeча зрsще, jґ`же и3д0ша по ї}сэ t галілeи, служaще є3мY. н7s Въ ни1хже бЁ марjа магдали1на и3 марjа їaкwвлz, и3 їwсjи мaти, и3 мaти сhну зеведewву.

Конeцъ пzткY, а~-му часY.

[_кс~и] н7з П0здэ же бhвшу, пріи1де человёкъ богaтъ t ґрімаfeа, и4менемъ їHсифъ: и4же и3 т0й ўчи1сz ў ї}са. н7и Сeй пристyпль къ пілaту, проси2 тэлесE ї}сова: тогдA пілaтъ повелЁ дaти тёло. н7f И# пріeмъ тёло їHсифъ, њбви1тъ є3` плащани1цею чи1стою: _кс~ И# положи2 є3` въ н0вэмъ своeмъ гр0бэ, и4же и3зсэчE въ кaмени: и3 возвали1въ кaмень вeлій над\ъ двє1ри гр0ба, tи1де. _кс~а Бё же тY марjа магдали1на, и3 другaz марjа, сэдsщэ прsмw гр0ба.

Конeцъ пzткY вели1кому, вeчеръ.

(за\ч рд7_і)%> _кс~в %<Во ќтрій же дeнь,*%>{%<_Е=v\гліе в7_і с™hхъ страстeй: Во ќтрій дeнь,%<* Сіe же и3 въ вели1кую суббHту на ќтрени.%>} и4же є3'сть по пzтцЁ, собрaшасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пілaту: _кс~г Глаг0люще: г0споди, помzнyхомъ, ћкw льстeцъ n'нъ речE є3щE (л. н7s) сhй жи1въ: по тріeхъ днeхъ востaну. _кс~д Повели2 ў`бо ўтверди1ти гр0бъ до трeтіzгw днE: да не кaкw пришeдше ўченицы2 є3гw2 н0щію, ўкрaдутъ є3го2, и3 рекyтъ лю1демъ: востA t мeртвыхъ, и3 бyдетъ послёднzz лeсть г0рша пeрвыz. _кс~є Речe же и3`мъ пілaтъ: и4мате кустwдjю, и3ди1те, ўтверди1те, ћкоже вёсте. _кс~s _О=ни1 же шeдше ўтверди1ша гр0бъ, знaменавше кaмень съ кустwдjею.

%<Конeцъ в7_і страстн0му є3v\глію, и3 суббHтэ вели1кой на ќтрени.%>

ГлавA к~и.

(за\ч рє~_і)%> а~ @%<В%>ъ вeчеръ же%<*{%<Въ суббHту вели1кую на літургjи: В%>ъ вeчеръ*} суббHтный@{@По вeчери же суббHтнэмъ@}, свитaющи во є3ди1ну t суббHтъ, пріи1де марjа магдали1на, и3 другaz марjа, ви1дэти гр0бъ. в7 И# сE трyсъ бhсть вeлій: ѓгGлъ бо гDнь сшeдъ съ небесE, пристyпль tвали2 кaмень t двeрій гр0ба, и3 сэдsше на нeмъ. G Бё же зрaкъ є3гw2 ћкw м0лніz, и3 њдэsніе є3гw2 бэло2 ћкw снёгъ. д7 W\т стрaха же є3гw2 сотрzс0шасz стрегyщіи, и3 бhша ћкw мeртви. є~ W\твэщaвъ же ѓгGлъ речE женaмъ: не б0йтесz вы2, вёмъ бо ћкw ї}са распsтаго и4щете. s7 Нёсть здЁ, востa бо, ћкоже речE: пріиди1те, ви1дите мёсто, и3дёже лежA гDь. з~ И# ск0рw шeдше рцhте ўченикHмъ є3гw2, ћкw востA t мeртвыхъ. и3 сE варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 ќзрите. сE рёхъ вaмъ. } И# и3зшeдше ск0рw t гр0ба, со стрaхомъ и3 рaдостію вeліею тек0стэ возвэсти1ти ўченикHмъ є3гw2. ћкоже и3дsстэ (л. н7s њб.) возвэсти1ти ўченикHмъ є3гw2, f7 И# сE ї}съ срёте z=`, глаг0лz: рaдуйтесz. nнё же пристyпльше, ћстэсz за нHзэ є3гw2, и3 поклони1стэсz є3мY. _і~ ТогдA глаг0ла и4ма ї}съ: не б0йтесz, и3ди1те, возвэсти1те брaтіи моeй, да и4дутъ въ галілeю, и3 тY мS ви1дzтъ. а~_і И#дyщема же и4ма, сE нёцыи t кустHдіа пришeдше во грaдъ, возвэсти1ша ґрхіерewмъ всS бы6вшаz. в7_і И# собрaвшесz со стaрцы совётъ сотвори1ша, срeбреники дов0льны дaша в0инwмъ, G_і Глаг0люще: рцhте, ћкw ўченицы2 є3гw2 н0щію пришeдше ўкрад0ша є3го2, нaмъ спsщымъ. д7_і И# ѓще сіE ўслhшано бyдетъ ў и3гeмwна, мы2 ўтоли1мъ є3го2, и3 вaсъ безпечaльны сотвори1мъ. є~_і _О=ни1 же пріeмше срeбреники, сотвори1ша, ћкоже научeни бhша: и3 промчeсz сл0во сіE во їудeехъ, дaже до сегw2 днE.

(за\ч рs7_і)%> s7_і %<_Е=ди1ніи же нaдесzте*%>{%<_Е=v\гліе воскrное а~: Во врeмz n'но, є3диніинaдесzть*} ўченицы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓможе повелЁ и3`мъ ї}съ: з~_і И# ви1дэвше є3го2 поклони1шасz є3мY: n'ви же ўсумнёшасz. }_і И# пристyпль ї}съ речE и3`мъ, глаг0лz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2. f7_і Шeдше научи1те всS jґзhки, крестsще и3`хъ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: к~ О_у=чaще и3`хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ. и3 сE ѓзъ съ вaми є3'смь во всS дни2, до скончaніz вёка, ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ вели1кой, и3 а~-му воскрeсному.

Конeцъ є3'же t матfeа с™aгw є3v\гліа.

http://orthlib.canto.ru/?go=evangelie/

s:От Матфея святое благовествование